การค้าต่างประเทศ มิถุนายน 2555

Monday, July 30, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศ มิถุนายน 2555


การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2555 มีมูลค่า 616,506 ล้านบาทน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งส่งออกได้เป็นมูลค่า 633,708 ล้านบาทประมาณ -2.7% ขณะเดียวกันการนำเข้าในเดือนมิถุนายน 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 641,206 ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งส่งนำเข้าเป็นจำนวน 602,898 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.4

เมื่อรวมยอดส่งออกในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้เป็นมูลค่า 3,465,936 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 0.1% ขณะที่ยอดรวมการนำเข้าทั้งหมดเป็นมูลค่า 3,828,538 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นจำนวน 12.6% ทำให้ดุลการค้าในรอบ 6 เดือนของไทยขาดดุลเป็นจำนวนเงิน -362,603 ล้านบาท

Thailand Export in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 374,037 477,480 359,554 453,422 501,084 488,709 -2.5
Feb. 399,485 435,537 404,863 470,718 573,082 597,146 4.2
Mar. 458,419 485,568 404,792 535,384 646,280 606,450 -6.2
Ari. 375,730 438,081 367,617 452,040 527,622 515,988 -2.2
May 441,150 496,117 411,589 529,634 580,049 641,137 10.5
Jun. 439,899 530,481 421,842 579,396 633,708 616,506 -2.7
2,488,720 2,863,264 2,370,257 3,020,594 3,461,825 3,465,936 0.1
Thailand Import in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 353,298 493,781 312,575 441,267 533,585 530,078 -0.7%
Feb. 370,689 454,519 284,034 461,656 525,658 587,445 11.8%
Mar. 394,385 476,009 334,702 503,084 599,372 755,770 26.1%
Ari. 376,928 484,722 350,282 466,176 558,526 611,008 9.4%
May 427,781 447,441 330,091 462,209 579,070 703,031 21.4%
Jun. 415,569 503,459 394,145 510,930 602,898 641,206 6.4
2,338,650 2,859,931 2,005,829 2,845,322 3,399,109 3,828,538 12.6
Trade Balance in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan. 20,739 -16,301 46,979 12,155 -32,501 -41,369
Feb. 28,796 -18,982 120,829 9,062 47,424 9,700
Mar. 64,034 9,559 70,090 32,300 46,908 -149,320
Ari. -1,198 -46,641 17,335 -14,136 -30,904 -95,020
May 13,369 48,676 81,498 67,425 979 -61,894
Jun. 24,330 27,022 27,697 68,466 30,810 -24,700
Q 1+ Q 2 150,070 3,333 364,428 175,272 62,716 -362,603

เมื่อพิจารณาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2555 เป็นมูลค่า 20,128 ล้านเหรียญน้อยกว่าการส่งออกของเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งส่งออกได้เป็นเงิน 21,074 ล้านเหรียญเป็น -4.5% ส่วนการนำเข้าในเดือนมิถุนายน 2555 เป็นมูลค่า 20,678 ล้านเหรียญมากกว่าเดือนเดียวกันในปีที่แล้วซึ่งนำเข้ามูลค่า 19,806 ล้านเหรียญประมาณ 4.4%

เมื่อรวมยอดส่งออกในรอบ 6 เดือนของปี 2555 ยอดรวมการส่งออกเป็นเงิน 112,620 ล้านเหรียญน้อยกว่าช่วง 6 เดือนปีที่แล้วซึ่งส่งออกได้รวม 114,977 ล้านเหรียญ คิดเป็นอัตราส่วนน้อยลงไปร้อยละ -2.1 ส่วนการนำเข้า

Thailand Export in Million US$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 10,483 14,274 10,479 13,723 16,747 15,734 -6.0%
Feb. 11,159 13,234 11,731 14,404 18,868 19,039 0.9%
Mar. 12,910 15,019 11,555 16,253 21,259 19,866 -6.6%
Ari. 10,850 14,104 10,429 14,091 17,564 16,920 -3.7%
May 12,754 15,880 11,656 16,556 19,465 20,933 7.5%
Jun. 12,791 16,650 12,165 18,039 21,074 20,128 -4.5%
70,947 89,161 68,015 93,066 114,977 112,620 -2.1%
Thailand Import in Million US$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 9,083 14,613 9,013 13,207 17,604 16,864 -4.2%
Feb. 10,260 13,673 8,103 13,964 17,100 18,509 8.2%
Mar. 11,007 14,574 9,454 15,099 19,473 24,455 25.6%
Ari. 10,785 15,441 9,834 14,357 18,361 19,787 7.8%
May 12,247 14,168 9,251 14,345 19,187 22,672 18.2%
Jun. 11,969 15,640 11,188 15,716 19,806 20,678 4.4%
65,351 88,109 56,843 86,688 111,531 122,965 10.3%
Trade Balance in Million us$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan. 1,400 -339 1,466 516 -857 -1,130
Feb. 899 -439 3,628 440 1,768 530
Mar. 1,903 445 2,101 1,154 1,786 -4,589
Ari. 65 -1,337 595 -266 -797 -2,867
May 507 1,712 2,405 2,211 278 -1,739
Jun. 822 1,010 977 2,323 1,268 -550
Q 1+ Q 2 5,596 1,052 11,172 6,378 3,446 -10,345

ผลการค้าระหว่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะถ้ามองในมุมของนักเศรษฐสาสตร์หลายๆท่านคาดว่าการส่งออกของไทยไม่น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วมากนัก ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่งในช่วงประมาณ 5-7% ส่วนที่ทางกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะยังคงอัตราการเติบโตประมาณ 15% นั้นฟังดูแล้วก็ดีครับ เพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เกิดผลในปีนี้แต่ก็อาจส่งผลในปีหน้าก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศครับ

สิ่งที่ควรกังวลผมคิดว่ารัฐบาลควรหันมาให้ความสนใจกับการขาดดุลการค้ามากขึ้น เพราะว่า การขาดดุลการค้าของไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอาจวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

หนึ่ง เหตุจากน้ำท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ทำให้โรงงานที่ผลิตเพื่อการส่งออกยังไม่พร้อมผลิตทำให้ไม่สามารถส่งออกได้

สอง เหตุจากความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในหลายๆกลุ่มหรือไม่ จะเห็นได้จากสินค้าหลายๆกลุ่มลดลงอย่างน่าวิตก คนไทยหันไปนิยมใช้ของต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ รัฐบาลจะส่งเสริมการใช้สินค้าไทยอย่างไร

สาม เหตุจากแนวโน้มการปรับโครงสร้างการส่งออกหรือไม่ ต้องไม่ลืมว่าอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเป็นลักษณะการย้ายฐานผลิต การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำผสมผสานกับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม ทำให้ต้องเพิ่มการลงทุน ถ้าต้องลงทุนใหม่นอกจากต้นทุนจะต้องเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังอาจต้องพบกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมอีก เพราะเหตุน้ำท่วมในที่ต่างๆของโลกส่งผลให้ความวิตกที่อาจเกิดน้ำท่วมในไทยไม่ไกลเกินจริงนัก ควรหนีไปในที่อื่นๆที่ความเสี่ยงต่ำกว่า การแก้ปัญหาต่างๆทั้งการเมืองการบ้านอาจเร็วกว่า

อยากให้รัฐบาลรีบๆพิจารณาดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญแค่ไหน เพียงใด และจะต้องแก้อย่างไร โชคดีนะครับ

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-8 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1