รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

Saturday, July 2, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

 
 
 

โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำหรับทำงานจัดแสดงในงาน "รำลึกคุณ...ดร.เทียม โชควัฒนา"

ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสหพัฒนฯซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาบริษัทได้ขยายตัวจนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทย จนตัวท่าน “ดร.เทียม” เองได้รับการยกย่องจากนิตยสารต่างประเทศโดยให้สมญานามว่าเป็น “The King of Consumer Products of Thailand” คุณเทียมทำธุรกิจโดยต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์การตลาดกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆในประเทศไทย ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยาลัย แต่ที่สำคัญคือ คุณเทียม ได้รับการเชื่อถือ นับถือและยกย่องจากนักธุรกิจ นักการธนาคารและบุคคลอื่นๆที่รู้จักว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม นับเป็นบุคคลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลัง

 

ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและส่งออกเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศ

ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าแฟชั่น

แฟชั่นเคื่องแต่งกายชาย

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค

ผู้ผลิตอาหาร

King of Consumer Products of Thailand

ดร.เทียม โชควัฒนาได้จากโลกนี้ไปด้วยโรคหัวใจวาย ท่ามกลางความอาลัยของบรรดา ญาติๆ ลูกๆ หลานๆ พนักงาน และทุกคนที่รู้จักเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2534 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 จึงเป็นวันครบรอบวันจากไปของคุณเทียม 20 ปี ทางมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับลูกหลานจึงได้จัดงานรำลึก ดร.เทียม ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น

จัดงานเสวนารำลึกถึง ดร.เทียม โชควัฒนา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ในงานนี้มีลูกหลานได้กล่าวรำลึกถึงคุณเทียม ในฐานะพ่อว่าให้การอบรมสั่งสอนอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตครอบครัว การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และที่สำคัญคือการเป็นตัวอย่างที่ดีของคุณเทียม ทำให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามมาจนทุกวันนี้ นอกจากนั้นยังมีการเสวนาเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานที่ได้ทำงานร่วมกับ ดร.เทียมมาเป็นจำนวนหลายสิบปีก่อนที่คุณเทียมจะจากไป

ผู้จัดพิมพ์หนังสือชุด “รำลึกคุณ… ดร.เทียม โชควัฒนา” เขียนไว้ว่าการจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กำลังใจแก่บุคคลที่ทำงานด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดความหวัง ความคิดสร้างสรรค์ ความพอเพียง ความพึงพอใจ ทั้งนี้จะทำให้เกิดความสุขกับชีวิต หนังสือชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่การต่อสู้ชีวิต และคุณความดีให้กับผู้ที่เคารพนับถือและยกย่อง ดร.เทียม นอกจากนั้นหนังสือที่จัดพิมพ์ยังเป็นการเผยแพร่ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาดของ ดร.เทียม ที่ท่านได้พร่ำสอนและอบรมให้พนักงานทั้งหลายโดยท่านได้จัดพิมพ์เอกสารเป็นตอนๆแจกจ่ายให้พนักงานได้มีโอกาสได้อ่านได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะมอบให้ห้องสมุดต่างๆรวมทั้งจัดจำหน่ายในนามของมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อไว้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน หรือเพื่อใช้ในกิจการทำบุญอื่นๆของมูลนิธิฯ

ชุดหนังสือ "รำลึกคุณ...ดร.เทียม โชควัฒนา"

ชุดหนังสือและสินค้าที่รำลึก

อีกมุมหนึ่งของสินค้าที่รำลึก

หนังสือชุด “รำลึกคุณ… ดร.เทียม โชควัฒนา” มีเป็นชุดทั้งหมด 5 ชุด แต่ละชุดจะเล่าถึงวิถีชีวิตและแนวคิดในแต่ละช่วงเวลา ชุดแรกพูดถึง “ชีวิตนักสู้” ชุดสองพูดถึง “การเรียนรู้” ชุดสามพูดถึง “ธุรกิจ” ชุดสี่พูดถึง “การบริหารงาน” ชุดที่ห้าพูดถึง “ทรัพยากรมนษย์” ราคาๆละ 400 บาท จัดพิมพ์แยกเป็น 10 เล่ม จำนวนพิมพ์จำกัด ราคาจัดจำหน่ายรวม 10 เล่มเป็นเงิน 2,000 บาท หาซื้อได้ที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ ศูนย์ประชุมสิริกิต จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 หลังจากนั้นหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจทั่วไปตลอดจนนิสิตนักศึกษา ให้เห็นการต่อสู้ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่การศึกษาในห้องเรียนจริงไม่มากนัก แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ศึกษานอกห้องเรียน รู้จักการนำสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเองและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์จนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างธุรกิจขนาดเล็กด้วยวิริยะอุตสาหะจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป

ชุดหนังสือที่รำลึก

ผู้ที่ได้ศึกษาชีวิตของ “ดร. เทียม โชควัฒนา” แล้ว จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของท่านนั้น กลายเป็นสิ่งที่โลกกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่น การศึกษานอกระบบ ดร.เทียมได้เน้นอยู่เสมอว่าท่านมีความรู้น้อย แต่ท่านก็ศึกษาอยู่ตลอดเวลา ด้วยการอ่าน การฟัง การวิเคราะห์จดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม จนสามารถพูดได้ว่า คนที่ซึมซับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และชีวิตจริงนั้นอาจมีความรู้มากกว่าผู้จบมหาวิทยาลัยเสียอีก ดร.เทียมเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบจริงๆ สมกับวลีที่ว่า “ความรู้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อยู่ที่จะเรียนรู้หรือไม่” จะเห็นว่าชีวิตการเรียนรู้ของท่านสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกแห่งการสื่อสารไม่ว่าจะเรื่อง อินเตอร์เนต เฟสบุ๊ค ทวิตเตอ์ เจริญก้าวหน้ามาก ทำให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของท่านก็คือ ท่านมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศและท่านรู้จักที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ คือกระแสการกีดกันทางการค้า ในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 รัฐบาลไทยมีนโยบายเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าต่างๆ ดร.เทียมได้วิเคราะห์แนวโน้มและแนวทางการทำธุรกิจแล้วเห็นว่า ถ้ายังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ คือนำเข้ามาเพื่อจัดจำหน่าย ธุรกิจคงจะประสบปัญหาในอนาคตท่านจึงมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำธุรกิจ กล่าวคือท่านดำริว่า “หากเราไม่หันเหแนวทางไปทางด้านอุตสาหกรรม โอกาสที่จะอยู่รอดในอนาคตก็ไม่มี” และท่านก็เริ่มต้นการสร้างอุตสาหกรรมจนปัจจุบันกลุ่มสหพัฒนฯจัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เห็นไหมครับท่านเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมจริงๆ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และที่สำคัญคือรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเป็นผู้นำองค์กรอย่างแท้จริง ครับที่เล่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของลูกผู้ชายนักต่อสู้ “ดร.เทียม โชควัฒนา” เท่านั้น ยังมีตัวอย่างอีกมากในหนังสือชุด “รำลึกคุณ…ดร.เทียม โชควัฒนา” ครับ

อุปกรณ์สำหรับใช้ทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ทางเครือสหพัฒนฯ ยังได้จัดทำสินค้าที่รำลึกประเภทต่างๆจำหน่ายทั่วไป โดยสินค้าหลายๆอย่างมีจำนวนจำกัด “Limited edition” เช่น หมอนพิง หมวก กระเป๋า ยาสีฟัน ฯลฯ หาซื้อได้ในงานสหกรุ๊ปแฟร์หรือร้านค้าทั่วไป

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นวันสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เคารพ และยกย่องของผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก ครบรอบ 20 ปีของการจากไปของท่าน ลูกๆ หลานๆ ญาติสนิท มิตรสหาย และบุคคลผู้ใกล้ชิดจึงได้จัดงานรำลึก “รำลึกคุณ…ดร.เทียม โชควัฒนา” ขึ้น และจะมีกิจกรรมอื่นๆตามมาตลอดระยะเวลา 20 ปีของการจากไป ถ้าหากท่านสามารถรับรู้ได้จากสรวงสวรรค์ เชื่อว่าท่านคงจะปราบปลื้มใจที่ทุกๆคนยังให้ความคิดถึง รักและเคารพท่านอย่างไม่มีเสื่อมคลาย

ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01366 dsc01363 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1