Tag Archive

จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

By admin

จริยปรัชญา (Ethics) คือเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยในการพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต แต่เกณฑ์ที่จะใช้ประเมินคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ซึ่งเป็นคำที่เป็นนามธรรมทำให้ยากต่อการประเมิน อย่างไรก็ตามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัชแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถเป็นเกณฑ์พิจารณาและนิยามคำว่า “ความดี ความไม่ดี” ออกมาเป็นรูปธรรมดังความพระราชดำรัชที่คัดลอกมาส่วนหนึ่งดังนี้ “------------------- แต่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดี และผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข” »

เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

By admin

ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในภาคประชานิยมเกินตัวโดยขาดการพิจารณาถึงผลที่จะกลับคืนมาจากการใช้เงินในนโยบายนั้นๆ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้น ปัญหาราคาน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลายๆประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันหรือประเทศที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ทำให้เกิดผลเสียต่อนโยบายสาธารณะ และแน่นอนครับต้องส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในที่สุด แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแนวทางเดิมๆ จากแนวคิดที่เป็นลักษณะการรัดเข็มขัดกลายเป็นอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นวิธีการที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะอาจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่กลับสร้างปัญหาขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การรวมเอาข้อเขียนจากเฟสบุ๊คซึ่งได้เขียนเป็นข้อเท็จจริงและแนวคิดกว้างๆไว้ในข่วงแต่ละเวลาเพื่อให้เห็นว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเดินสายกลางกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกชั้นทุกระดับพึงตระหนักไว้ อย่างไรก็ตามในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง วิธีการคิด การปฏิบัติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีแนวทางที่แตกต่าง มีแนวคิดหรือจุดยืนที่มั่นคง โดยยึดหลักแห่งความพอเพียงหรือขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Dynamic Equilibrium" »

ความพอเพียง

By admin

าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเดิมๆนั้นมีแต่จะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลกทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งขึ้น เกิดปัญหาสังคมเชิงอาชญกรรมมากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดการพัฒนาก็อาจตกอยู่ในกับดัก “GDP Trap” คือมุ่งสร้างความร่ำรวยจนลืมคิดถึงความสุขของตนเองและสังคม การพัฒนาอย่างพอเพียงมีเป้าประสงค์หลักให้ทุกๆคนอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญา “กินดี อยู่ดี มีสุข” จึงสมควรนำหลักคิดทางพุทธศาสนา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “การเดินสายกลาง” และหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วย “ความสมดุล” หรือ “Equilibrium” มาประยุกต์สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1