Tag Archive

เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

By admin

เว็บไซ้ท์นี้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของอาจารย์ Rachels ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ »

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

By admin

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC (ASEAN Economic Community) จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีขนาดหลักสำหรับคนประมาณ 60 ล้านกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากถึงประมาณกว่า 600 ล้านคน อย่างไรก็ตามการที่ไทยเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ในการที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงวิชาการ เข้าถึงเข้าใจที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องศึกษาภาษาที่เป็นหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้านตามชายแดนระหว่างประเทศ มิฉะนั้นไทยเราจะเสียโอกาสในการทำการค้าขายกับประเทศต่างๆ »

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

By admin

โลกปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การคิด นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ สำหรับภาษาอังกฤษนั้นนับว่าเป็นภาษาพื้นฐานของโลก แม้แต่ในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งมีภาษาใช้อยู่ค่อนข้างหลากหลายยังเห็นว่าควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน ประเทศต่างๆในแต่ละพื้นที่ของโลกซึ่งต่างก็พยายามรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เชื่อแน่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนไทยเราสามารถใช้ภาษาได้ดีในระดับหนึ่งโดยเร็วที่สุด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1