ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

Saturday, September 21, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยกับสมรรถนะการแก้เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มถดถอยลง

ข้อวิจารณ์ของผู้เขียน

จากรายงานผลการเก็บภาษีของกรมสรรพากรประจำเดือนสิงหาคม 2556 ผลการเก็บภาษีก่อนหักคืนในเดือนสิงหาคมมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.78% แต่เมื่อพิจารณามูลค่าภาษีหลังหักคืนแล้วกลับโตขึ้นเพียง 0.29% แสดงให้เห็นผลการเก็บเพิ่มขึ้นหรือลดลงน่าจะเป็นผลจากฤดูกาล อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการคำนวนค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือนเคลื่อนที่แล้วจะเห็นว่าผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังมีแนวโน้มลดลงและสอดคล้องกับค่าที่คำนวนได้เมื่อนำอัตราเงินเฟ้อมาร่วมพิจารณา แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคยังเป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลง และผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสะสมทั้งที่เก็บจริงและผลจากการคำนวนต่างก็สอดคล้องกันและมีทิศทางที่ลดลงตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม

เมื่อนำมูลค่าการขาดดุลการค้าในปัจจุบันและอนาคตมาร่วมพิจารณาด้วยแล้ว จะเห็นว่าโอกาสที่จะเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP ในปี 2556 ต่ำมากหรืออาจไม่โตเลย โดยส่วนตัวเชื่อว่าอัตราการเจริญเติบโตจริงของ GDP ในปี 2556 อาจต่ำกว่าที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ หรือ หน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืน

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 59,850 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้เป็นมูลค่า 58,232 ล้านบาท หรือเก็บได้เพิ่มขึ้น 2.78% และผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 เก็บได้เท่ากับ 464,067 ล้านบาทซึ่งเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 445,645 ล้านบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 4.13% มีทิศทางที่ลดลงจาก 20.52 % ในเดือนมกราคม 2556 ลงเหลือ 4.13% ในเดือนสิงหาคม 2556

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนมกราคม-สิงหาคม 2556

กราฟแสดงผลเก็บภาษีก่อนหักคืนจนถึงเดือนสิงหาคม 2556

กราฟแสดงผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนสะสมตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ (หลังหักคืน)

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 40,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้เป็นมูลค่า 40,232 ล้านบาท หรือเก็บได้เพิ่มขึ้น 0.29% และผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 เก็บได้เท่ากับ 310,067 ล้านบาทซึ่งเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 296,345 ล้านบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 4.63% มีทิศทางที่ลดลงจาก 28.49 % ในเดือนมกราคม 2556 ลงเหลือ 4.63% ในเดือนสิงหาคม 2556

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

กราฟแสดงผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนสะสมตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

ผลการคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือน

เมื่อพิจารณามูลค่าคำนวนการเก็บแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือน (3 month moving average) เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนที่เกิดจากฤดูกาลลง ปรากฏว่าผลการคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 38,555 ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้เป็นมูลค่า 39,369 ล้านบาท หรือเก็บได้ลดลง -2.07% และผลคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนสะสมแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 เก็บได้เท่ากับ 309,866 ล้านบาทซึ่งเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 292,122 ล้านบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 6.07% มีทิศทางที่ลดลงจาก 20.89% ในเดือนมกราคมลงเหลือ 6.07% ในเดือนสิงหาคม

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

กราฟแสดงผลเก็บภาษีคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2556

ผลการคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือนเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อพิจารณามูลค่าคำนวนการเก็บภาษีแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ได้พิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้ว (3 month moving average after inflation) เพื่อพิจารณาแนวโน้มกำลังการซื้อที่แท้จริง ปรากฏว่าผลการคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 37,948 ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้เป็นมูลค่า 38,334 ล้านบาท หรือเก็บได้ลดลง -1.01% และผลคำนวนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนสะสมแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือนเมิ่อรวมอัตราเงินเฟ้อ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 เก็บได้เท่ากับ 302,353 ล้านบาทซึ่งเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 282,879 ล้านบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 6.88% มีทิศทางที่ลดลงจาก 20.89% ในเดือนมกราคมลงเหลือ 6.88% ในเดือนสิงหาคม

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมพิจารณาอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

กราฟแสดงผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมพิจารณาอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

ผลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมพิจารณาอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2556

สรุป

แม้ว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนและหลังหักคืนในเดือนสิงหาคม 2556 จะได้สูงกว่าในเดือนเดียวกันของปี 2555 แต่มูลค่าที่ได้จากการคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนทั้งก่อนและหลังการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม 2556 กลับลดลงเมื่อเทียบกับเดียนสิงหาคม 2555 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีลักษณะค่อนข้างผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทางที่เติบโตแบบถดถอย ทำให้เป็นกังวลว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยการค้าระหว่างประเทศร่วมด้วย โอกาสที่อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ค่อนข้างต่ำหรืออาจไม่โตเลย

เพื่อป้องกันการชะลอตัวและการเกิดความเฉื่อยทางเศรษฐกิจ รัฐจำเป็นต้องเร่งโครงการเงินกู้ 350,000 ล้านบาทเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรและโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนแนวทางอื่นๆที่เคยนำเสนอแล้วในข้อเขียนก่อนๆ

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1