Latest Story

เศรษฐกิจไทยกับกบในหม้อน้ำร้อน

Friday, September 22, 2017
By admin
เศรษฐกิจไทยกับกบในหม้อน้ำร้อน

โดยความเห็นแล้ว ผมแทบมองไม่เห็นว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใกล้ๆสถานการณ์ปี 2540 เพราะสถานการณ์ด้านการเงินระหว่างปี 2540 กับปี 2560 ของประเทศแตกต่างกันมาก ถ้าจะเปรียบเทียบก็พูดได้ว่า ปี 2540 เราเป็นคนจนไม่มีเงิน แต่ปี 2560 นั้นเราเป็นคนรวยมีเงินออมที่ไม่มีข้อผูกพันธ์มากพอ แต่ที่ปัญหาเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับทรงๆและมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อในระดับฐานรากจากล่าง-กลาง-กลาง-กลางบน เริ่มถ่างมากขึ้น ซึ่งสามารถอิงดัชนียอด NPL ของธนาคารซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจนปลายไตรมาสสาม ยอดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งหลายๆบริษัมในตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีปัญหาการใช้หนี้พันธบัตร ถ้ารัฐบาลไม่กลัวกับคำว่าประชานิยมมากเกินไป การอัดฉีดเงินที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดคือการอัดฉีดเงินลงในระดับล่าง ในที่สุดรัฐบาลก็ต้องทำ เช่น บัตรสวัสดิการคนจนซึ่งคงแจกไมต่ำกว่า 3-4 ล้านใบ โครงการช่วยชาวนาเรื่องข้าวโดยใช้เงินประมาณ 80,000-90,000 ล้านบาท จะใช้ชื่ออะไรไม่ต้องสนใจแต่ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการรับจำนำ ถ้ารัฐบาลเริ่มดำเนินนโยบายกระตุ้นฐานรากตั้งแต่แรก ป่านนี้คนไทยคงพอยิ้มออกสมกับสโลแกนที่รัฐมอบให้ "เราจะคืนความสุข" แต่ก็ยังไม่รู้นะ ประชาชนชาวไทยจะได้รับความสุขคืนเมื่อไร คงต้องคอยดูต่อไป »

Stanford Design Thinking

Saturday, May 7, 2016
By admin
Stanford Design Thinking

ได้เคยกล่าวไว้บ่อยครั้งว่าประเทศใดๆก็ตามจะสามารดำรงความยิ่งใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ประชากรของประเทศนั้นต้องเข้มแข็ง หมายความว่าประชาชนจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของมวลชน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตร เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบุคลากรควรจะมีคุณสมบัติสำคัญคือ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เข้มแข็ง มีสมาธิ ประชาชนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในด้านการติดต่อกับชาวต่างประเทศ การนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ และมีความสามารถในการคิดและพิจารณาเชิงเหตุและผล ดังนั้นผู้จัดทำโครงการนี้จึงเริ่มด้วยการให้ผู้สนใจการศึกษา Online ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับเจ้าของบทเรียนโดยตรงทั้งด้านการเรียนภาษาเพื่อเพื่มความสามารถในการติดต่อและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดให้เป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพิ่มความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือความมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล »

Harvard Innovation and Startup

Saturday, May 7, 2016
By admin
Harvard Innovation and Startup

การเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ปรารถนาขององค์กรต่างๆ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคิดเชิงนวัตกรรมนี่เอง ทำให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็น Harvard, Stanford, MIT ในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในยุโรปและเอเซียต่างก็พยายามจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ แสดงให้เห็นแล้วว่าองค์กรใดที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ องค์กรนั้นก็จะสามารถผลักดันตัวเองให้ขึ้นเป็นองค์กรแถวหน้าของโลกได้ เช่น Apple, Alibaba, Google, Facebook ect., ส่วนองค์กรใดที่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์ในนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจถูกเบียดตกจากเวทีแข่งขันได้ เช่น Kodak Films, Sony mobile Radio, Nokia Mobile Phones เป็นต้น ผู้รวบรวมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ในการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์... »

Creativity; Tedx Talks

Saturday, May 7, 2016
By admin
Creativity; Tedx Talks

เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรธุรกิจเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบของสินค้าอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้เท่านั้นจึงจะสามารถให้องค์กรเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน »

การทำสมาธิพระอาจารย์คึกฤทธิ์

Saturday, May 7, 2016
By admin
การทำสมาธิพระอาจารย์คึกฤทธิ์

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลแห่งวัดนาป่าพงได้นำเอาพุทธวจนซึ่งเป็นหลักธรรมหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธควรยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสันติสุขในการดำเนินชีวิต หลักธรรมที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลนำมาให้พรและให้ข้อคิดกับเราซึ่งมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธา ความสงบในจิตใจ การดำเนินชีวิตและการคิดในทางบวก การดำเนินชีวิตอย่างพอดี ความซื่อสัตย์ การใช้สติ และพุทธวจนอีกมากมายที่หากเรานำมาปฏิบัติจะทำให้เกิดพรและความเจริญในชีวิต ครอบครัวและสังคมของเราได้ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานีได้ยึดถือสวดพระปาฏิโมกข์เพียง 150 ข้อแตกต่างไปจากพระสงฆ์เถราวาททั่วไปซึ่งยึดถือสวดพระปาฏิโมกข์ 227 ข้อ ทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปในบรรดาพุทธศาสนิกชน (สรุปย่อจาก http://www.oknation.net/blog/buddhacore/2012/04/19/entry-1) อย่างไรก็ตามอยากให้ฟังคำถามคำตอบที่มีญาติโยมถามท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) จาก Clip VDO จาก Youtube ต่อไปนี้ แล้วใช้ดุลพินิจกันเองนะครับ »

ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

Thursday, May 5, 2016
By admin
ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกา จากยุโรป จากออสเตรเลีย จากจีน จากญี่ปุ่น หรือจากเกาหลี บ่อยครั้งภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วยเสริมการประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับแท็กซี่ อาชีพขายของตามแหล่งท่องเที่ยว อาชีพพนักงานเสริฟในร้านอาหารเป็นต้น ดังนั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในวิชาชีพประจำวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นไปอย่างไหลลื่น ผู้จัดโครงการจึงได้รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแบบง่ายๆจาก Youtube โดยใช้หลักการเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนนั้นๆมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิป VDO เหล่านี้ด้วย »

คำถามจากการฝึกทำสมาธิ

Wednesday, May 4, 2016
By admin
คำถามจากการฝึกทำสมาธิ

"--- อย่ามัวแต่หาสงบอย่างเดียว สังเกตปัญญาที่มันเกิดขึ้นขณะมันยังไม่เป็นสมาธิด้วย" นั่งสมาธิทำไม ? นั่งสมาธิเพื่อหาความสงบ ใช่หรือไม่ ? ลองอ่านข้อสนทนานี้ดู เป็นพระธรรมโอวาส หลวงปู่หา สุภโร (หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์ พระอรหันต์ผู้มีสติปัญญาดุจเพ็ชรน้ำหนึ่งแห่งแดนอีสานเหนือ ผมลอกมาจากเฟสบุ๊ค เห็นว่าเป็นประโยชน์มากครับ ในการนั่งสมาธินั้น หลายต่อหลายครั้งผู้ทำสมาธิอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติสมาธิว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไมนั่งแล้วจิตไม่สงบ หรือนั่งแล้วเกิดความคิดฟุ้งซ่าน หรือนั่งๆไปแล้วเกิดความรู้สึกหลับ หรือเกิดภาพขึ้นต่างๆนาๆ ทำให้สงสัยว่าวิธีการที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นถูกหรือไม่เพียงใด คำถามคำตอบที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติคลายข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้น ผู้จัดทำจึงได้รวบรวทประเด็นคำถามต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ฝึกสมาธิและวถามอาจารย์ผู้สอน ที่มีอยู่บน Youtube... »

ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

Saturday, April 30, 2016
By admin
ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

ท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (Satya Narayan Goenka) เป็นชาวอินเดียที่เกิดในพม่า เป็นวิปัสสนาจารย์ฆราวาสผู้เผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในระดับนานาชาติ คนไทยมักเรียกท่านอย่างคุ้นเคยด้วยชื่อสกุลว่า "ท่านโกเอ็นก้า" เกิดในครอบครัวชาวอินเดียนับถือฮินดูที่ลงหลักปักฐานในประเทศพม่า ท่านโกเอ็นก้าได้เรียนวิปัสสนากับท่านอูบาขิ่น วิปัสสนาจารย์ฆราวาสคนสำคัญของพม่า และอุทิศตนฝึกปฏิบัติและทำงานในศูนย์วิปัสสนาที่ย่างกุ้งนาน14 ปี ในปี 2512 ท่านโกเอ็นก้าได้กลับไปยังอินเดียเพื่อเริ่มต้นสอนวิปัสสนาเป็นครั้งแรกแก่ มารดาและญาติมิตร ก่อนจะเปิดหลักสูตรวิปัสสนา และก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอูบาขิ่นขึ้นในอินเดีย ประเทศต้นกำเนิดของการวิปัสสนาในเวลาต่อมา ท่านโกเอ็นก้าเน้นย้ำเสมอว่าธรรมะเป็นของสากล และการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะหมู่ศาสนิกในศาสนาใดศาสนา หนึ่งเท่านั้น ศูนย์วิปัสสนา 172... »

ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

Saturday, April 30, 2016
By admin
ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ภิกขุ การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai... »

เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

Saturday, April 30, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

เว็บไซ้ท์นี้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของอาจารย์ Rachels ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ »

พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

Saturday, April 30, 2016
By admin
พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นอีกรูปหนึ่งในบรรดาศิษย์ตถาคตในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคศตวรรษที่ 20-21 ท่านเกิดที่สุราษฎร์ธานีมีเชื้อสายจีน เมื่ออายุ 20 ปี ได้บวชเป็นพระและเล่าเรียนวิชาการด้านสงฆ์และภาษาบาลี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นผู้สนใจศึกษาค้นคว้างตำหรับตำราต่างๆ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแนวทางการสอนพุทธศาสนาควรได้รับการเปลี่ยนแปลง ท่านจึงได้ร่วมจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม "สวนโมกขพลาราม" เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในแนวทางที่ท่านเชื่ออย่างเข้มข้นจนเกิดความเชื่อมั่นว่า ท่านเดินทางไม่ผิดแน่ จึงได้ประกาศใช้ชื่อนามว่า "พุทธทาส" และเพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุด ท่านได้บันทึกไว้ส่วนหนึ่งดังนี้ "...ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมาย ต่อความสุขนี้ และประกาศเผยแพร่ความสุขนี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ใน พุทธศาสนา..." »

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

Saturday, April 30, 2016
By admin
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกโลกาภิวัตร นอกจากทรัพยากรบุคคลที่ต้องอาศัยความสามารถด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารแล้ว องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือ บุคคลต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้น มากกว่าการนั่งทำงานหรืออยู่เฉยๆ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยที่ดี ก็จะช่วยให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง อารมณ์เยือกเย็นมั่นคง ไม่เหนื่อยอ่อนเพลียง่าย ลดความเครียด นอนหลับสบาย และช่วยลดปัญหาอันเกิดจากโรคหัวใจ หลอดเลือด และที่สำคัญคือ เมื่อร่างกายแข็งแรง สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมา เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลได้เป็นอย่างดี »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

Saturday, April 30, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

เศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัวและถดถอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เป็นผลทั้งจากการเมือง ความคล่องตัวและความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนการมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการทั้งด้านการเงิน การคลังออกไปมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนภาวะแวดล้อมที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ด้านเงินทุน สร้างสภาวะให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่ายในลักษณะที่สามารถเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยให้เกิดดุลระหว่างด้านการเกษตร ด้านการผลิต และด้านบริการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อการเจริญเติบของเศรษฐกิจไทย »

ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

Wednesday, April 27, 2016
By admin
ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

การพัฒนาบุคลากรมีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1. มีสุขภาพแข็งแรง มีสมาธิ 2. มีความสามารถในการสื่อสาร และ 3. มีแนวคิดที่มีเหตุมีผล ดังนั้นผู้รวบรวมโครงการนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการจาก Youtube ซึ่งเป็น clips VDO สอนวิธีการออกกำลังกาย การทำสมาธิ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบทเรียนและบทสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยคนไทยเอง บทเรียนต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษ ผมเชื่อว่าถ้าหากผู้เรียนเริ่มต้นด้วยใจรัก ในระยะเวลาไม่นานผู้เรียนจะสามารถเข้าภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อย่างก็ตามผู้จัดทำโครงการเชื่อว่าหลักการและแนวการสอนการทำสมาธิ เรามีผู้สอนที่มีทั้งประสบการณด้านการปฏิบัติสอนเป็นภาษาไทย ในขั้นต้นนี้ได้เชื่อมต่อเข้าไปยัง VDO clips... »

Learning English with Songs for Kids

Wednesday, April 27, 2016
By admin
Learning English with Songs for Kids

ในโลกแห่งการแข่งขัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาภาษาให้กับทุกคนในสังคม ทุกผู้ทุกวัยให้สามารถแข่งขันได้ จึงได้พยายามเชื่อมโยงและรวบรวมแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใน Youtube ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรม สำหรับ Clips VDO เพลงซึ่งมีภาพการ์ตูน มีทำนองน่ารักน่าเหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจำภาษาและเมื่อฟังหลายๆครั้ง เด็กก็จะเชื่อมโยงระหว่างภาษากับภาพ ในที่สุดเท่ากับว่าเด็กเล็กได้เรียนภาษาคล้ายๆกับที่พูดคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กโดยที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็สามารถสื่อและเรียนรู้ได้ในที่สุด »

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

Sunday, April 24, 2016
By admin
การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

หลวงปู่ชาเป็นอีกหนึ่งพระอริยะในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ศึกษาธรรมะและการนั่งวิปปัสสนาจากหลวงปู่มั่นและได้ยึดคำสอนปฏิปทาของท่านไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปองค์ที่ตรัสว่า “ ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก ” ดังนั้นไม่ว่าจะทำกิจวัตรอันใด เช่น กวาดวัด จัดที่ฉันล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร สวดมนต์ เดินจงกรม ในระหว่างวันพระถือเนสัชชิไม่นอนตลอดคืน หลวงพ่อชาลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยถือหลักว่า “ สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ ” ดังนั้นศิษย์และญาติโยมจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยำเกรงในปฏิปทาที่หลวงพ่อดำเนินอยู่ »

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

Sunday, April 24, 2016
By admin
การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

หลวงปู่วิริยังค์หรือหลวงพ่อวิริยังค์มีสมณศักดิ์ว่า “พระธรรมมงคลญาณ” เป็นพระอริยะสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้บวชเป็นผ้าขาว บรรพชาเมื่อ 22 พฤษภาคม 2477 หลังจากบรรพชาได้ 10 วัน ก็ตามพระอาจารย์กงมาออกธุดงค์ ตามป่าเขา ลำเนาไพร เพื่อแสวงหาที่วิเวก เมื่อพบที่สงบ ก็จะหยุดอยู่ทำความเพียร แม้บางครั้งอดอาหารกันอยู่หลายวัน บางครั้งเจอสัตว์ร้าย เจออันตราย หรือหนทางอันยาวไกล เช่นในบางวันเดินธุดงค์ข้ามเขาเกือบ 50 กิโลเมตร ก็ไม่ย่อท้อ โดยถือคติที่ว่ารักความเพียร รักธรรมะมากกว่าชีวิต หลวงพ่อวิริยังค์มีผลงานต่างๆมากมาย สร้างวัด เขียนหนังสือ... »

เรียน Math กับ MathAntics

Wednesday, April 20, 2016
By admin
เรียน Math กับ MathAntics

Math Antics เป็นผลงานของบุคคลสองคนคือ Rob และ Jeremy ซึ่งพยายามที่จะหาวิธีการที่ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น เพราะทั้งสองท่านตระหนักดีว่านักเรียนจำนวนมากประสบปัญหากับการเรียนและเข้าใจคณิตศาสตร์ อีกทั้งทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองต่างก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจมากขึ้น ทั้งสองจึงได้จัดทำแบบเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นที่น่าสนใจและทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนและสามารถทำให้เป็นการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยด้วย ทั้ง Rob and Jeremy ได้จัดตั้งบริษัทเล็กๆและมีความตั้งใจในการทำให้ Math VDO ที่ใช้เรียนใช้สอนมีคุณภาพที่ดีที่สุดทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการผลิตผลงานแต่ละชิ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด ทั้งสองจึงได้นำ Math VDO ชิ้นหลักๆโพสต์ขึ้นบน Website ของบริษัทและ Youtube เพื่อให้ผู้สนใจเรียนเข้าถึงได้ฟรี และผู้เรียนสามารถวิจารณ์บทเรียนได้ด้วยเพื่อจะได้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป »

เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Tuesday, April 19, 2016
By admin
เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Math by Khan Academy เรียนคณิตศาสตร์กับสถาบันข่าน สถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุผู้เรียน การสอนจะมีทั้งการทำแบบฝึกหัด การสอนโดยใช้วิดีโอ หรือใช้การเขียนบนกระดาน สำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์เรามีบทเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับแคลคิวลัส (Calculus) นอกจากนั้นสถาบัน “Khan” ยังมีโครงการความรู้มือกับองค์กรสำคัญๆหลากหลาย เช่น องค์กร NASA, California Academy of Science และ MIT เป็นต้น จึงนับได้ว่าสถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดแห่งหนึ่ง... »

คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานจาก GCFLearnFree

Monday, April 18, 2016
By admin
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานจาก GCFLearnFree

ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และภาษา ทำให้คนไทยไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดงออกเมื่อเทียบกับประชากรประเทศต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงกันเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานก็ค่อนข้างไม่ลื่นไหล ทำให้ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนบนเวทีนานาชาติได้ คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับวิชาต่างๆเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการแพทย์ วิชาวิศวกรรม วิชาการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ วิชาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทั้งหมด จากความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ผู้รวบรวมจึงได้รวบรวมบทเรียนต่างๆที่มีองค์กรและอาจารย์ผู้สอนที่มีจิตสาธารณะได้นำเสนอผ่านเว็บไซ้ท์และ Youtube และอาจจัดเรียงเพื่อให้มีลักษณะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนหรือผู้สนใจเรียนสามารถเรียนซ้ำได้ถ้าหากยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนในชั้นเรียนจากคุณครูผู้สอนหรือเรียนโดยตรงจากเว็บ จึงหวังว่าผลงานจากการรวบรวมนี้น่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กไทยได้ เนื่องจากเป็นวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ไม่ยากมากเกินไป ถ้านักเรียนพยายามเรียนอย่างตั้งใจ ก็จะได้ความรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วย จึงไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียนครับ »

เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam

Wednesday, April 6, 2016
By admin
เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam

เรียนการพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติคือการเรียนรู้ของเด็กจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ซึ่งจะสอนให้ลูกเล็กหัดพูดตั้งแต่เยาว์วัย บทเรียนนี้จึงได้นำคำศัพท์ที่มีรูปทั้งจากผลไม้และรูปสัตว์ต่างๆให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริงคล้ายๆกับเด็กเล็กที่ถูกฝึกให้พูดจากพ่อ แม่ หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นการเรียนรู้คล้ายๆกับเรียนจากสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีให้กับผู้สนใจเรียนอย่างจริงจัง ผู้เรียนต้องพยายามออกเสียงตามผู้สอนด้วยเราะการออกเสียงให้ถูกต้องตามเจ้าของภาษาจะช่วยให้เวลาพูดกับชาวต่างชาติเข้าใจได้ดี และถ้าหากลืมก็สามารถเปิดดูซ้ำๆได้ »

English conversation Trung Mai

Sunday, April 3, 2016
By admin
English conversation Trung Mai

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโนโลยีส่วนใหญ่จะตีพิมพ์หรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเห็นว่าถ้าหากจะช่วยให้คนไทยเราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับประชาชนในประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC แล้ว ยังทำให้เราเปิดโลกกว้างรับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆจากชาวโลกได้อีกด้วย เราต้องให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารกับชาวโลกด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญอืนๆของโลก ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย จึงได้รวบรวมบทเรียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทเรียนที่จะให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ดีขึ้นเร็วขึ้น เช่น เรียนด้วยภาษาเพลงของเด็กเล็ก เรียนแบบพูด เรียนวลีหรือคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย เรียนวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ สำหรับบทเรียนบนเว็บหน้านี้ผู้จัดได้คัดสรรมาจากบทเรียนที่มีผู้สอนแล้วนำขึ้นบน “Youtube” และรวบรวมขึ้นเพื่อง่ายต่อการเรียน ผู้จัดสรรได้เชื่อมตรงต่อกับเว็บไซ้ท์ของ “youtube” ที่ผู้สอน Mr.Trung Mai ได้โพสต์ขึ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้จัดเองต้องขอเรียนว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สอนจะถอนสิ่งที่โพสต์ขึ้นบน “Youtube” ออกเมื่อไร แต่ผู้จัดจะพยายามนำความรู้จากผู้สอนท่านอื่นๆมาให้คนทยเราได้เปิดหาได้ง่ายขึ้น... »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 dsc01366 pr-600-400-king-3 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1