การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2555

Thursday, November 22, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2555

จากรายงานผลการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกันยายน 2555 ปรากฏว่ามีมูลค่าการส่งออกเป็นเงิน 648,611 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 1.8% แต่เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2555 จะมียอดรวมทั้งสิ้น 5,346,810 ล้านบาท น้อยกว่ายอดรวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 5,391,552ล้านบาทอยู่ประมาณ -0.83%

Export of Thailand in  billion Baht
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 374,037 399,485 458,419 375,730 441,150 439,899 411,817 468,414 465,126 3,834,077
y 51 477,480 435,537 485,568 438,081 496,117 530,481 575,334 539,482 550,006 4,528,086
y52 359,554 404,863 404,792 367,617 411,589 421,842 435,010 439,568 503,637 3,748,472
y 53 453,422 470,718 535,384 452,040 529,634 579,396 500,095 527,286 565,874 4,613,848
y 54 501,084 573,012 646,280 527,622 580,049 633,708 652,087 640,550 637,160 5,391,552
y 55 488,709 597,146 606,449 515,988 641,137 616,506 610,940 621,324 648,611 5,346,810

ขณะเดียวกันการนำเข้าของเดือนกันยายน 2555 มีมูลค่าประมาณ 620,095 ล้านบาทต่ำกว่าการนำเข้าของเดือนเดียวกันในปี 2554 ซึ่งนำเข้าประมาณ 638,400 ล้านบาทประมาณ -2.87% เมื่อรวมยอดการนำเข้าของ 9 เดือนแรกของปีจะมีมูลค่าเท่ากับ 5,783,398 ล้านบาท สูงกว่ายอดการนำเข้า 9 เดือนแรกของปี 2554 เป็นร้อยละ 9.19%

Import of Thailand in  billion Baht
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 353,298 370,689 394,385 376,928 427,781 415,569 402,815 442,673 390,636 3,574,774
y 51 493,781 454,519 476,009 484,722 447,441 503,459 601,754 558,416 536,416 4,556,517
y52 312,575 284,034 334,702 350,282 330,091 394,145 414,868 382,626 441,643 3,244,966
y 53 441,267 461,656 503,084 466,176 462,209 510,930 536,399 512,534 475,303 4,369,557
y 54 533,585 525,658 599,372 558,526 579,070 602,898 574,433 684,925 638,400 5,296,867
y 55 530,078 587,445 755,770 611,008 703,031 641,206 673,541 661,224 620,095 5,783,398

เมื่อพิจารณาข้อมูลการค้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ จะพบว่ายอดการส่งออกในเดือนกันยายน 2555 มีมูลค่าประมาณ 20,788 ล้านเหรียญ ต่ำกว่าการส่งออกของเดือนเดียวกันในปี 2554 ซึ่งนำเข้าเป็นจำนวน 21,511 ล้านเหรียญประมาณ -3.36% และมียอดการส่งออกรวม 9 เดือนแรกของปี 2555 เท่ากับ 172,701 ล้านเหรียญต่ำกว่ายอดส่งออกของช่วงเดียวกันในปี 2554 ซึ่งส่งออกได้ 179,576 ล้านเหรียญเท่ากับ -3.83%

Export of Thailand in  billion US$
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 10,483 11,159 12,910 10,850 12,754 12,791 11,975 14,041 13,576 110,539
y 51 14,274 13,234 15,019 14,104 15,880 16,650 17,371 16,269 16,296 139,097
y52 10,479 11,731 11,555 10,429 11,656 12,165 12,908 13,280 14,905 109,108
y 53 13,723 14,404 16,253 14,091 16,556 18,039 15,504 16,452 18,061 143,083
y 54 16,747 18,868 21,259 17,564 19,465 21,074 21,521 21,567 21,511 179,576
y 55 15,734 19,039 19,866 16,920 20,932 20,128 19,544 19,750 20,788 172,701

สำหรับการนำเข้าในเดือนกันยายน 2555 มีมูลค่า 19,635 ล้านเหรียญต่ำกว่าการนำเข้าของเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้าเท่ากับ 21,273 ล้าเหรียญเท่ากับ -7.70% แต่ยอดนำเข้า 9 เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 184,663 ล้านเหรียญสูงกว่าการนำเข้าช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้าประมาณ 174,297 ล้านเหรียญเท่ากับ 5.95%

Import of Thailand in  billion US$
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 9,083 10,260 11,007 10,785 12,247 11,969 11,598 13,140 11,290 101,379
y 51 14,613 13,673 14,574 15,441 14,168 15,640 17,984 16,669 15,735 138,497
y52 9,013 8,103 9,454 9,834 9,251 11,188 12,202 11,201 12,924 93,170
y 53 13,207 13,964 15,099 14,357 14,345 15,716 16,504 15,809 14,996 133,997
y 54 17,604 17,100 19,473 18,361 19,187 19,806 18,723 22,770 21,273 174,297
y 55 16,864 18,510 24,455 19,787 22,672 20,678 21,291 20,771 19,635 184,663

จากยอดการส่งออกที่มีมูลค่าลดลงในขณะที่การนำเข้ามียอดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยต้องขาดดุลการค้าในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่าสูงถึง -436,588 ล้านบาท หรือเท่ากับ -8.17% ของยอดส่งออก และถ้าพิจารณาเป็นค่าขาดดุลเป็นเงินเหรียญสหรัฐแล้ว จะพบว่ามีการขาดดุลมากถึง -11,962 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป้น -6.9% ของยอดการส่งออก ซึ่งรัฐบาลเองคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและคงต้องระมัดระวังไม่ให้การขาดดุลการค้าเป็นอย่างต่อเนื่องเพราะอาจส่งผลต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ

Trade Balance of Thailand in  billion Baht
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 20,739 28,796 64,034 -1,198 13,369 24,330 9,002 25,741 74,490 259,303
y 51 -16,301 -18,982 9,559 -46,641 48,676 27,022 -26,420 -18,934 13,590 -28,431
y52 46,979 120,829 70,090 17,335 81,498 27,697 20,142 56,942 61,994 503,506
y 53 12,155 9,062 32,300 -14,136 67,424 68,466 -36,304 14,752 90,571 244,291
y 54 -32,501 47,354 46,908 -30,904 979 30,810 77,654 -44,375 -1,240 94,685
y 55 -41,369 9,701 -149,321 -95,020 -61,894 -24,700 -62,601 -39,900 28,516 -436,588

Trade Balance of Thailand in  billion dollars
year jan feb mar apr may jun jul aug sep jan-sep
y 50 1,400 899 1,903 65 507 1,193 377 901 2,286 9,531
y 51 -339 -439 445 -1,337 1,712 -1,334 -613 -400 561 -1,744
y52 1,466 3,628 2,101 595 2,405 -37 706 2,079 1,981 14,924
y 53 516 440 1,154 -266 2,211 1,535 -1,000 643 3,065 8,298
y 54 -857 1,768 1,786 -797 278 2,351 2,798 -1,203 238 6,362
y 55 -1,130 529 -4,589 -2,867 -1,740 -550 -1,747 -1,021 1,153 -11,962

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01363 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1