Tag Archive

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

By admin

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC (ASEAN Economic Community) จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีขนาดหลักสำหรับคนประมาณ 60 ล้านกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากถึงประมาณกว่า 600 ล้านคน อย่างไรก็ตามการที่ไทยเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ในการที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงวิชาการ เข้าถึงเข้าใจที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องศึกษาภาษาที่เป็นหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้านตามชายแดนระหว่างประเทศ มิฉะนั้นไทยเราจะเสียโอกาสในการทำการค้าขายกับประเทศต่างๆ »

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

By admin

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานของโลก มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community ซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเห็นว่าประชาชนไทยควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร เพื่อการค้า และหรือเพื่อความร่วมมือใดๆระหว่างกัน ผู้จัดทำเว็บนี้จึงได้คัดสรรบทเรียนภาษาอังกฤษจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาและได้สร้างบทเรียนฟรีจาก “youtube” มาให้ผู้ที่สนใจเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงโชคดี »

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

By admin

โลกปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การคิด นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ สำหรับภาษาอังกฤษนั้นนับว่าเป็นภาษาพื้นฐานของโลก แม้แต่ในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งมีภาษาใช้อยู่ค่อนข้างหลากหลายยังเห็นว่าควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน ประเทศต่างๆในแต่ละพื้นที่ของโลกซึ่งต่างก็พยายามรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เชื่อแน่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนไทยเราสามารถใช้ภาษาได้ดีในระดับหนึ่งโดยเร็วที่สุด »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

By admin

จากภาวะเศรษฐกิจนั้นประเมินว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันของไทยถดถอยลง อุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไม่สามารถแข่งขันได้ ราคากลุ่มสินค้าเกษตรตกต่ำ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีกลางๆส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างชาติกำลังย้ายฐานไปยังประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาต่ำกว่าและค่าแรงต่ำกว่า ภาครัฐเองแม้จะรู้ดีว่าควรต้องพัฒนาการศึกษาแต่ก็ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้ประเทศไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆได้ด้วยศักยภาพของตนเอง บทเรียนราคาแพงสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ถ้าไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วันหนึ่งในไม่ช้าก็จักถูกกันออกจากเวทีการแข่งขัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกระแสของ Smart phone ทั้งของ Apple และ Samsung ซึ่งเป็นผลจากการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานกัน ประกอบกับความสามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยระยะเวลาไม่นาน Smart phones ก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เบียดโนเกียอดีตผู้นำจนแทบไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกอีกเลย ดังนั้นถ้าหากผู้นำประเทศไม่มีวิสัยทัศน์ดีพอ ไม่สามารถวางหรือผลักดันยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต ไม่เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดจนเข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนั้นๆแล้ว ไม่สามารถปรับตัวเองให้สามารถแข่งขันได้แล้ว โอกาสที่จะถูกเบียดตกจากเวทีการแข่งขันก็สูงมาก »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

By admin

หลังสงครามเย็น เทคโนโลยีสำคัญที่เคยเป็นความลับและถูกใช้ในวงการทหารได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ต ทำให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันถือว่า Internet เป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของโลก นอกจากนั้นความรู้เกี่ยวกับ Sensor Technology ก็ดี เกี่ยวกับ Digital Technology ก็ดี หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆก้ดี เช่น 3D Printing ก็ดีได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เดิมเป็นเทคโนโลยีด้าน Analog ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Digital เช่น ทีวี ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพซึ่งก่อนนั้นต้องใช้ฟิล์มถูกเปลี่ยนเป็นใช้ Chip เก็บภาพทำให้สามารถจัดเก็บได้เป็นหมื่นๆแสนๆภาพ และเมื่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ เช่น Digital Technology, Mechatronic Technology,Sensor Technology และหรือ Internet Technology ผสมผสานกันเข้า ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา เช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งจากเดิมเคยใช้เป็นแค่โทรศัพท์ก็มีการประยุกต์ให้ถ่ายรูปได้ มีหน่วยความจำสำหรับเล่นเพลงได้ สามารถใช้เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ได้ หรือแม้แต่รถยนต์ก็ถูกพัฒนาจนไม่มีคนขับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยถูกเรียกง่ายๆว่า Internet of Things (IoT) นั่นคือ Internet... »

ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

By admin

การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งผลักดันระหว่างให้ GDP เจริญเติบโต หรือการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรพร้อมปรับทิศทางทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการผลิตและการบริการเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นย่อมขึ้นกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หรือศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นปัจจัยในการผลักดันให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธภาพ ในยามเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย การใช้มาตรการเชิงรุกก็มีความเป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้สมบูรณ์ กรณีของประเทศไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยหลายๆอย่างอยู่ในสภาวะถดถอยลง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกอาจไม่คุ้มค่า เพราะถ้าหากประเมินแล้วการคืนทุนอาจช้ามากๆหรือมีแนวโน้มอาจไม่คืนทุนเลย ดังนั้นอาจใช้ยุทธศาสตร์รักษาสถานการณ์ไม่ให้ย่ำแย่ลงไปน่าจะดีกว่า แล้วหันมาปรับโครงสร้างภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ การสร้างบุคคลากรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดความสามารถทั้งในเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นเพื่ออนาคต »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

By admin

สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2558 แตกต่างจากปี 2540 คือ ในปี 2540 นั้น การส่งออกของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นแต่ไทยมีผลขาดดุลการค้าประมาณ 6-7% ของ GDP แต่ในปี 2558 การส่งออกมีมูลค่าลดลงแต่ไทยได้ดุลการค้าสูงประมาณ 2-3% ของ GDP ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงินของประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความเข้มแข็งด้านการผลิตแล้วจะเห็นว่าในช่วงก่อนและหลังปี 2540 นั้นประเทศไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อเป็นฐานการส่งออก ทำให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยก็เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งทำให้มีส่วนช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีวิกฤตด้านการเมืองภายในเป็นสิบปีระหว่างปี 2549-2558 อย่างไรก็ตามระหว่างช่วงปี 2554-2557 แม้ไทยจะมีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไทยก็มีการขาดดุลการค้าที่สูง แต่ขณะเดียวกันแม้ไทยจะได้ดุลการค้าในปี 2558 แต่ความสามารถในการแข่งขันของไทยเริ่มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายประการ เช่น การเริ่มย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาฐานแรงงานของไทย อุตสาหกรรมหลักของไทยที่ความสามารถในการแข่งขันลดลง เช่นการเกษตร อุตสาหกรรมใช้แรงงาน และความไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการที่ใช้ฐานความรู้มากขึ้นทำให้ยากต่อการดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

By admin

เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Internet softwareและ sensor technology ผสมผสานเข้ากันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านไบโอเทคและอุตสาหกรรมอีกหลายๆอย่างที่อาจประยุกต์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับสุขภาพ เป็นต้น เชื่อว่าในปลายทศวรรษที่ 21 และต้นทศวรรษที่ 30 เราจะเห็น Internet technology เข้าไปเชื่อมโยงกับผลิตผลต่างๆจนแทบจะคาดไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างปลายทศวรรษที่ 21 นี้ เราได้เห็นการเริ่มต้นศักราชของคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น และเชื่อว่าในทศวรรษที่ 30-40 นั้นเราคงมีโอกาศได้เห็นซอฟแวร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ที่อาจมีความรู้สึกหรือมีขีดความสามารถในการทำงานคู่ขนานไปกับมนุษย์ที่ปัจจุบันเรียกกันว่า Artificial Intelligent (AI) ในฐานะของผู้ดูแลเว็บไซ้ท์ “creativevill.com” เห็นว่าบทความนี้ซึ่งเขียนโดยคุณมนู อรดีดลเชษฐ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ขออนุญาตคุณมนูพร้อมๆกับนำภาพหลายๆภาพลงตีพิมพ์เพื่อเพิ่มสีสรรค์ในเว็บนี้ครับ »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2558

By admin

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุคปฏิรูปของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งทำการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยมี มรว.ปรีดียาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจนกระทั่งต้องปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจถึง 7 กระทรวง จัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยทีเดียว รัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละกระทรวงก็ล้วนแต่ท่านรองนายกฯคัดเลือกเอง เวลาได้ผ่านมาเกือบ 4 เดือน ได้ใช้ทั้งนโยบายการเงินการคลังหลากหลายพอสมควร สถานการณ์ต่างๆดูจะยังทรงๆอยู่ คงต้องรอดูว่าอีกประมาณ 2 เดือนสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่ ประกอบกับด้านการเมืองระหว่างประเทศทำให้วิตกว่าอาจทำให้มาตรการแก้ปัญหาต่างๆของท่านรองนายกฯจะส่งผลช้ากว่าปกติ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1