ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

Sunday, August 5, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย โดยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีคลัง

เมื่อวานนี้เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ได้ไปฟังคุณหมอสุรพงษ์ สืบวงศ์ลีพูดในงานสัมมนาโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” จัดขึ้นโดยมูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับเครือมติชนและสมาคมธรรมศาสตร์ในหัวข้อว่า “ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย” ที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ถนนงามดูพลี เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังโดยสรุปดังนี้ครับ

คุณหมอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆอนูของสังคมโลกของเราไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการปกป้องและกีดกันเป็นระบบการตลาดเสรี การเปลี่ยนแปลงจากระบบการปกครองจากเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงจากระบบกดขี่ ด้อยสิทธิเป็นระบบที่มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น สิทธิทางกฏหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิใฐานะบุคคล สิทธิในฐานะผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงจากระบบที่มีการแบ่งอาณาเขตประเทศอย่างชัดเจนเป็นระบบถ้อยที่ถ้อยอาศัยเพื่อการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน

หมอสุรพงษ์ได้พูดถึงปัญหาของสังคมไทยใน 4-5 ประเด็น ในเรื่อง ความเป็นประชาธิปไตย ความอยุติธรรม ความยากจน ความสามารถในการแข่งขัน และปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดกระแสต้องการการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งคุณหมอให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดจากการสะสมการเรียนรู้ ความต้องการร่วมกันที่อยากเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวด้วยกรอบเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ให้ความเห็นต่อไปว่าในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพลังร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคการเมือง ภาคข้าราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคสื่อสารมวลชน สรุปก็คือพลังที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเกิดผลสำเร็จได้ต้องประกอบด้วย พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ

คุณหมอได้นำเสนอยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทยนั้นต้องทำให้เกิด 4 การกระจาย คือ

กระจายอำนาจ โดยการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พัฒนาให้มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสจัดการกับทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและเข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมต่างๆอย่างใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกัน และให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพและความยุติธรรมในกรอบแห่งกฏหมาย

กระจายความรู้ โดยปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในทุกโอกาส ขยายการศึกษานอกระบบด้วยเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ เช่น ผ่านอินเตอร์เนต (Digital Media) ทั้งยังเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับทั้งบุคคลและองค์รวมเพื่อความพร้อมในการเปิดเสรีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

กระจายความเจริญ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการสื่อสารและการคมนาคม จัดระเบียบให้เกิดการกระจายภาคการผลิตการลงทุนทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการให้อย่างสมดุล สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่นทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน

การกระจายโอกาส โดยพัฒนาให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆอย่างเสมอภาคกัน ทั้งในด้านการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงิน การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม

คุณหมอสุรพงษ์บอกว่า การเปลี่ยนผ่านสังคมนั้น ดูเหมือนจะง่ายๆเมื่อคิด แต่เมื่อลงมือปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องมี 3 อ คือ ต้องมีความ “อดทน” เพื่อรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ต้องมี “อำนาจ” ที่ต้องได้มาด้วยความถูกต้องและรู้จักใช้ศิลปะการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างถูกวิธี อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างยุติธรรม คุณหมอได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เมื่อลมร้อนและลมเย็นเข้าใกล้กัน ถ้าสภาวะการณ์เหมาะสมจะเกิดเป็นลมมรสุม ทำให้ฝนตก ส่งผลให้พืชปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็จะแปรเปลี่ยนเป็นพายุที่อาจรุนแรงกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางเส้นทางที่มันพัดไป  และที่สำคัญคุณหมอบอกว่าต้องมีคำว่า “อภัย” แต่ต้องให้รู้ถึงเหตุแห่งปัญหาและพร้อมที่จะให้อภัย คุณหมอได้ยกปรัชญาของอดีตเอกบุรุษของโลก “มหาตมะคานที” ซึ่งพูดไว้ตอนหนึ่งว่า “การให้อภัยเป็นคุณสมบัติของ ผู้เข้มแข็ง ผู้ที่อ่อนแอคือผู้ที่ให้อภัยไม่เป็น”

ด้วยความเป็นทั้งนักบริหารและนักปรัชญา ทำให้คุณหมอสุรพงษ์ได้ยกหลักปรัชญาของบุคคลเด่นดังหลายๆคน ซึ่งขออนุญาติลอกมาให้อ่านกันแก้กระสัยนะครับ

ปรัชญาแรกเป็นของ มร.ลีโอ ตอลสตอย ซึ่งพูดไว้ว่า

“ฉันนั่งอยู่บนหลังคน ฉันกระตุ้นและเร่งเร้าให้เขาแบกฉันไปเรื่อยๆ

ขณะเดียวกัน ฉันบอกกับตัวเองและคนทั้งหลายว่า

ฉันเสียใจที่เขาต้องมาแบกฉันและฉันเสียใจที่เขาต้องมาแบกฉัน

และฉันพยายามช่วยให้เขาต้องรับน้ำหนักน้อยที่สุดโดยจะยอมทำทุกอย่าง

เว้นแต่ฉันจะไม่ลงจากหลังเขาเท่านั้น”

อีกหนึ่งปรัชญาเป็นของ มร.จูเลียสไนเยียเร ซึ่งพูดไว้ว่า

“ผู้ใดได้รับอภิสิทธิ ผู้นั้นต้องตอบแทนความเสียสละของคนอื่น

เพราะเขาเปรียบเสมือนผู้กินอาหารทั้งหมด

ซึ่งชาวบ้านที่หิวโหยมอบให้เลี้ยงดูกัน

ด้วยหวังว่าเขาจะเกิดกำลังดั้นด้นไปหาอาหารจากแดนไกล

ถ้าเขากินอาหารชาวบ้านหมด แล้วไม่ช่วยอะไรเลย

เขาคือ ผู้ทรยศ”

เช่นเดียวกัน

“ถ้าหนุ่มสาวผู้ได้รับการศึกษาสูง

โดยประชาชนช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย

แล้วกรีดกรายนึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น

หรือไม่พยายามนำความรู้ไปช่วยพัฒนาบ้านเมือง

เขาก็เป็นผู้ทรยศเช่นกัน”

คุณหมอสุรพงษ์ สืบวงศ์ลีท่านไม่ได้อธิบายใดๆทั้งสิ้น คงจะทิ้งให้ผู้อ่าน ผู้ฟังตีความหมายกันเอาเองนะครับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากท่านมาพูดในโครงการ “ผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง” ท่านจึงหยอดประโยคเด็ดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักลงจากอำนาจในช่วงเวลาที่เหมาะสม”

เรื่องเกี่ยวกับผู้นำที่ควรรู้จักเพียงพอและลงจากตำแหน่งนั้น เป็นอุธาหรณ์สอนใจผู้คนได้มากมาย คุณหมอได้ยกตัวอย่างบุคคลหลายๆคนที่รู้จักพอและลงจากอำนาจอย่างเหมาะสมกับเวลา เช่น นักมวยไทยที่ไม่เคยแพ้ใคร เขาทราย กาแล็กซี่  เมื่อเทียบกับ ออสกา เดอราโฮย่า ซึ่งเมื่อหวนคืนสู่เวทีก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในที่สุด ความจริงแล้วคุณหมอสุรพงษ์ได้ยกตัวอย่างบุคคลต่างๆมากมายตลอดเวลาที่ท่านพูดในแต่ละหัวข้อ เช่นอดีตประธานาธิบดี เนลสัน เมนโดล่า ท่านมหาตมะคานธี ท่านอดีตประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ท่านแฟรงกลิน ดี รูซเวลท์ ท่านจอร์น เอฟ เคนเนดี้ ท่าน บาแร็ค โอบาม่า ซึ่งแต่ละท่านต่างก็มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ถ้าอยากฟังปาฐกถาทั้งหมดของท่านแล้ว ลองเปิดไปที่เว็ปไซ้ท์ของมูลนิธิสัมมาชีพนะครับ

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1