Creative economy

Monday, February 14, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรร

ปัจจุบันมีการพูดถึง creative economy อยู่สม่ำเสมอ บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่า creative industry ความจริงทั้งสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ creative economy หมายถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรที่มีแนวคิดเชื่อมโยงระหว่างศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้อยู่ในรูปของ ภาพ เสียง อักษร และ สัญลักษณ์ ส่วน creative industry นั้นหมายถึง อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง ศิลปะวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ ธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค้าเพิ่ม ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชิงการตลาดเชื่อว่ามีส่วนผลักดันให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมได้

 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรร หรือ creative economy คือเศรษฐกิจพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรสิ่งใหม่ๆจากพื้นฐานความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งในด้านความสะดวกในการใช้หรือความพึงพอใจเชิงจิตใจ หรือเพื่อประโยชน์ทางการตลาด

องค์กรสหประชาชาติที่มีองค์กรย่อยที่เรียกว่า UNCTAD (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) ได้ให้คำนิยามอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า “ are the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs” หรือ “comprise tangible products and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives”. ได้มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ งานโฆษณา การสถาปัตยกรรม งานศิลปะและวัตถุโบราณ งานแกะสลักและงานฝีมือ งานออกแบบ งานแสดง ภาพยนตร์และวิดีโอ งานสิ่งพิมพ์ งานวิทยุและทีวี ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์เกมส์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น ซึ่งมีการประเมินว่าในปี 2005 ได้มีการส่งออกสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นมูลค่ากว่า 336 พันล้านเหรียญสหรัฐ (UNTAD annual report 2008 และ Arkom Termpittayapaisith, NESDB coppy right 2008)

ในกลุ่มประเทศเอเซียที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา creative industries โดยการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมภาพยนต์ เช่น ญี่ปุ่น ได้สร้างภาพยนต์เรื่อง”โอชิน”ซึ่งแสดงให้เห็นความอดทน ความขยันขันแข็งของสตรีชาวญี่ปุ่น เกาหลี ได้สร้างภาพยนต์เรื่อง”แดจังกึม” ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมด้านอาหาร สมุนไพร การแต่งกายกับวิถีชีวิตในราชสำนัก หรือ จีน มีภาพยนต์ซึ่งสร้างโดย จีนฮ่องกง จีนไต้หวัน หรือจีนแผ่นดินใหญ่ เกี่ยวกับความรักชาติของชาวจีน การนำประวัติศาสตร์อันยาวนานมาสร้างเป็นภาพยนต์เป็นที่นิยมไปทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างที่แสดงถึงความสามารถของกลุ่มประเทศเอเซียบางประเทศในการประยุกต์เทคโนโลยีให้เป็นอุตสาหกรรมจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น ซอฟแวร์เกมส์ การ์ตูน หุ่นยนต์ และ สินค้าอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ

ในโลกปัจจุบัน แนวความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมา หรือเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากวัสดุใหม่ๆที่ทำให้คุณสมบัติดีขึ้น หรือราคาแข่งขันได้ดีขึ้น

สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทางคือ

  1. การพัฒนาจากแนวทางความเจริญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science and technology) ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นหนักทางด้านการค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับวัสดุและคุณสมบัติที่ใช้ในการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการทั้งในด้านการผลิตและสนองตอบต่อความต้องการส่วนบุคคลตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตใหม่ๆ
  2. การพัฒนาจากแนวทางของศิลปะ (arts and designs) คือแนวทางการศึกษาการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยในอดีต ในเชิงความเชี่ยวชาญและจินตนาการตลอดจนในเชิงคุณค่าทางสุนทรียภาพ เพื่อการประยุกต์หรือเพื่อเป็นแนวทางการสร้างจินตนาการใหม่ๆเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจทั้งของผู้สร้างและเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ

วัฒนธรรมจัดเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ภูมิปัญญาของบุคคลากรในอดีตในการสรรสร้างงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นเครื่องเชื่องโยงจิตใจของคนในประเทศเข้าด้วยกัน มีหลักฐานแสดงให้เห็นทั่วไปตามสถานที่สำคัญๆต่างๆตลอดจนตามพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ เช่น งานสถาปัตยกรรมที่เป็นการก่อสร้าง งานหล่อหรือแกะสลักเป็นเทวรูป พระพุทธรูป   

    

สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนางานที่โยงกับมรดกทางวัฒนธรรมเป็นระยะเวลานานแต่โบราณ เช่น งานแกะสลัก ทั้งงานไม้ งานโลหะ งานหิน งานหล่อโลหะ งานหล่อเรซิ่น งานออกแบบสิ่งทอ ไหมไทย เป็นต้น ส่วนงานที่เชื่อมโยงกับสิทธิบัตรที่เป็นของคนไทยเองนั้นคงต้องใช้เวลาพัฒนาและการสนับสนุนจากรัฐบาลมากทีเดียว แต่ยังไม่สามารถสร้างให้เกิดมูลค่าได้สูงมากนัก เพราะยังมีการส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรน้อย ปัจจุบันได้เกิดกระแสความกระตือรือร้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายสนับสนุน แต่ก็มีการพัฒนาอย่างเชื่องช้า

แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนการสร้างมูลค่าให้กับประเทศสูง แต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ ขนาดจิ๋ว ก็มีสัดส่วนการจ้างงานที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่มาก ดังนั้นการจ้างงานของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ ขนาดจิ๋ว จึงมีบทบาทในการสร้างกำลังซื้อ ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลในสมัย “พรรคไทยรักไทย” ได้วางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาธุรกิจ SMEsไว้มากมาย เช่น ศุนย์ความคิดสร้างสรรและการออกแบแห่งประเทศไทย ธนาคาร SME ธนาคารประชาชน สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการระดมทรัพยากรทั้งจาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ มีการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านการเงินและการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนต่างๆมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้อย่างจริงจัง จึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของประชาชนและรัฐที่จะสร้างและประสานเครือข่ายทั้งโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายฝ่ายปฏิบัติให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป

อ้างอิง:

1. Creative Economy, UNCTAD annual report 2008.

2. Arkom Termpittayapaisith, Creative Economy, NESDB coppy right, 2008

3. Scan ภาพ จากวิดีโอเทปภาพยนต์แต่ละเรื่อง

4. ภาพแฟชั่นจากเว็บไซต์ ขออภัยที่ไม่ได้บันทึกขื่อเว็บไว้

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1