ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

Monday, February 22, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ทางสองแพร่งของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกค่อนข้างผันผวน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจดูเหมือนจะเลือกแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากกว่าการผลักดันการเติบโตของ GDP

การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งผลักดันระหว่างให้ GDP เจริญเติบโต หรือการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรพร้อมปรับทิศทางทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการผลิตและการบริการเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นย่อมขึ้นกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในช่วงนั้น

ในการวางยุทธศาสตร์การจัดการในเรื่องใดๆก็ตาม เรามักต้องดูสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ดีว่า เราสมควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกหรือเชิงรับ ในมุมมองเศรษฐกิจก็ทำนองเดียวกัน จะใช้ยุทธศาสตร์ใดต้องมองสถานการณ์ให้ชัดก่อนเพื่อการตัดสินใจ

ในยามเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย การใช้มาตรการเชิงรุกก็มีความเป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้สมบูรณ์ กรณีของประเทศไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยหลายๆอย่างอยู่ในสภาวะถดถอยลง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกอาจไม่คุ้มค่า เพราะถ้าหากประเมินแล้วการคืนทุนอาจช้ามากๆหรือมีแนวโน้มอาจไม่คืนทุนเลย ดังนั้นอาจใช้ยุทธศาสตร์รักษาสถานการณ์ไม่ให้ย่ำแย่ลงไปน่าจะดีกว่า แล้วหันมาปรับโครงสร้างภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ การสร้างบุคคลากรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดความสามารถทั้งในเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นเพื่ออนาคต

ในยามเศรษฐกิจโลกเข้มแข็ง การลงทุนต่างๆมีความเป็นไปได้สูง แนวโน้มการคืนทุนดี แต่หลักคิดในการดำเนินยุทธศาสตร์การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ต้องพัฒนาให้เกิดความมั่นคง จึงจะทำให้การพัฒนาเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการให้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงต้องลงมือทำอย่างจริงจัง การใช้จ่ายงบประมาณต้องให้เกิดประโยชน์โดยพิจารณาให้เกิดดุลยภาพของดัชนีมหภาคต่างๆ จะช่วยลดปัญหาจากการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจ จนอาจเกิดวิกฤตเชิงเศรษฐกิจหรืออาจทำให้เศรษฐกิจทั่วๆไปเริ่มถดถอยหรือเกิดปัญหาเช่นหลายๆประเทศในกลุ่มอียูหรือลาตินอเมริกา

การบริหารงานเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจโลกค่อนข้างผันผวน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีการปั๊มเงินเข้าสู่ระบบแทนวิธีการระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้เงินล้นโลกทำให้เกิดการเก็งกำไรในทรัพย์สินมากเกินไปในลักษณะฟองสบู่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายแทนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  เงินในระบบมากเกินไปจนทำให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ย แต่อัตราเงินเฟ้อต่ำ เสมือนเกิดภาวะเงินฝืด ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ในที่สุดก็ส่งผลสะท้อนกลับ ตลาดเงินตลาดทุนตกต่ำราคาหุ้นลดลงอย่างน่าตกใจ ราคาทรัพย์สินลดลง

จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจึงต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่มองในเรื่องการเจริญเติบโตมากเกินไป (GDP) แต่ต้องหันกลับมามองด้านความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจ ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง ความพยายามในการสร้างภาคการผลิตและการบริการในแนวโน้มใหม่ๆ สร้างผู้นำเศรษฐกิจรุ่นใหม่ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมหลักในปัจจุบันเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เป็นต้น

ถ้าพิจารณายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐกิจในระยะ 4-5 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มีมาตรการในการหยุดยั้งการตกต่ำลงของเศรษฐกิจ เช่นการอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้าน 2 ครั้งเกือบ 100,000 ล้านบาท การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 2 ครั้งเป็นวงเงินงบประมาณราวๆ150,000 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางวงเงินประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท การให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร การกระตุ้นกิจกรรมด้านการค้าโดยการให้การใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาทเป็นรายจ่ายที่หักภาษีได้ ในขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมการส่งออกด้วยการสร้างตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศอาฟริกา นี่คือความพยายามในการหยุดยั้งการตกต่ำทางเศรษฐกิจในขณะที่โลกกำลังเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง

สำหรับการมองไปสู่อนาคต ได้มีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับต่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดสรรเงินกองทุนประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในแนวทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เช่นกลุ่มพวก Tech startup การพัฒนากลไกและสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่ม Tech startup แนวทางการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยหันมาใช้เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ

แนวคิดในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่นั้นค่อนข้างแตกต่างจากแนวคิดเดิมๆ เพราะผลผลิตยุคใหม่นั้นมีลักษณะเป็นการใช้เทคโนโลยีหลายๆประเภทวิชาประกอบกัน ดังนั้นการสร้างนักประกอบการยุคใหม่จึงเป็นลักษณะการรวมตัวกันหรือเป็นเครือข่ายนักวิชาการ นักเทคนิค นักการเงิน และนักบริหารจัดการ นอกจากนั้นความต้องการด้านการเงินหรือการลงทุนก็แตกต่างกัน จากเดิมที่ต้องอาศัยเงินทุนการกู้ยืมจากธนาคารเป็นหลัก มาเป็นการนำเสนอผลงานให้กับนักลงทุนและตอบข้อซักถามในผลิตภัณฑ์และความต้องการด้านการตลาดให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าการลงทุนนั้นจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน หรืออาจใช้วิธีการได้มาซึ่งเงินทุนจากการบริจาคของสาธารณะชนโดยแลกเป็นผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เช่นการลดราคาเป็นต้น ดังนั้นแนวคิดการสร้างเครือข่ายในลักษณะ “ประชารัฐ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงเครือข่ายให้กับประชาชนทั่วไป

จะเห็นว่าในยามเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศอยู่ในสภาวะถดถอย ยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาจำเป็นต้องมีความระมัดระวัง การมุ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อาจไม่ใช่วิถีทางที่ควรจะทำ เพราะอาจส่งผลเชิงเศรษฐกิจและให้ผลตอบแทนต่ำหรือการคืนทุนในรูปภาษีช้า จะเป็นการสร้างปัญหาต่อวงเงินงบประมาณในอนาคต การมุ่งปรับทิศทางและโครงสร้างเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต การสร้างบุคลากรให้เกิดศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ทั้งด้านเทคโนโลยี การคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านการผลิตและบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมกับการจูงใจนักลงทุนรุ่นใหม่จะช่วยให้ประเทศก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ระหว่างการผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต (GDP) กับแนวทางการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทรัพยากรบุคคลแล้ว ดูเหมือนว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าทีมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจทั้งโลกอยู่ในสภาวะค่อนข้างผันผวนจะเลือกเอาแนวทางการพัฒนาบุคคลและพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากการการขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตด้าน GDP

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01363 dsc01364 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1