การค้าระหว่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555

Saturday, September 1, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าระหว่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555

เปรียบเทียบยอดดุลการค้าเดือน ม.ค.-ก.ค.2555 และ 2554

จากรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยปรากฏว่า การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2555 มีมูลค่า 610,940 ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งส่งออกได้ 640,550 ล้านบาทประมาณ -4.6% แต่เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 แล้วรวมส่งออกได้ 4,076,876 ล้านบาทเมื่อเทียบกับการส่งออกของช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 ซึ่งการส่งออกรวมมูลค่าเท่ากับ 4,102,375 ล้านบาท ปรากฏว่าลดลงเป็นอัตราร้อยละ -0.6

เมื่อพิจารณาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ การส่งออกในเดือนกรกฎาคมมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 19,544 ล้านเหรียญ ต่ำกว่าการส่งออกในเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งส่งออกได้ 21,521 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ -9.19 แต่เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 แล้วรวมส่งออกได้ 132,164 ล้านเหรียญ เมื่อเทียบกับการส่งออกของช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 ซึ่งการส่งออกรวมมูลค่าเท่ากับ 136,498 ล้านเหรียญ ปรากฏว่าลดลงเป็นอัตราร้อยละ -3.18

จากข้อมูลการค้าในรอบ 7 เดือนทำให้เชื่อว่าการส่งออกในปี 2555 จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2554 โดยมีมูลค่าเบี่ยงเบนเป็นเงินบาทประมาณบวก/ลบ 2%

Thailand Export in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/11
Jan. 374,037 477,480 359,554 453,422 501,084 488,709 -2.5
Feb. 399,485 435,537 404,863 470,718 573,082 597,146 4.2
Mar. 458,419 485,568 404,792 535,384 646,280 606,450 -6.2
Ari. 375,730 438,081 367,617 452,040 527,622 515,988 -2.2
May 441,150 496,117 411,589 529,634 580,049 641,137 10.5
Jun. 439,899 530,481 421,842 579,396 633,708 616,506 -2.7
Jul. 468,414 539,482 439,568 527,286 640,550 610,940 -4.6
Jan-Jul 2,957,134 3,402,746 2,809,825 3,547,880 4,102,375 4,076,876 -0.6
Thailand Export in Million us$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/11
Jan. 10,483 14,274 10,479 13,723 16,747 15,734 -6.05
Feb. 11,159 13,234 11,731 14,404 18,868 19,039 0.91
Mar. 12,910 15,019 11,555 16,253 21,259 19,866 -6.55
Ari. 10,850 14,104 10,429 14,091 17,564 16,920 -3.67
May 12,754 15,880 11,656 16,556 19,465 20,933 7.54
Jun. 12,791 16,650 12,165 18,039 21,074 20,128 -4.49
Jul. 11,975 17,371 12,908 15,504 21,521 19,544 -9.19
Jan-Jul 82,922 106,532 80,923 108,570 136,498 132,164 -3.18

เปรียบเทียบยอดการส่งออกสะสม ม.ค.ถึง ก.ค. 2555 -2554
year 2011 2011 acc. 2012 2012 acc. 2012/11 acc.
Jan. 501,084 501,084 488,709 488,709 -2.47
Feb. 573,082 1,074,166 597,146 1,085,855 1.09
Mar. 646,280 1,720,446 606,450 1,692,305 -1.64
Ari. 527,622 2,248,068 515,988 2,208,293 -1.77
May 580,049 2,828,117 641,137 2,849,430 0.75
Jun. 633,708 3,461,825 616,506 3,465,936 0.12
Jul. 640,550 4,102,375 610,940 4,076,876 -0.62

สำหรับการนำเข้าในเดือนกรกฎาคมมีมูลค่าเท่ากับ 673,541 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าการนำเข้าของเดือนเดียวกันในปี 2554 ซึ่งนำเข้าเป็นเงิน 574,433 ล้านบาท ทำให้การนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 17.3% ถ้ารวมการนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 4,502,079 ล้านบาทเทียบกับการนำเข้าในช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้ารวม 3,973,542 ล้านบาท ทำให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 13.3%

เมื่อพิจารณาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ การนำเข้าในเดือนกรกฎาคม 2555 มีมูลค่า 21,291 ล้านเหรียญเทียบกับการนำเข้าเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 18,723 ล้านเหรียญ ทำให้การนำเข้าสูงกว่าปีก่อนประมาณ 13.7% เมื่อรวมการนำเข้าตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมจะมีมูลค่าเท่ากับ 144,256 ล้านเหรียญเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 130,254 ล้านเหรียญ ทำให้การนำเข้าสูงกว่าปีมี่ผ่านมา 10.7%

Thailand Import in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 353,298 493,781 312,575 441,267 533,585 530,078 -0.7%
Feb. 370,689 454,519 284,034 461,656 525,658 587,445 11.8%
Mar. 394,385 476,009 334,702 503,084 599,372 755,770 26.1%
Ari. 376,928 484,722 350,282 466,176 558,526 611,008 9.4%
May 427,781 447,441 330,091 462,209 579,070 703,031 21.4%
Jun. 415,569 503,459 394,145 510,930 602,898 641,206 6.4
Jul. 402,815 601,754 414,868 536,399 574,433 673,541 17.3
Jan-Jul 2,741,465 3,461,685 2,420,697 3,381,721 3,973,542 4,502,079 13.3
Thailand Import in Million US$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 9,083 14,613 9,013 13,207 17,604 16,864 -4.2%
Feb. 10,260 13,673 8,103 13,964 17,100 18,509 8.2%
Mar. 11,007 14,574 9,454 15,099 19,473 24,455 25.6%
Ari. 10,785 15,441 9,834 14,357 18,361 19,787 7.8%
May 12,247 14,168 9,251 14,345 19,187 22,672 18.2%
Jun. 11,969 15,640 11,188 15,716 19,806 20,678 4.4%
Jul. 11,598 17,984 12,202 16,504 18,723 21,291 13.7%
Jan-Jul 76,949 106,093 69,045 103,192 130,254 144,256 10.7%

จากผลการส่งออกซึ่งหดตัวลงขณะที่การนำเข้ากลับขยายตัวขึ้น ทำให้ไทยขาดดุลการค้าในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาถึง 425,203 ล้านบาทหรือเท่ากับ 12,092 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลการขาดดุลการค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงทำให้น่าเป็นห่วงว่าอาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เพราะยอดการขาดดุลตลอดปี 2555 มีแนวโน้มที่จะสูงกว่างบประมาณการลงทุนของภาครัฐซึ่งมียอดเงินงบประมาณประมาณ 420,000 ล้านบาท (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) ซึ่งหากคิดเป็นตัวเลข GDP แล้วจะประมาณ -4% ก่อนพิจารณาค่าเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยโครงการต่างๆมากมาย ทั้งโครงการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก กองทุนสตรี กองทุนเอสเอ็มแอล การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การปรับขึ้นเงินเดือน กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ทำให้อัตราเพิ่มของการบริโภคภายในสูงขึ้นมากกว่า 10% โดยพิจารณาจากยอดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 11.4%

Thailand Trade Balance in Million Baht
year y2007 y2008 y2009 y2010 y2011 y2012 สะสม
Jan. 20,739 -16,301 46,979 12,155 -32,501 -41,369 -41,369
Feb. 28,796 -18,982 120,829 9,062 47,424 9,701 -31,668
Mar. 64,034 9,559 70,090 32,300 46,908 -149,320 -180,988
Q1 113,569 -25,724 237,898 53,517 61,831 -180,988 -180,988
Ari. -1,198 -46,641 17,335 -14,136 -30,904 -95,020 -276,008
May 13,369 48,676 81,498 67,425 979 -61,894 -337,902
Jun. 24,330 27,022 27,697 68,466 30,810 -24,700 -362,602
Q2 36,501 29,057 126,530 121,755 885 -181,614 -362,602
Jul. 9,002 -26,420 20,142 -36,304 77,654 -62,601 -425,203
Thailand Trade Balance in Million us$
year y2007 y2008 y2009 y2010 y2011 y2012 สะสม
Jan. 1,400 -339 1,466 516 -857 -1,130 -1,130
Feb. 899 -439 3,628 440 1,768 530 -600
Mar. 1,903 445 2,101 1,154 1,786 -4,589 -5,189
Q1 4,202 -333 7,195 2,110 2,697 -5,189 -5,189
Ari. 65 -1,337 595 -266 -797 -2,867 -8,056
May 507 1,712 2,405 2,211 278 -1,739 -9,795
Jun. 822 1,010 977 2,323 1,268 -550 -10,345
Q2 1,394 1,385 3,977 4,268 749 -5,156 -10,345
Jul. 377 -613 706 -1,000 2,798 -1,747 -12,092

สิ่งที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ การใช้จ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆว่ามีแนวโน้มส่งผลตอบแทนต่อภาครัฐอย่างไร ถ้าผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐส่งผลสท้อนกลับในทางที่ดี ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แต่ถ้าเกิดการชลอตัวของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็แสดงให้เห็นว่าแรงส่งที่เกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนั้นไม่ได้ส่งผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นเพราะโครงการต่างๆหลายโครงการไม่ใช่โครงการที่ดี หรือเป็นเพราะการบริหารจัดการบกพร่อง ซึ่งรัฐเองต้องเข้าไปจัดการ เพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้ผลทำให้ไม่สามารถชดใช้คืนเงินกู้ยืมมาใช้ในโครงการต่างๆ

อยากฝากบอกเพื่อนๆทั้งหลายว่าตลอดเวลาประมาณ 15 ปีคือนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ภาคการส่งออกเป็นภาคที่ช่วยขยายการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 การขาดดุลค่อนข้างสูงผิดปกติ ซึ่งหลายๆท่านพยายามให้เหตุผลว่าเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 และปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากยุโรปและสหรัฐเป็นหลัก แต่อยากฝากเตือนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับจุลภาคให้ช่วยวิเคราะห์อย่างเข้มข้นด้วยว่า อาจเกิดจากปัญหาการย้ายฐานผลิตของบางอุตสาหกรรมหรือไม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานผลิตมาประเทศไทยโดยอาศัยแรงงานที่ต่ำกว่า ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของบุคคลากรภาครัฐในการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่กำลังเผชิญหน้าประเทสไทยอยู่ และประกอบกับบางอุตสาหกรรมของไทยที่ขีดความสามารถในการแข่งขันเริ่มอ่อนแอลงอย่างชัดเจนขึ้น ทำให้ต้องย้ายฐานผลิตในขณะที่ประเทศยังไม่สามารถหากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆมาผลิตเพื่อทดแทนได้ ซึ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกประเด็นหนึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทยกลุ่มหนึ่ง อาจทำให้เกิดผลเชิงจิตวิทยาเริ่มนิยมใช้ของนอก เพราะคิดว่านั้นเป็นหนทางเดียวเพื่อยกฐานะทางสังคมของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโดยเร่งด่วนและเร่งเสริมโครงการให้เกิดการกระตุ้นการใช้ของไทย โดยมีผู้นำในระดับรัฐบาลเป็นตัวอย่าง เช่น นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ สวมชุดไทยๆ (เรื่องนี้ต้องขอชมเชยท่านนายกฯว่าได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับ) บรรดานักการเมืองทั้งรัฐมนตรีและส.ส.ชายทั้งหลายควรใช้สูทที่สั่งตัดหรือเย็บในเมืองไทย ไม่ใช่พอขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือส.ส.แล้วต้องใช้ของนอก ราคาชุดละหลายหมื่นบาท เป็นต้น

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1