Tag Archive

รู้จักมูลนิธิสัมมาชีพ

By admin

มูลนิธิสัมมาชีพทำหน้าที่หลักในการเชื่อมและประสานเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เชื่อมเครือข่ายกับส่วนงานราชการที่ทำหน้าที่พัฒนาสังคม สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา บุคลากร พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดสังคมสัมมาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

By admin

สถาบันยุวโพธิชน (Young Awakening Institute) จัดตั้งขึ้นเมื่อวาระที่ท่านพุทธทาสอายุครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิทานของท่านที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีธรรมะในหัวใจ ดังคำสอนของ “ท่านพุทธทาส” ซึ่งว่าไว้ดังนี้ “ยุวชนที่มีลักษณะพึงปรารถนานั้น... เป็นยุวชนที่สามารถหรือสร้างโลกใหม่ที่แปลกออกไปในลักษณธที่พึงปรารถนา” »

การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเอกชน

By admin

วิทยากรทั้งสามท่านคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนยอมถือเสมือนว่ากำลังเดินถอยหลัง คนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนวิธีการอาจจะคล้ายกันบ้างต่างกันบ้าแล้วแต่สถานะการณ์ของแต่ละองค์กร »

ฟังสมคิดพูด

By admin

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกได้นั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และย้ำว่าประเทศจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ผู้นำต้องมีคุณสมบัติหลักๆสี่ประการ »

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

By admin

โครงการนี้ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเองและกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดพลังร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผลักดันการสร้างสังคมสัมมาชีพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8 dsc01367 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1