ความพอเพียง

Friday, December 7, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ความพอเพียง

สิ่งที่จะเขียนต่อไปนี้ เป็นความคิดความเข้าใจส่วนตน ผู้อ่านหรือเพื่อน FB อาจเห็นแตกต่างได้ สำหรับ เป้าประสงค์คือการตั้งกรอบแนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตุ๊กตา เพราะโดยส่วนตัวเห็นว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเดิมๆนั้นมีแต่จะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลกทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งขึ้น เกิดปัญหาสังคมเชิงอาชญกรรมมากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดการพัฒนาก็อาจตกอยู่ในกับดัก “GDP Trap” คือมุ่งสร้างความร่ำรวยจนลืมคิดถึงความสุขของตนเองและสังคม

ทางพุทธปรัขญา:

ความสมดุลระหว่างความต้องการและความโลภ “มัชฌิมาปฏิปทา”

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามแนวทาง "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือ "การเดินสายกลาง"

เป็นคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนด้วยวิถีการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งในทางโลกนั้นบอกว่ามนุษย์ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา คือ “ความอยาก หรือ ความต้องการ” และ “ความโลภ” ดังนั้นจึงต้องทำให้กระบวนการ ด้านความต้องการที่พอเหมาะกับ ความโลภ

ทางวิทยาศาสตร์:

ความสมดุลระหว่างแรงกระทำและแรงต้าน ความสมดุลอาจเกิดการแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ยามใดเกิดความไม่สมดุลภายใต้ผิวโลก จะเกิดการระเบิดขึ้นตามขนาดความไม่สมดุล

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและซึนามิครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ในญี่ปุ่น นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวได้ย้ายตำแหน่งแกนโลกไป โดยประเมินไว้ระหว่าง 10 ถึง 25 เซนติเมตร ความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการกระจายมวลโลกใหม่ เกิดการเคลื่อนย้ายแกนของโลก ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  เช่น ความยาวของวันและความเอียงของโลก อัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้วันหนึ่งสั้นลง 1.8 ไมโครวินาที เกิดเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ความเฉื่อยของโลก ทำให้อัตราการหมุนของโลกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การเปลี่ยนแปลงสภาวะการณ์ทางกายภาพของโลก ทำให้สมดุลของโลกต้องปรับตัวใหม่ ส่งผลอย่างรุนแรงต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วงเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยใหญ่ทั่วโลก ไทย จีน ฯลฯ เกิดพายุร้ายรุนแรงที่สหรัฐอเมริกา หรือที่กำลังเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ เกิดแผ่นดินไหวในระดับรุนแรงหรือปานกลางหรือระดับไม่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น และน่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติเมื่อสมดุลใหม่ของโลกได้ปรับตัวเรียบร้อยแล้ว

ทางเศรษฐศาสตร์

ความสมดุลอย่างใกล้เคียงกันในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริโภคระหว่างประชากรของโลก

Angela Merkel นายกฯเยอรมัน หนึ่งในผู้กุมชตาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซน

การพัฒนาของประเทศต่างๆในโลกมุ่งเพื่อให้เกิดความร่ำรวยและความสุข (Wealth building and happiness) โดยมีดัชนีชี้วัดเป็น “ผลผลิตประชาชาติต่อหัวประชากร” หรือ “GDP per capita” ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเชิงอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความแตกต่างเชิงความสามารถในการผลิต ทำให้สมดุลการผลิตของชาติต่างๆในโลกเปลี่ยนจากการผลิตภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ จนกระทั่งเกิดนวัตกรรมใหม่ด้านการเงินและตลาดทุนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลโลกทั้งเชิงกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริโภค ทำให้เป็นปัญหาสังคมอย่างรุนแรง

Ben Bernanke ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ผู้กุมชตาเศรษฐกิจสหรัฐฯผ่านระบบการเงินของประเทศ

สรุป

การพัฒนาอย่างพอเพียงมีเป้าประสงค์หลักให้ทุกๆคนอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญา “กินดี อยู่ดี มีสุข” จึงสมควรนำหลักคิดทางพุทธศาสนา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “การเดินสายกลาง”  และหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วย “ความสมดุล” หรือ “Dynamic Equilibrium” มาประยุกต์สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านประกอบ:

  1. http://www.creativevill.com/?p=5306 “เศรษฐกิจพอเพียง”
  2. http://www.creativevill.com/?p=5270 “GDP Trap” ความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา
  3. http://www.creativevill.com/?p=4476 ผลสะท้อนกลับของการพัฒนา

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01367 pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1