การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

Friday, October 4, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

คงต้องปรับโครงสร้างการศึกษาครั้งใหญ่และจริงจังเพื่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกทั้งด้านบุคคลากรและด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่

การค้าต่างประเทศคิดเป็นค่าเงินบาท

ผลการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่า 629,474 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าเดือนเดียวกัน 2555 ซึ่งส่งออกได้ 621,324 ล้านบาทหรือสูงขึ้น 1.3% แต่เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,549,755 ล้านบาทยังน้อยกว่ายอดรวมของการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 4,698,199 ล้านบาทหรือส่งออกได้น้อยลง -3.2%

ผลการนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่า 640,078 ล้านบาทต่ำกว่าการนำเข้าของเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งนำเข้ามูลค่า 661,224 ล้านบาทหรือนำเข้าลดลง -3.2% เมื่อรวมยอดการนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,168,442 ล้านบาทยังมากกว่ายอดรวมของการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 5,163,303 ล้านบาทหรือส่งออกได้น้อยลง 0.1%

เมื่อเทียบการส่งออกและการนำเข้าแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 จะมียอดการขาดดุลการค้า -10,604 ล้านบาท และเมื่อรวมยอดการขาดดุลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วยังมีการขาดดุลสะสมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจาก -175,680 ล้านบาทในเดือนมกราคมเป็น -618,687 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม ยังเป็นแนวโน้มการขาดดุลเพิ่มขึ้น

การค้าต่างประเทศคิดเป็นค่าเงินเหรียญสหรัฐ

การส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2556 มีการส่งออกเป็นมูลค่า 20,468 ล้านเหรียญสูงขึ้นกว่าเดือนเดียวกัน 2555 ซึ่งส่งออกได้ 19,750 ล้านเหรียญหรือสูงขึ้น 3.6% แต่เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,836 ล้านเหรียญยังมากกว่ายอดรวมของการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 151,913 ล้านเหรียญหรือส่งออกได้เพิ่มขึ้น 0.6%

สำหรับการนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่า 20,562 ล้านเหรียญสหรัฐต่ำกว่าการนำเข้าของเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งนำเข้ามูลค่า 20,771 ล้านเหรียญหรือนำเข้าลดลง -1.0% เมื่อรวมยอดการนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,484 ล้านเหรียญยังมากกว่ายอดรวมของการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 165,028 ล้านเหรียญหรือส่งออกได้เพิ่มขึ้น 3.9%

เมื่อเทียบการส่งออกและการนำเข้าแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 จะมียอดการขาดดุลการค้า -94 ล้านเหรียญ และเมื่อรวมยอดการขาดดุลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 แล้วยังมีการขาดดุลสะสมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจาก -5,487 ล้านเหรียญในเดือนมกราคมเป็น -18,648 ล้านเหรียญในเดือนสิงหาคม ยังมีแนวโน้มขาดดุลเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์

การส่งออกในเดือนสิงหาคม 2556 ดีขึ้นกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยปรัมาณ 1.3% เมื่อคิดเป็นเงินบาทและสูงขึ้นประมาณ 3.5% เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่การนำเข้าหดตัวลง ทำให้ดุลการค้าขยับดีขึ้นโดยลดจำนวนการขาดดุลลงมากพอสมควร

จากผลการส่งออกใน 8 เดือนของปี 2556 และคาดการณ์เปรียบเทียบการส่งออกที่น่าจะเกิดขึ้นใน 4 เดือนต่อไปกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 คาดว่าการส่งออกในรูปของเงินบาทในปี 2556 น่าจะลดลงกว่าปี 2555 เล้กน้อยประมาณ -1% แต่เมื่อพิจารณาเป็นเงินตราต่างประเทศแล้วน่าจะอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ทั้งนี้น่าจะเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงในปี 2555 และมีแนวโน้มทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556

จากการคาดการณ์ดังกล่าวผลการค้าไทยน่าจะมีแนวโน้มขาดดุลใกล้เคียงกับปี 2555 หรือประมาณ -600,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ -18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคาดเป็นการขาดดุลประมาณ 6% ของ GDP น้อยกว่าที่เคยคาดไว้ว่าอาจขาดดุลถึงประมาณ 8% ของ GDP

สรุป

ในเดือนสิงหาคม 2556 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าลดลง ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างการนำเข้าและส่งออกน้อยลงเหลือประมาณ -10,000 ล้านบาท และเมื่อเทียบเป็นเงินตราต่างประเทศแล้วมีการขาดดุลเพียง -94 ล้านเหรียญ ซึ่งนับเป็นเดือนที่มีการขาดดุลในรอบปีที่น้อยที่สุดตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา

จากการคาดการขาดดุลการค้าในอีก 4 เดือนข้างหน้าเชื่อว่าจะยังมีผลขาดดุลต่อเนื่องแต่อาจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในเดือนสิงหาคม 2556 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าลดลง ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างการนำเข้าและส่งออกน้อยลงเหลือประมาณ -10,000 ล้านบาท และเมื่อเทียบเป็นเงินตราต่างประเทศแล้วมีการขาดดุลเพียง -94 ล้านเหรียญ ซึ่งนับเป็นเดือนที่มีการขาดดุลในรอบปีที่น้อยที่สุดตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา

จากการคาดการขาดดุลการค้าในอีก 4 เดือนข้างหน้าเชื่อว่าจะยังมีผลขาดดุลต่อเนื่องแต่อาจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา

รัฐบาลคงต้องปรับโครงสร้างการศึกษาครั้งใหญ่และจริงจังเพื่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกทั้งด้านบุคคลากรและด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ ควรจะเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยการเร่งผลักดันความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมและการค้าไทย

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-3 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1