Latest Story

เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงและเหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว เราจึงได้นำบทเรียนด้วยเพลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นภาพ Katoon Animation ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ »

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC (ASEAN Economic Community) จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีขนาดหลักสำหรับคนประมาณ 60 ล้านกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากถึงประมาณกว่า 600 ล้านคน อย่างไรก็ตามการที่ไทยเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ในการที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงวิชาการ เข้าถึงเข้าใจที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องศึกษาภาษาที่เป็นหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้านตามชายแดนระหว่างประเทศ มิฉะนั้นไทยเราจะเสียโอกาสในการทำการค้าขายกับประเทศต่างๆ »

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานของโลก มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community ซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเห็นว่าประชาชนไทยควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร เพื่อการค้า และหรือเพื่อความร่วมมือใดๆระหว่างกัน ผู้จัดทำเว็บนี้จึงได้คัดสรรบทเรียนภาษาอังกฤษจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาและได้สร้างบทเรียนฟรีจาก “youtube” มาให้ผู้ที่สนใจเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงโชคดี »

เรียนพูดอังกฤษกับ Adam

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษกับ Adam

Adam Bradshaw with Khun Sueching สอนภาษาอังกฤษผ่าน Voice TV Channel บทเรียนต่างๆข้างล่างนั้นได้ดึงมาจากส่วนหนึ่งของรายการของอาจารย์ Adam vs Sueching ที่ได้โพสต์ขึ้น "youtube" เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนทั้งสองท่านย้ำมากว่าให้ผู้เรียนพยายามออกเสียงตามท่านทั้งสอง ผู้จัดได้ดึงเอาออกมาเพื่อให้ผู้ตั้งใจศึกษาสามารถเปิดดูซ้ำได้โดยง่ายเพื่อความเข้าใจในภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา เช่นอาจารย์ Adam Bradshaw »

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

โลกปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การคิด นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ สำหรับภาษาอังกฤษนั้นนับว่าเป็นภาษาพื้นฐานของโลก แม้แต่ในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งมีภาษาใช้อยู่ค่อนข้างหลากหลายยังเห็นว่าควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน ประเทศต่างๆในแต่ละพื้นที่ของโลกซึ่งต่างก็พยายามรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เชื่อแน่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนไทยเราสามารถใช้ภาษาได้ดีในระดับหนึ่งโดยเร็วที่สุด »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

Sunday, March 20, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

จากภาวะเศรษฐกิจนั้นประเมินว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันของไทยถดถอยลง อุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไม่สามารถแข่งขันได้ ราคากลุ่มสินค้าเกษตรตกต่ำ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีกลางๆส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างชาติกำลังย้ายฐานไปยังประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาต่ำกว่าและค่าแรงต่ำกว่า ภาครัฐเองแม้จะรู้ดีว่าควรต้องพัฒนาการศึกษาแต่ก็ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้ประเทศไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆได้ด้วยศักยภาพของตนเอง บทเรียนราคาแพงสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ถ้าไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วันหนึ่งในไม่ช้าก็จักถูกกันออกจากเวทีการแข่งขัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกระแสของ Smart phone ทั้งของ Apple และ Samsung ซึ่งเป็นผลจากการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานกัน ประกอบกับความสามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยระยะเวลาไม่นาน Smart phones ก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เบียดโนเกียอดีตผู้นำจนแทบไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกอีกเลย ดังนั้นถ้าหากผู้นำประเทศไม่มีวิสัยทัศน์ดีพอ ไม่สามารถวางหรือผลักดันยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต ไม่เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดจนเข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนั้นๆแล้ว ไม่สามารถปรับตัวเองให้สามารถแข่งขันได้แล้ว โอกาสที่จะถูกเบียดตกจากเวทีการแข่งขันก็สูงมาก »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

Friday, March 18, 2016
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

หลังสงครามเย็น เทคโนโลยีสำคัญที่เคยเป็นความลับและถูกใช้ในวงการทหารได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ต ทำให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันถือว่า Internet เป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของโลก นอกจากนั้นความรู้เกี่ยวกับ Sensor Technology ก็ดี เกี่ยวกับ Digital Technology ก็ดี หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆก้ดี เช่น 3D Printing ก็ดีได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เดิมเป็นเทคโนโลยีด้าน Analog ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Digital เช่น ทีวี ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพซึ่งก่อนนั้นต้องใช้ฟิล์มถูกเปลี่ยนเป็นใช้ Chip... »

ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

Monday, February 22, 2016
By admin
ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งผลักดันระหว่างให้ GDP เจริญเติบโต หรือการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรพร้อมปรับทิศทางทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการผลิตและการบริการเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นย่อมขึ้นกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หรือศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นปัจจัยในการผลักดันให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธภาพ ในยามเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย การใช้มาตรการเชิงรุกก็มีความเป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้สมบูรณ์ กรณีของประเทศไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยหลายๆอย่างอยู่ในสภาวะถดถอยลง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกอาจไม่คุ้มค่า เพราะถ้าหากประเมินแล้วการคืนทุนอาจช้ามากๆหรือมีแนวโน้มอาจไม่คืนทุนเลย ดังนั้นอาจใช้ยุทธศาสตร์รักษาสถานการณ์ไม่ให้ย่ำแย่ลงไปน่าจะดีกว่า แล้วหันมาปรับโครงสร้างภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ การสร้างบุคคลากรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดความสามารถทั้งในเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นเพื่ออนาคต »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

Friday, January 29, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2558 แตกต่างจากปี 2540 คือ ในปี 2540 นั้น การส่งออกของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นแต่ไทยมีผลขาดดุลการค้าประมาณ 6-7% ของ GDP แต่ในปี 2558 การส่งออกมีมูลค่าลดลงแต่ไทยได้ดุลการค้าสูงประมาณ 2-3% ของ GDP ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงินของประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความเข้มแข็งด้านการผลิตแล้วจะเห็นว่าในช่วงก่อนและหลังปี 2540 นั้นประเทศไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อเป็นฐานการส่งออก ทำให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยก็เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งทำให้มีส่วนช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีวิกฤตด้านการเมืองภายในเป็นสิบปีระหว่างปี 2549-2558 อย่างไรก็ตามระหว่างช่วงปี 2554-2557 แม้ไทยจะมีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไทยก็มีการขาดดุลการค้าที่สูง... »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

Friday, January 1, 2016
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Internet softwareและ sensor technology ผสมผสานเข้ากันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านไบโอเทคและอุตสาหกรรมอีกหลายๆอย่างที่อาจประยุกต์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับสุขภาพ เป็นต้น เชื่อว่าในปลายทศวรรษที่ 21 และต้นทศวรรษที่ 30 เราจะเห็น Internet technology เข้าไปเชื่อมโยงกับผลิตผลต่างๆจนแทบจะคาดไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างปลายทศวรรษที่ 21 นี้ เราได้เห็นการเริ่มต้นศักราชของคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น... »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21

Wednesday, December 16, 2015
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทความนี้ “ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ” เขียนขึ้นโดยคุณมนู อรดีดลเชษฐ์ เป็นบทความหลายตอน บทความที่ท่านกำลังอ่านนี้เป็นตอนที่ 1 สำหรับตอนอื่นๆจะขออนุญาตคุณมนูนำลงต่อไป ผมคิดว่าข้อเขียนนี้เป็นบทความที่มีคุณค่าสำหรับผู้สนใจความรู้ใหม่ๆที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ จึงได้ขออนุญาตคุณมนู อรดีนรเชษฐ์นำมาลงใน website creativevill.com คุณมนู อรดีดลเชษฐ์  มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย ท่านจบปริญญาตรีด้าน Electronics และปริญญาโทด้าน Computer Science จาก Oregon State University... »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2558

Saturday, December 5, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2558

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุคปฏิรูปของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งทำการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยมี มรว.ปรีดียาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจนกระทั่งต้องปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจถึง 7 กระทรวง จัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยทีเดียว รัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละกระทรวงก็ล้วนแต่ท่านรองนายกฯคัดเลือกเอง เวลาได้ผ่านมาเกือบ 4 เดือน ได้ใช้ทั้งนโยบายการเงินการคลังหลากหลายพอสมควร... »

ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

Sunday, October 18, 2015
By admin
ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

การมอบรางวัล "Nobel" ด้านเศรษฐศาสตร์ล่าสุดที่ให้แก่ Professor August Deaton จาก Princeton University สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรางวัลจากการใช้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อวัดระดับการพัฒนาของประเทศด้วยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ การกิน การอยู่ อย่างมีสุขของประชาชนในประเทศแทนการใช้มุมมองด้านมหภาคซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นทุกทีๆ รางวัล "Nobel" ที่ Professor Dr. August Deaton ได้รับครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ GDP นั้นเริ่มมีกลุ่มคนหรือนักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นต่างจำนวนมากขึ้นทุกที เพราะจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฎเชิงประจักษ์นั้นช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่จนที่สุด 20% กับกลุ่มคนที่รวยที่สุด 20%... »

การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

Sunday, October 11, 2015
By admin
การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

แผนพัฒนา Digital Technology ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5-6 เสาหลักคร่าวๆคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ การพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบและกติกาเพื่อการผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นต่อแนวทางการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม การผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน การรวมตัวของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดเชิงงบประมาณ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ของดิจิทัลเทคโนโลยีเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพื่อเข้าสู่วิชาชีพใหม่ๆ เนื่องจากกรอบพันธกิจค่อนข้างกว้างขวาง จำเป็นที่จะต้องวางแผนเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ลดความซ้ำซ้อน เพือ่ประโยชน์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงไอซีทีจึงมีแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงตั้งแต่การช่วยเหลือพัฒนากลุ่มธุระกิจ SMEs การพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจถึงความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนานวัตกรรม การลดต้นทุนทั้งด้านผลภัณฑ์และลอจีสติกส์ การสร้างกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกตลอดจนการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสังคมอีกมากมาย »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

Saturday, July 18, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประเด่นเกี่ยวกับ Border Free Trade Zone ตามชายแดนของประเทศ ถ้าสามารถดำเนินการให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่เขตแดนให้เจริญขึ้นกับทั้งสองประเทศแล้วยังจะช่วยลดประเด็นการเมืองลงได้อย่างมาก ช่วยลดปัญหาเส้นเขตแดน ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น International Trade Hubs โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการเป็น ASEAN Trade Hubs ก่อนแล้วค่อยขยายตัวออกไป จะช่วยให้ผลผลิตไทย Exposed กับนานาอารยประเทศได้ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ รถไฟ เครื่องบิน อินเตอร์เนตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้แนวคิดเกิดได้... »

จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

Sunday, June 21, 2015
By admin
จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

จริยปรัชญา (Ethics) คือเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยในการพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต แต่เกณฑ์ที่จะใช้ประเมินคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ซึ่งเป็นคำที่เป็นนามธรรมทำให้ยากต่อการประเมิน อย่างไรก็ตามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัชแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถเป็นเกณฑ์พิจารณาและนิยามคำว่า “ความดี ความไม่ดี” ออกมาเป็นรูปธรรมดังความพระราชดำรัชที่คัดลอกมาส่วนหนึ่งดังนี้ “------------------- แต่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ... »

การศึกษากับการสร้างรายได้

Saturday, June 6, 2015
By admin
การศึกษากับการสร้างรายได้

ปัจจุบันแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป้าหมายในการหารายได้เข้าประเทศกำลังได้รับความสนใจจากนานาประเทศ จะเห็นได้จากทุกๆปีจะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายรวมตัวกันจัดแนวทางให้คำแนะนำเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่น ถ้าหากรัฐให้ความสนใจดำเนินยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จะช่วยให้ประเทศสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อได้เป็นอย่างดี ต้องไม่ลืมว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซี่ยนมีการแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียตนาม พม่า ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มองหาสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ประเทศไทยจึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับประชากรในภูมิภาคนี้ »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

Sunday, May 17, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2557-2558 มีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการค้าต่างประเทศที่มีแนวโน้ลดลง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จากความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทำให้การลงทุนจากภาตเอกชนต่างก็ชลอตัวลง และส่งผลให้เกิดการชลอการใช้จ่ายจากกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง แต่จากการติดตามล่าสุดเห็นว่าการถดถอยเริ่มชลอตัวลง แต่ยังมีความผันผวนอยู่เพราะดัชนีหลายๆตัวยังไม่สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐคงต้องพิจารณาปัจจัยหลักว่าจะดำเนินนโยบายทางด้านการคลังหรือด้านการเงินเป็นหลักมากน้อยกว่ากัน ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นด้วยการใช้มาตรการทางการคลัง แต่อาจเนื่องจากปริมาณเงินที่อัดฉีดลงไปในระบบน้อยเกินไป ทำให้แทบไม่ส่งผลเลย และเมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการทางการเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผ่อนปรนมาตรการการออมและการโอนเงินในด้านบัญชีเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลมากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามดูต่อไป ไม่ว่ารัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการด้านการคลังหรือการเงินก็ตาม ปริมาณวงเงินคงต้องมีปริมาณที่มากพอสมควร ยิ่งถ้าหากรัฐบาลวางเป้าหมายให้มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 3.0-3.5% แล้ว ปริมาณวงเงินใหม่ทั้งหมดต้องมีปริมาณมากพอสมควร ต้องไม่ลืมว่าขนาดเศรษฐกิจของไทย ถ้าจะกระตุ้นให้มีอัตราการเจริญเติบโต 1% แล้วต้องมีวงเงินทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านและต้องเป็นการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพด้วย »

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Monday, April 20, 2015
By admin
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันจัดได้ว่าประเทศไทยตกอยู่ในวงจรเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งต้มยำกุ้งปี 2540 ซึ่งธุรกิจจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพล้มละลายเพราะขาดวงเงินหมุนเวียน ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF ทำให้ถูกบีบด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมาย ถูกบีบให้รัดเข็มขัดทุกอย่าง รวมทั้งการลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจนกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วง อาศัยภาคการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวทำให้ไทยสามารถสะสมเงินสำรองได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนถึงประมาณ 200,000-220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2558 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองมากถึง 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหนี้ที่เป็นภาระผูกพันประมาณ 130,000 ล้านบาท เป็นหนี้ระยะยาวถึงประมาณ 50% ซึ่งไม่จำเป็นต้องเร่งรัดคืน เงินสำรองระหว่างประเทศจึงเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านการเงินของไทย เป็นปัจจัยช่วยให้การลงทุนภาครัฐกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2558 ได้อย่างดี ดังนั้นถ้าผู้บริหารประเทศรู้จักใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ประเทศน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกล... »

วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

Sunday, March 1, 2015
By admin
วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

ถ้าหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วต้องไม่กลัวคำว่าลอกแบบประชานิยม ใช้เถอะครับนโยบายประชานิยมเพราะเป็นช่วงทางที่จะช่วยให้ระบบเงินสดหมุนเวียนได้เร็วที่สุด ในระยะสั้น นอกจากนั้นนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนตัวลง จะเป็นการกระตุ้นการส่งออก ทำให้เกิดสภาพคล่องให้กับธุระกิจในประเทศ มีโอกาสทำกำไรมากขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต เป็นการเพิ่มการจ้างงาน และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แถมยังได้โอกาสขายของชำร่วยหรือสินค้าโอท็อปที่ผลิตโดยประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ ได้เงินตราต่างประเทศชนิดที่คุ้มที่สุด ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก »

ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

Monday, February 23, 2015
By admin
ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

การพิจารณาว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่นั้นแต่ละท่านอาจมีมุมมองหรือวิธีการที่แตกต่างกัน นักวิชาการอาจใช้ดัชนีสำคัญๆที่รายงานโดยภาครัฐ เช่น ท่านรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ท่านเพิ่งสรุปโดยใช้ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นดัชนีบ่งชี้อำนาจการใช้จ่ายของประชาชน พ่อค้าก็จะใช้รายงานการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น บางคนอาจใช้การประมาณการหรือกึ่งๆเดา บางคนมีฐานข้อมูลเปรียบเทียบการขายของปีนี้เทียบกับปีก่อนๆ บทความต่อไปนี้เป็นการรายงานเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีสำคัญๆเบื้องต้น คือผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลการค้าระหว่างประเทศ รายงานราคาสินค้าเกษตร (ไม่ได้แสดงข้อมูลไว้) และได้แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ประกอบการพิจารณาไว้ด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะอย่างไร นอกจากนั้นยังได้เขียนถึงหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและวิธีการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นปัจจัยแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาล้วนแต่มีส่วนในการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลประเทศนั้นๆอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามอยากบอกว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาคการผลิตว่าสินค้าอุตสาหกรรมตามโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม่ »

อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

Wednesday, February 4, 2015
By admin
อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าสามารถช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดีในระดับหนึ่ง เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อสร้างสภาพคล่องหรือช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเชิงเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้เข้าใจว่าแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวทางที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ เช่น การอ่อนค่าของเงิน Dong ของเวียตนาม การอ่อนค่าลงของเงิน Rupee ของอินเดียหรือการทำให้เงิน Yen อ่อนตัวลงของญึ่ปุ่น อยากให้ศึกษาและวิเคราะห์ดูว่าในกรณีของรัฐบาลสวิสที่ประกาศยกเลิกการผูกติดของเงิน “สวิสฟรังค์” กับ Euro $ ซึ่งทำให้เงินแข็งค่าขึ้นและประเทศสิงคโปร์ที่ทำให้ค่าเงินสิงคโปร์ดอลล่าร์อ่อนค่าลงไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจไม่เข้มแข็งนะครับ แต่เป็นการมองสภาวะเศรษฐกิจระยะกลางและยาวของผู้นำประเทศ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นกับวิสัยทัศน์ของท่านผู้มีอำนาจอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้เขียนก็ได้ครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1