การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

Saturday, November 1, 2014
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าระหว่างประเทศเดือนกันยายน 2557

มูลค่าการค้าเป็นเงินบาท

ในเดือนกันยายน 2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่าเงินบาทได้ 630,757 ล้านบาทมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งส่งออกได้ 605,396 ล้านบาทหรือสูงขึ้น 4.2% เมื่อรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 มีมูลค่ารวม 5,474,512 ล้านบาทมากกว่าปี2556 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งส่งออกได้ 5,148,699 ล้านบาททำให้มูลค่าส่งออกสูงกว่าปีก่อน 6.3%

ส่วนการนำเข้าในเดือนกันยายนมีมูลค่า 695,867 ล้านบาทสูงกว่าการนำเข้าในเดือนเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 602,382 ล้านบาทหรือสูงขึ้น 15.5% เมื่อรวมยอดนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 มีมูลค่ารวม 5,586,364 ล้านบาทลดลงจากปี2556 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งนำเข้าเป็นเงิน 5,788,774 ล้านบาททำให้มูลค่านำเข้าลดลงกว่าปีก่อน -3.5%

แม้การส่งออกในช่วงเวลา 9 เดือนของปี 2557 จะมีมูลค่าเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นถึง 6.3% และการนำเข้าจะลดลงกว่า -3.5% แต่มูลค่าการนำเข้าก็ยังสูงกว่าการส่งออก ทำให้ในดุลการค้าในรอบ 9 เดือนของไทยยังขาดดุลเป็นเงิน -111,852 ล้านบาท

มูลค่านำเข้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐ

ในเดือนกันยายน 2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐได้ 19,913 ล้านเหรียญมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งส่งออกได้ 19,297 ล้านเหรียญหรือสูงขึ้น 3.2% เมื่อรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 มีมูลค่ารวม 170,456 ล้านเหรียญมากกว่าปี2556 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งส่งออกได้ 171,916 ล้านเหรียญทำให้มูลค่าส่งออกลดลงกว่าปีก่อน -0.8%

ส่วนการนำเข้าในเดือนกันยายนมีมูลค่า 21,711 ล้านเหรียญสูงกว่าการนำเข้าในเดือนเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 18,976 ล้านเหรียญหรือสูงขึ้น 14.4% เมื่อรวมยอดนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 มีมูลค่ารวม 171,972 ล้านเหรียญลดลงจากปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งนำเข้าเป็นเงิน 190,907 ล้านบาททำให้มูลค่านำเข้าลดลงกว่าปีก่อน -9.9%

แม้การส่งออกเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญในเดือนกันยายน 2557 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% แต่เมื่รวมยอดส่งออกทั้ง9 เดือนคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนแล้ว้ยังมีมูลค่าต่ำกว่าปีก่อนในช่วงเดียวกัน -0.8% ส่วนการนำเข้าในช่วง 9 เดือนจะลดลงถึง -9.9% แต่ก็ยังส่งผลต่อการขาดดุลการค้าเป็นเงิน -1,517 ล้านเหรียญ

การวิเคราะห์

จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้า จะเห็นว่าปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีผลต่อการผันแปรของการส่งออกและนำเข้าคืออัตราแลกเปลี่ยน เช่นการส่งออกเมื่อพิจารณาเป็นเงินบาทจะส่งผลทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 6.3% แต่เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญการส่งออกกลับลดลงกว่าปีก่อน 0.8% ขณะเดียวกันการนำเข้าเป็นเงินบาทจะลดลงประมาณ -3.5% แต่เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญกลับลดลงถึง -9.9% ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจะส่งผลต่อการส่งออกได้มากขึ้นและจะส่งผลต่อดุลการค้าในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศตราบที่โครงสร้างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ผมเคยเขียนไว้ในเว็ปไซ้ท์อย่างต่อเนื่องเมื่อประมาณ 2 ปีกว่าเล็กน้อย (อ่าน การค้าต่างประเทศของไทย ตั้งแต่เดือน มีนาคม -มิถุนายน 2555 และอีกหลายๆครั้งต่อมา) เมื่อครั้งหลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อ (สิงหาคม-พฤศจิกายน) ปี 2554 ไว้ว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การส่งออกของไทยต้องถดถอยและเกิดปัญหาด้านดุลการค้าเพราะความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยลดลง การย้ายฐานผลิตสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักหลังน้ำท่วมใหญ่ ตลอดจนการขาดซึ่งยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อสร้างฐานสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ถ้าสนใจลองคลิ๊กไปที่เว็บไซ้ท์ติอไปนี้

http://www.creativevill.com/wp-admin/post.php?post=4970&action=edit

http://www.creativevill.com/wp-admin/post.php?post=4970&action=edit

http://www.creativevill.com/wp-admin/post.php?post=4937&action=edit

http://www.creativevill.com/wp-admin/post.php?post=5109&action=edit

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย

ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของไทยนั้น ผู้เขียนได้พิจารณาดัชนีหลัก 2 ประการคือ

  1. ดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในตลาดโลก ถ้าหากกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นนั้นๆมีดัชนีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความสารถในการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ถ้าดัชนีมีแนวโน้มลดลงย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆกำลังลดลง
  2. แนวโน้มดุลการค้าที่เป็นผลจากการส่งออกและนำเข้าของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีสมมุติฐานหลักว่าถ้าหากกลุ่มสินค้านั้นมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าและมีดุลการค้าเกินดุล แสดงถึงศักยภาพในขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ แต่ถ้าหากมีการขาดดุลแสดงให้เห็นว่าขาดความสามารถในการแข่งขัน ถ้าหากพิจารณาจากแนวโน้มที่เกิดขึ้น ก็สามารถคาดการได้ว่าทิศทางความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไร ผู้รับผิดชอบจะต้องวางมาตรการในการแก้ไขอย่างไรล่วงหน้า

สิ่งที่ผู้เขียนอยากเน้นในดัชนีที่แสดงถึงดุลการค้าว่า ดุลการค้าไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่อยากให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆด้วย

นอกจากนั้นผู้เขียนได้จัดทำตารางแสดงถึงส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกทั้งหมดของไทยในตลาดโลกเทียบ    กับประเทศต่างๆตลอดจนเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการส่งออกนำเข้าสูงและเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตมาไทยด้วยเหตุผลทั้งด้านขนาดของตลาดและแรงงานฝีมือราคาถูก และมีแนวโน้มที่จะย้ายฐานผลิตถ้าหากฐานบุคคลากรไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและตารางแสดงถึงดุลการค้าเพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์พอสมควร

จากตัวอย่างตารางต่อไปนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นใน 3 มุมมองโดยเปรียบเทียบให้เห็นกับบางประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม

  1. ส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตไทยเทียบกับบางประเทศที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก
  2. ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ
  3. ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในข้อสองของไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ

อยากให้ผู้สนใจลองวิเคราะห็ดูและหาแนวทางแก้ไขนะครับ

ส่วนแบ่งการตลาดการส่งออกทั้งหมดของไทยในตลาดโลกเทียบกับส่วนแบ่งบางประเทศที่น่าสนใจ

ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเทียบกับบางประเทศในตลาดโลก

ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ของไทยเทียบกับบางประเทศในตลาดโลก

ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลและไฟฟ้าของไทยเทียบกับบางประเทศในตลาดโลก

ดุลการค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและบางประเทศ

ดุลการค้าของกลุ่มอิเลคทรอนิคส์ของไทยและบางประเทศ

ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและไฟฟ้าของไทยและบางประเทศ

จะเห็นว่าใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นกลุ่มที่ไทยยังมีความสามารถในการแข่งขัน ส่วนกลุ่มเครื่องจักรกลและเครื่องจักรไฟฟ้านั้นพิจารณาจากแนวโน้มแล้วกำลังค่อยๆเสียศักยภาพของการแข่งขัน ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้และอิเลคทรอนิคส์นั้นไทยได้สูญเสียศักยภาพไปแล้ว แต่ถ้าต้องการให้ศักยภาพนั้นกลับคืนมาไทยจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและมองให้เห็นภาพของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

ส่วนข้อเสนอในการแก้ไขนั้นคงต้องพิจารณาคงต้องพิจารณาทั้งในภาพรวมและภาพลึก (Macro-Micro solution) ในภาพรวมคงไม่ยุ่งยากนักแต่ในภาพลึกคงต้องใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียด

สรุป

หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การค้าต่างประเทศของไทยส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแนวโน้มการย้ายฐานผลิตของภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยไปสู่ต่างประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ดัชนีต่างๆทีผู้เขียนสรุปให้เห็นในตารางข้างต้นมีความชัดเจนพอสมควรที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เขียนวิเคราะห์

สิ่งที่อยากนำเสนอผ่านบทความนี้คือ

  1. สภาพัฒนฯจะต้องจัดตั้งทีมยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนการสนับสนุนหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตของไทยอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในกระบวนการคิด โดยมีกลุ่มนักธุระกิจ นักวิชาการ นักบริหารจัดการ การพิจารณาเพื่อวางแผนนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลสนับสนุน ต้องพูดคุยกันจนเกิดความเข้าในและเห็นทิศทางร่วมกัน และที่สำคัญคือจะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและถ้าหากเกิดปัญหาเบี่ยงเบนจากทิศทางที่วางแผนไว้จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร
  2. เมื่อมีแนวทางการส่งเสริมภาคการผลิตเพื่ออนาคตแล้ว จะมีแนวทางการพัฒนาและจัดหาบุคคลากรที่จะรองรับเพื่อพัฒนาภาคการผลิตนั้นๆอย่างไร จะต้องพิจารณาแนวทางทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ในการพํมนาบุคคลากรอย่างเป็นระบบ
  3. สภาพัฒนฯต้องจัดตั้งทีมคู่ขนานในการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของสังคมอย่างไรและมีแนวโน้มส่งผลต่อภาคการผลิตในปัจจุบันของไทยอย่างไร และควรนำเสนอแนวทางการแก้ไขหรือปรับกระบวนการของภาคการผลิตนั้นๆอย่างไร
  4. สำหรับการแก้ปัญหาความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตในปัจจุบัน คงต้องเร่งพิจารณาดูว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น กลาง จนกว่าจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆมาทดแทนอย่างไร

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-18 dsc01367 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1