การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 (แก้ไขตามการแถลงของกระทรวงพาณิชย์)

Wednesday, June 5, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 แก้ไขตามแถลงการณ์กระทรวงพาณิชย์

ดุลการค้าสะสมเป็นดอลล่าร์หลังประกาศแก้ไขของกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่าได้มีความผิดพลาดจากการแถลงข่าวของกระทรวงพาณิชย์เรื่องตัวเลขมูลค่าการส่งออกในเดือนเม.ย.56 ที่มีมูลค่า 18,698.9ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.52% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งหากคิดเป็นรูปเงินบาท มีมูลค่า 543,707.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.37% โดยฮ่องกงมียอดส่งออก 2,177 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 176.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนั้น

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าได้เกิดความผิดพลาดในระบบการบันทึกข้อมูลดังกล่าวของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง โดยข้อเท็จจริง ปรากฏว่ายอดการส่งออกในเดือนเม.ย.56 ตัวเลขที่ถูกต้องมีมูลค่าลดลงเหลือเพียง 17,409.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพียง 2.89% และหากคิดเป็นรูปเงินบาทจะมียอดการส่งออกเป็น 506,210.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.89%

มูลค่าการส่งออกเป็นบาทก่อนแถลงแก้ไข

มูลค่าการส่งออกเป็นบาทหลังแถลงการแก้ไข

มูลค่าการส่งออกเป็นเหรียญสหรัฐก่อนแถลงแก้ไข

มูลค่าการส่งออกเป็นเหรียญสหรัฐหลังแถลงแก้ไข

จากผลการแถลงตัวเลขการค้าต่างประเทศในเดือนเมษายน 2556 การส่งออกมีมูลค่าลดลงประมาณ -1.9% แต่มีการขาดดุลการค้าสูงถึง -128,490 ล้านบาท เมื่อรวมยอดขาดดุลใน 4 เดือนแรกของปี 2556 จะมีมูลค่าสูงถึง -391,395 ล้านบาท และแนวโน้มการขาดดุลจะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง

การส่งออกในเดือนเมษายน 2556 เป็นมูลค่า 506,211 ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกเป็นมูลค่า 515,988 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ -1.9% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าเท่ากับ 634,701 ล้านบาทสูงกว่าการนำเข้าของเดือนเมษายน 2555 ซึ่งนำเข้าเป็นเงิน 611,008 ล้านบาทหรือนำเข้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.9%

สำหรับยอดรวมส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 2,206,031 ล้านบาทต่ำกว่ายอดการส่งออกสะสม 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งมียอดสะสมเท่ากับ 2,208,292 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ -0.1% ส่วนยอดนำเข้าสะสม 4 เดือนปี 2556 รวมเท่ากับ 2,597,426 ล้านบาทสูงกว่ายอดนำเข้าสะสม 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งมียอดสะสมเท่ากับ 2,484,301 ล้านบาท หรือนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.6%

จากยอดส่งออกในเดือนเมษายน 2556 ยังมีมูลค่าต่ำกว่าการนำเข้า ทำให้เดือนเมษายน 2556 มีผลการขาดดุลการค้าเท่ากับ -128,390 ล้านบาท และถ้ารวมยอดสะสม 4 เดือน ทำให้ไทยมีผลการค้าขาดดุลเป็นยอดเงินรวมถึง -391,395 ล้านบาท


สำหรับการแก้ไขตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายน 2556 ปรากฏว่าผลการค้าต่างประเทศที่คิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกในเดือนเมษายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 17,409 ล้านเหรียญ สูงกว่าการส่งออกในเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกเท่ากับ 16,920 ล้านเหรียญ ซึ่งสูงขึ้นเท่ากับ 2.9% ส่วนการนำเข้าในเดือนเมษายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 21,551 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าการนำเข้าในเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งนำเข้า 19,787 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่านำเข้าสูงขึ้นเท่ากับ 8.9%

สำหรับการส่งออกสะสมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2556 มีมูลค่ารวม 74,376 ล้านเหรียญสูงกว่ายอดรวมการส่งออกสะสมใน 4 เดือนแรกของปี 2555 ซึ่งส่งออกรวม 71,559 ล้านเหรียญ หรือสูงขึ้นประมาณ 3.9% เมื่อรวมการนำเข้าสะสมตั้งแต่มกราคม-เมษายน 2556 มียอดรวมเท่ากับ 86,429 ล้านบาทสูงกว่าการนำเข้าสะสมในเดือนช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 ซึ่งนำเข้ารวม 79,616 ล้านบาท หรือสูงขึ้นเท่ากับ 8.6%

เนื่องจากการนำเข้าในเดือนเมษายน 2556 ยังมีมูลค่าสูงกว่าการส่งออก ทำให้เดือนเมษายนยังมีผลขาดดุลทั้งสิ้นเท่ากับ -4,142 ล้านเหรียญ ทำให้การขาดดุลการค้าใน 4 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่าสะสมทั้งสิ้น -12,053 ล้านเหรียญสูงกว่าปี 2555 ซึ่งมียอดขาดดุล -8,057 ล้านเหรียญประมาณ -4,000 ล้านเหรียญ

ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกในปี 2556 ทั้งในรูปเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ จะเห็นว่าการส่งออกมีแนวโน้มผันผวนในทิศทางที่ลดลง และการนำเข้าก็มีแนวโน้มทรงตัว ทำให้คาดว่าการขาดดุลการค้าในปี 2556 จะยังคงมีมูลค่าสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศในระยะยาวและอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะปานกลางได้

เพื่อให้ปัญหาการค้าระหว่างประเทศลดลง ซึ่งน่าจะช่วยให้การส่งออกดีขึ้น เป็นการช่วยลดปัญหาดุลการค้า รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะดูแลค่าเงินบาทให้อ่อนตัวลงกว่านี้ เพราะจะเป็นการช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรดีขึ้นรวมทั้งสินค้าในกลุ่มที่ใช้แรงงาน ซึ่งจะทำให้ระบบการหมุนเวียนของเงินในระดับกลางลงล่างดีขึ้น จะเป็นพลังขับดันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งได้

การปรับตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากรนั้นเป็นปกติ แต่โดยทั่วไปจะมีปริมาณไม่สูงและไม่มีนัยสำคัญมาก แต่ เป็นที่น่าสังเกตว่าการปรับตัวเลขครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการส่งออกและนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดุลการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นกรมศุลกากรควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือเกิดจากพฤติกรรมอันไม่ชอบอันเนื่องจากความต้องการขอคืนภาษี ซึ่งเคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและหรือระบบการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01365 dsc01363 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1