Tag Archive

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

By admin

แม้ว่าประเทศจะเกิดปัญหาทางการเมืองค่อนข้างยาวกว่า 6 เดือน แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีที่บอกถึงแนวโน้มการบริโภคของประชาชนมีอัตราการเก็บเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ประมาณ 1.88% แต่ยอดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุระกิจเฉพาะแล้วจะพบว่าทั้งกลุ่มภาษีมียอดเก็บรวมกันลดลงประมาณ -1.85% ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบถึงอำนาจซื้อของผู้บริโภคจึงได้ประกอบการพิจารณากับยอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พบว่า จากรายงานของบริษัทในตลาดประมาณ 600 บริษัทพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ผลกำไรลดลงประมาณ 10% ทำให้พอสรุปได้ว่าอำนาจการซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลมากนัก อย่างไรก็ตามอำนาจซื้ออาจพิจารณาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มกลางและล่างซึ่งเชื่อว่ามีปัญหาพอสมควร ส่วนกลุ่มกลางและบนเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะยังมีเงินออมแต่อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยาระมัดระวังในเรื่องการซื้อเมื่อองค์กรมีมาตรการกระตุ้นตลาดก็สามารถทำให้เกิดการซื้อขึ้น »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2556

By admin

เมื่อพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี 2557 แล้ว สิ่งที่น่ากังวลก็คือเดิมทีรัฐบาลอาจคาดหวังว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทำได้จากโครงการเงินกู้สองโครงการคือโครงการป้องกันน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังมีส่วนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย แต่จากการติดตาทข่าวโครงการทั้งสองมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ว่าเป็นการกู้เงินที่ไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แปลกนะครับทั้งๆที่โครงการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่มีแนวโน้วว่าจะถูกศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายจนอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

By admin

จากการพิจารณาภาษีมูลค่าที่เก็บได้ แสดงให้เห็นกำลังซื้อภาคประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้จ่าย (Spending) โดยไม่ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) หรืออาจเพิ่ม Productivity แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินทำให้ไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ามีปัยหาเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้เงินงบประมาณที่ใช้ไปขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

By admin

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีมูลค่าก่อนหักคืนต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.12% ยิ่งเมื่อพิจารณาภาษีหลังหักคืนแล้วปรากฏว่ามูลค่าสุทธิที่เก็บได้ในเดือนมิถุนายน 2556 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง -9.09% แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลงชัดเจนขึ้น รัฐบาลคงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินกู้ตามโครงการน้ำท่วมซึ่งต้องชะลอออกไปตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง โดยเร่งจัดตั้งงบประมาณกลางปีจากรายได้ที่เก็บได้ในช่วง 9 เดือนแรกเกินกว่าเป้าหมายจากยอดประมาณการของปีงบประมาณ 2556 เป็นเงินเกือบ 82,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประทังไปก่อนที่จะสามารถใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทของโครงการน้ำ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556

By admin

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและผลการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2556 ได้เขียนแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยใน 2 ประเด็นคือ 1. ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีแนวโน้มชะลอตัวและอาจเก็บได้ในมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2555 หรือมากกว่าเล้กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเม้นตั้มของการกระตุ้นการบริโภคภายในเริ่มหมดแรงลง 2.มีการขาดดุลการค้าต่างประเทศใน 2 เดือนแรกสูงถึง -230,000 ล้านบาท ทำให้ประเมินได้ว่า การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 นี้จะเกิดจากการลงทุนจากภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ส่วนการลงทุนจากภาครัฐนั้นอาจไม่สามารถส่งผลได้ในปีนี้ เพราะโครงการต่างๆกว่าจะเริ่มต้นได้คงจะเป็นปลายปี 2556 หรือต้นปี 2557 การเบิกจ่ายจึงน่าจะเกิดขึ้นในปี 2557 และจากผลจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนแล้วกลับต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน -1% จึงอยากฝากเตือนผู้รับผิดชอบทั้งหลายให้สนใจกับแนวทางการวางแผนงานเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรหาทางยกเลิกนโยบายประชานิยมแบบแจกเงินแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแบบฉาบฉวย แต่ให้หันไปสนใจกับการใช้เงินจำนวนเดียวกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบสร้างรากฐานเพื่อให้เกิดการขยายตัวแบบต่อเนื่อง »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2555

By admin

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนธันวาคม 2555 เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นว่ากำลังซื้อภาคประชาชนมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทั้งๆที่มีรายการส่งเสริมการขายจากภาครัฐในเรื่องรถยนต์คันแรก และเริ่มมีการส่งรถให้ลูกค้าจำนวนมากก่อนสิ้นปี ซึ่งรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรจะต้องจับตาดูอย่างเข้มข้น เพราะสินค้าที่ดูเหมือนจะขายได้ค่อนข้างดีถึงดีมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 คือ สินค้ากลุ่ม Smart Phones และรถยนต์คันแรก สำหรับ Smart Phone แล้วเป็นสินค้านำเข้า นอกจากจะทำให้เสียดุลการค้าแล่ว ยังเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย ส่วนรถยนต์คันแรกยังมีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซึ่งถ้าพิจารณาในประเด็นสนับสนุนภาคการผลิตของไทย »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กรกฎาคม 2555

By admin

เคยประเมินไว้เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีแนวโน้มที่จะบริหารเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตมากที่สุดในรอบ 15 ปี นับจากปี 2540 ซึ่งจากการประเมินผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชน ถ้าผลการใช้จ่ายเงินในครึ่งปีหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าดุลการค้าปี 2555 ไม่ขาดดุล อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มสูงถึง 7.5% อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากแนวโน้มการบริหารจัดการของรัฐมีลักษณะไม่เข้มข้นมากกว่านี้ ผลการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ประมาณ 4.8-5.0% »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2555

By admin

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 ผลการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีก็ตาม ผลจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกจำนวนมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ยังไม่สามารถทำการผลิตได้ 100% กระแสข่าวกล่าวว่าปัจจุบันเพียง ประมาณ 50 กว่าโรงงานจาก 200 กว่าโรงงานที่ทำการผลิตได้เต็มที่ ส่วนที่เหลือยังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในช่วงไตรมาศแรกสูงถึง 180,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรเร่งให้ความช่วยเหลือโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานของคนไทยที่ประสบกับน้ำท่วมให้สามารถผลิตได้เต็มที่เหมือนก่อนน้ำท่วม เพราะถ้าช้าอาจเกิดปัญหาการย้ายคำสั่งซื้อไปยังโรงงานสาขาในประเทศอื่นแล้วอาจเกิดปัญหาการย้ายกลับ ซึ่งจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไม่เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2555

By admin

รายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมกราคม 2555 ทำให้คาดการณ์ได้ว่า กำลังซื้อของประชาชนทั่วไปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะประสบกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ก็เพียงทำให้ชงักงันเพียงเล็กน้อย ถ้าหากรัฐบาลประสบผลสำเร็จกับการออกพระราชกำหนดการเงิน 4 ฉบับ และใช้จ่ายเงินได้ตามแผนแล้ว จะเป็นการลงทุนจากภาครัฐค่อนข้างสูงเพราะนอกจากเงินลงทุนจากงบประมาณประจำปีตามปกติแล้วยังมีเงินกู้ที่ใช้ลงทุนในโครงสร้างระบบชลประทานอย่างจริงจังที่งบประมาณประจำปีปกติไม่สามารถทำได้ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการป้องกันน้ำท่วม การกระจายน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร และการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อป้องกันความแห้งแล้งอีกด้วย ผมได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะบริหารงานระบบน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นโอกาสจริงๆที่จะช่วยผลักดันและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกและเป็นครัวของโลกอย่างที่คนไทยเราพยายามพูดแบบนกแก้วนกขุนทองมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ส.ค.54

By admin

อยากนำเสนอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์รีบให้ทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังกำหนดแนวทางและแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพื่อลงมือทำทันทีเมื่อเมื่อน้ำหายท่วม ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ความเสียหายจากธุรกิจด้วยแหล่งเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำพิเศษหรือสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเร็ว ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริงๆ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1