การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2555

Friday, September 28, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2555

ผลการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2555 ปรากฏว่าไทยส่งออกได้เป้นมูลค่า 621,324 ล้านบาทสูงขึ้นจากเมื่อเดือน กรกฎาคมประมาณ 1.8% แต่เมื่อเทียบกับการส่งออกของเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งส่งออกได้ 640,559 ล้านบาทลดลงประมาณ -3.0% เมื่อพิจารณายอดการส่งออกตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 4,698,200 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งส่งออกได้รวม 4,754,462 ล้านบาท การส่งออกของปีนี้จึงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.2%

สำหรับการนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2555 เป้นมูลค่า 661,224 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้าเป็นมูลค่า 684,925 ล้านบาทซึ่งลดลงประมาณ -3.5% ซึ่งนับเป็นการนำเข้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปีนี้ เมื่อรวมยอดการนำเข้าทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่า 5,163,303 ล้านบาทสูงกว่าการนำเข้าในช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้ารวม 4,458,647 ล้านบาทประมาณ 10.8%

เมื่อพิจารณาเป็นเงินเหรียญ การส่งออกในเดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่า 19,750 ล้านเหรียญ ลดลงจากการส่งออกของเดือนเดียวกันในปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 21,567 ล้านเหรียญประมาณ -8.4% ถ้าพิจารณาถึงการส่งออกตั้งแต่ต้นปีคือจากเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่ารวม 151,914 ล้านเหรียญ ลดลงต่ำกว่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งส่งออกได้ 158,065 ล้านเหรียญประมาณ -3.9%

ส่วนการนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2555 เป็นมูลค่า 20,771 ล้านเหรียญลดลงจากการนำเข้าของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งนำเข้า 22,770 ล้านเหรียญประมาณ -8.8% เมื่อรวมยอดนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2555 มีมูลค่า 165,028 ล้านเหรียญมากกว่าการนำเข้าของช่วงเดียวกันในปี 2554 ซึ่งนำเข้า 153,024 ล้านเหรียญหรือสูงขึ้นประมาณ 7.8%

สรุปผลการส่งออกที่ลดลงขณะที่การนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดผลขาดดุลทางการค้าในรอบ 8 เดือนคือตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม 2555 เป็นยอดสูงถึง 465,104 ล้านบาทหรือเท่ากับ 13,114 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นการขาดดุลที่มียอดสูงตั้งแต่ปี 2540 ที่ไทยประสบปัญหาวิกฤตการเงินเป็นต้นมา

จากการประเมินผลการค้าระหว่างประเทศ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าในปี 2555 ไทยอาจขาดดุลการค้าสูงถึง 600,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -5.3% ของ GDP โดยประมาณ ซึ่งแน่นอนครับว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2555 อย่างไรก็ตามผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจยังทำให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในอัตราโตประมาณ 4.5% ซึ่งไม่มากเท่ากับที่เคยคาดไว้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะพัฒนาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในรอบ 15 ปี

มูลค่าการส่งออกของไทย (ล้านบาท)
เดือน/ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 growth
มกราคม 374,037 477,480 359,554 453,422 501,084 488,709 -2.5%
กุมภาพันธ์ 399,485 435,537 404,863 470,718 573,082 597,146 4.2%
มีนาคม 458,419 485,568 404,792 535,384 646,280 606,450 -6.2%
เมษายน 375,730 438,081 367,617 452,040 527,622 515,988 -2.2%
พฤษภาคม 441,150 496,117 411,589 529,634 580,049 641,137 10.5%
มิถุนายน 439,899 530,481 421,842 579,396 633,708 616,506 -2.7%
กรกฎาคม 411,817 575,334 435,010 500,095 652,087 610,940 -6.3%
สิงหาคม 468,414 539,482 439,568 527,286 640,550 621,324 -3.0%
3,368,951 3,978,080 3,244,835 4,047,975 4,754,462 4,698,200 -1.2%
มูลค่าการส่งออกของไทย   (เหรียญสหรัฐ)
เดือน/ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 growth
มกราคม 10,483 14,274 10,479 13,723 16,747 15,734 -6.0%
กุมภาพันธ์ 11,159 13,234 11,731 14,404 18,868 19,039 0.9%
มีนาคม 12,910 15,019 11,555 16,253 21,259 19,866 -6.6%
เมษายน 10,850 14,104 10,429 14,091 17,564 16,920 -3.7%
พฤษภาคม 12,754 15,880 11,656 16,556 19,465 20,933 7.5%
มิถุนายน 12,791 16,650 12,165 18,039 21,074 20,128 -4.5%
กรกฎาคม 11,975 17,371 12,908 15,504 21,521 19,544 -9.2%
สิงหาคม 14,041 16,269 13,280 16,452 21,567 19,750 -8.4%
96,963 122,801 94,203 125,022 158,065 151,914 -3.9%
มูลค่าการนำเข้าของไทย   (ล้านบาท)
เดือน/ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 growth
มกราคม 353,298 493,781 312,575 441,267 533,585 530,078 -0.7%
กุมภาพันธ์ 370,689 454,519 284,034 461,656 525,658 587,445 11.8%
มีนาคม 394,385 476,009 334,702 503,084 599,372 755,770 26.1%
เมษายน 376,928 484,722 350,282 466,176 558,526 611,008 9.4%
พฤษภาคม 427,781 447,441 330,091 462,209 579,070 703,031 21.4%
มิถุนายน 415,569 503,459 394,145 510,930 602,898 641,206 6.4%
กรกฎาคม 402,815 601,754 414,868 536,399 574,433 673,541 17.3%
สิงหาคม 442,673 558,416 382,626 512,534 684,925 661,224 -3.5%
3,184,138 4,020,101 2,803,323 3,894,255 4,658,467 5,163,303 10.8%
มูลค่าการนำเข้าของไทย    (เหรียญสหรัฐ)
เดือน/ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 growth
มกราคม 9,083 14,613 9,013 13,207 17,604 16,864 -4.2%
กุมภาพันธ์ 10,260 13,673 8,103 13,964 17,100 18,510 8.2%
มีนาคม 11,007 14,574 9,454 15,099 19,473 24,455 25.6%
เมษายน 10,785 15,441 9,834 14,357 18,361 19,787 7.8%
พฤษภาคม 12,247 14,168 9,251 14,345 19,187 22,672 18.2%
มิถุนายน 11,969 15,640 11,188 15,716 19,806 20,678 4.4%
กรกฎาคม 11,598 17,984 12,202 16,504 18,723 21,291 13.7%
สิงหาคม 13,140 16,669 11,201 15,809 22,770 20,771 -8.8%
90,089 122,762 80,246 119,001 153,024 165,028 7.8%
Trade Balance in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 20,739 -16,301 46,979 12,155 -32,501 -41,369 -41,369
Feb. 28,796 -18,982 120,829 9,062 47,424 9,700 -31,669
Mar. 64,034 9,559 70,090 32,300 46,908 -149,320 -180,989
Ari. -1,198 -46,641 17,335 -14,136 -30,904 -95,020 -276,009
May 13,369 48,676 81,498 67,425 979 -61,894 -337,903
Jun. 24,330 27,022 27,697 68,466 30,810 -24,700 -362,603
Jul. 9,002 -26,420 20,142 -36,304 77,654 -62,601 -425,204
Aug. 25,741 -18,934 56,942 14,752 -44,375 -39,900 -465,104
Thailand Trade Balance in Million us$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 1,400 -339 1,466 516 -857 -1,130 -1,130
Feb. 899 -439 3,628 440 1,768 529 -601
Mar. 1,903 445 2,101 1,154 1,786 -4,589 -5,190
Ari. 65 -1,337 595 -266 -797 -2,867 -8,057
May 507 1,712 2,405 2,211 278 -1,739 -9,796
Jun. 822 1,010 977 2,323 1,268 -550 -10,346
Jul. 377 -613 706 -1,000 41,195 -1,747 -12,093
Aug. 901 -400 2,079 643 -21,567 -1,021 -13,114

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1