การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

Sunday, October 11, 2015
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พันธกิจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

เมื่อวานนี้(วันเสาร์) รัฐมนตรี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้เชิญบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสรุปโครงการต่างๆที่กระทรวงควรผลักดันในรอบแรกก่อน (ได้มีการประชุมในเชิงรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน 2-3 ครั้งแล้ว) โดยการประชุมได้สรุปกลุ่มโครงการต่างๆออกเป็น 6 กลุ่มโครงการ โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มโครงการ ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์การภาคเอกชน ตลอดจนพิจารณาว่าแต่ละกลุ่มโครงการที่มีความเชื่อมโยงกันในกลุ่มอย่างไร ส่งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันเชิงสังคมหรือมีลักษณะเชิงการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญเพียงใด เพื่อสร้างพลังขับดันทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านโอกาสในการสร้างวิชาชีพ โอกาสในการเรียนรู้ ด้านเข้าใจและเข้าถึง Digital Technology ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการการเข้าถึงข้อมูลรัฐ ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบกิจกรรมผ่านดิจิตอลเทคโนโลยี ฯลฯ โดยเบื้องต้นมีการแบ่งลักษณะโครงการเป็น 6 กลุ่มดังนี้

  1. การส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้  Digital Technology ในการประกอบ    ธุรกิจ   การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจในลักษณะห่วงโซ่ การสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายผ่านระบบเว็ปไซ้ท์ เป็นต้น
  2. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม (Digital Society) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสทางสังคม ทั้งในระบบและนอกระบบ
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการของภาครัฐ เป็นแนวทางการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (e-Government Service) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ก
  4. การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) เป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
  5. การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่นโครงการบูรณาการนำสายเคเบิลร้อยท่อลงดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และมีการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  6. การดำเนินโครงการ Smart City (การพัฒนา Smart หรือ Digital City) ตามซูเปอร์คลัสเตอร์ โดยกำหนดแผนดำเนินงานเบื้องต้นให้สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมภาคบริการและภาคการผลิตที่สำคัญของไทย เช่นการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้ภูเก็ตและเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง

ที่เล่ามานั้นอยากให้เห็นเป็นลักษณะภาพรวม ให้เห็นวิธีคิด วิธีทำงานเชิงบูรณาการภายใต้กระทรวงที่มีท่านรัฐมนตรี ดร.อุตตม สาวนายน เป็นผู้นำอยู่ แม้จะไม่สมบูรณ์ 100% ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ มีทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง นำภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาเพื่อลดความซ้ำซ้อนในขณะเดียวกันก็ให้เกิดแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน พิจารณาถึงความร่วมมือขององค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มโครงการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า มหาวิทยาลัย ด้านอาชีวะ องค์การไปรษณีย์ องค์การสื่อสาร องค์การโทรศัพท์ รวมทั้งภาคเอกชน เป็นต้น พิจารณาสิ่งที่มีอยู่แล้วจะนำใช้ประโยชน์อย่างไร ถ้าจำเป็นก็ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง กระทรวงไอซีทีจะสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวโยงกับ Digital Technology โดยตรงหรือโดยอ้อม

อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน มีความซับซ้อนในการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดเป้าหมายให้โครงการสามารถแสดงผลได้ในกรอบระยะเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือนหรือ 12 เดือน การแสดงผลงานในแต่ละช่วงเวลานอกจากให้สาธารณะชนเข้าใจการทำงานภาครัฐแล้วยังเปิดโอกาสให้วงการวิชาชีพที่เห็นโอกาสและช่องทางในการต่อยอดหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มไปดำเนินกิจกรรมของตนเองเพราะอย่างน้อยก็รับทราบแล้วว่ารัฐบาลที่ทิศทางและสนับสนุนในแนวทางกิจกรรมเหล่านั้น

อยากยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจง่ายๆ เช่นโครงการเกี่ยวกับการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งในระบบชุมชนและในเมือง การพัฒนาห่วงโซ่ทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม การศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบไร้สาย การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งภาคบริการและภาคการผลิต (Start Up Entrepreneurs) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเช่นการใช้จ่ายงบประมาณ การกระจายงบประมาณ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลภาครัฐตลอดจนการบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์เชิงธุรกรรมของภาคเอกชนและประชาชน การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางการค้าใหม่ๆ

โครงการต่างๆที่ยกตัวอย่างขึ้นมานั้นจะเป็นการขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหลักการภาครัฐจะทำหน้าที่กำกับและให้ภาคเอกชนขับเคลื่อน หลายๆเรื่องภาครัฐอาจเริ่มต้นลงทุนสร้างเป็น Prototypes เพื่อให้เอกชนสามารถดำเนินการต่อไปได้

รายงานนี้เป็นการเล่าสรุปคร่าวๆถึงวิธีคิดเป็นกรอบเชิงบูรณาการ มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนพอสมควร มีหน่วยงานติดตาม หน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นระยะๆ ถ้าขั้นตอนดำเนินการใดมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยเพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวมากขึ้น

สำหรับโครงการบางโครงการที่สำคัญๆจะนำมาเล่าให้ฟังโดยอาจลงลึกในบางส่วนของงานเป็นครั้งๆไปนะครับ

การประชุมดำเนินไปยาวนานพอสมควรตั้งแต่เช้า เกือบๆ 10.00 น.ท่านรัฐมนตรีปิดประชุมเมื่อบ่าย 3 โมงกว่าๆ บรรยากาศทั่วๆไปดีมากครับ ทุกๆคนออกความเห็นกันอย่างเต็มความสามารถโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองหรือที่ได้รับฟังมาพูหรือถกในที่ประชุม

สำหรับผมก็เลยถือโอกาสนำสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังผ่าน FB และ Website ส่วนตัว ขออนุญาตโฆษณานะครับ www.creatvevill.com สวัสดีครับ

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-13 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1