ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2555

Friday, May 18, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2555

ยิ่งลักษณ์กับศักยภาพการบริหารเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนภูมิแสดงผลเปรียบเทียบการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2553, 2554, 2555

ผลจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นยอดเงินประจำเดือนเมษายน 2555 มีมูลค่าประมาณ 56,702 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 50,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12.2% และเมื่อเปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วง 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 217,765 ล้านบาทสูงกว่าในช่วง 4 เดือนของปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 190,355 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 14.4%

แต่เมื่อพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนแล้วจะเป็นจำนวนเงิน 38,702 ล้านบาทสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 50,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% และเมื่อรวมผลการเก็บในช่วง 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 142,965 ล้านบาทสูงกว่าในช่วง 4 เดือนของปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 125,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13.5%

เปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลักหักคืนปี 2553, 2554, 2555

ภาพแสดงถึงกำลังซื้อภาคประชาชนเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการคำนวนอัตราเงินเฟ้อแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ย. 2554 ซึ่งจากข้อมูลที่คำนวนได้จากแสดงให้เห็นกำลังซื้อของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สินค้าจะมีราคาเพิ่มขึ้นบางส่วนก็ตาม

เปรียบเทียบกำลังซื้อภาคประชาชนจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ ปี 2553, 2554, 2555

แม้ว่าอัตราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น แต่น่าจะเป็นเพราะการใช้จ่ายเงินภาครัฐและมาตรการการกระตุ้นการบริโภคของรัฐเป็นหลักใหญ่ ดังนั้นถ้าหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างพื้นฐานที่แท้จริงด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้างสำคัญที่เป็นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ทดแทนอุตสาหกรรมที่กำลังสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ได้รับการสนองอย่างแท้จริง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการกระตุ้นการบริโภคจะไม่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้

Vat Monthly Collection Report
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 27,255 24,560 27,255 27,576 25,670 26,462 27,131 27,374 28,983 27,819 31,088 30,097
y 05 29,973 30,433 30,916 32,923 30,704 31,348 30,418 33,463 46,535 33,462 32,042 34,527
y 06 34,716 33,995 34,292 35,336 36,494 36,665 34,640 36,498 35,105 36,312 34,242 36,209
y 07 37,103 35,533 34,958 37,837 35,551 36,557 35,310 38,276 36,386 38,808 39,289 39,584
y 08 44,171 40,252 40,050 44,275 40,680 42,394 47,079 43,526 43,320 42,377 36,713 36,848
y 09 36,085 30,096 32,515 35,703 32,539 35,714 37,470 36,535 38,982 39,401 40,512 41,378
y 10 42,517 39,053 42,533 44,177 39,352 43,895 42,947 43,826 42,375 41,734 44,973 46,356
y 11 47,482 43,849 48,498 50,526 55,296 50,769 46,562 51,948 49,617 47,780 45,714 52,020
y12 51,663 53,802 55,598 56,702
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
Vat Monthly Collection after Return
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
y 05 23,709 18,370 20,248 27,053 24,342 23,429 22,654 25,366 22,431 21,154 20,371 24,245
y 06 25,310 24,209 24,125 27,307 21,019 18,360 24,536 23,854 25,076 26,209 17,216 25,349
y 07 26,752 22,655 22,913 29,289 18,380 22,413 23,335 24,691 25,036 22,122 27,815 27,354
y 08 30,595 27,474 27,314 28,567 25,992 29,094 31,279 29,526 28,320 25,691 24,213 15,548
y 09 19,185 14,296 18,940 18,618 18,539 21,214 23,470 23,035 25,982 25,907 27,012 27,378
y 10 26,517 23,553 26,033 30,177 27,352 28,895 26,947 24,826 22,875 26,434 28,973 30,456
y 11 30,570 30,499 31,076 33,826 36,796 33,569 31,562 32,048 31,117 31,780 29,714 38,020
y12 32,463 34,202 37,598 38,702
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
Vat Calculation of 3 Months Moving Average
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
y 05 23,643 21,955 20,776 21,890 23,881 24,942 23,475 23,816 23,484 22,984 21,319 21,923
y 06 23,309 24,588 24,548 25,214 24,150 22,229 21,305 22,250 24,489 25,046 22,834 22,925
y 07 23,106 24,919 24,107 24,952 23,527 23,361 21,376 23,480 24,354 23,950 24,991 25,763
y 08 28,588 28,474 28,461 27,785 27,291 27,884 28,788 29,966 29,708 27,846 26,075 21,817
y 09 19,649 16,343 17,474 17,285 18,699 19,457 21,074 22,573 24,162 24,972 26,298 26,763
y 10 26,060 25,816 25,368 26,588 27,853 28,808 27,731 26,889 24,882 24,711 26,094 28,621
y 11 30,000 30,507 30,714 31,800 34,273 34,730 33,976 32,393 31,575 31,648 30,870 33,171
y12 33,399 34,859 34,754 36,834
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
VAT Calculation of 3 M Average after Inflation
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
y04 17,278 17,800 18,019 17,922 17,701 16,670 16,507 17,982 19,504 20,046 21,095 22,230
y05 23,021 21,398 20,210 21,253 23,141 24,145 22,659 22,945 22,580 22,036 20,420 20,979
y06 22,010 23,240 23,224 23,832 22,805 20,990 20,156 21,090 23,278 23,876 21,788 21,895
y07 22,433 24,264 23,542 24,391 23,021 22,858 20,936 23,042 23,877 23,457 24,453 25,184
y08 27,409 27,170 27,106 26,386 25,795 26,232 27,006 28,085 27,895 26,195 24,622 20,680
y09 19,728 16,392 17,526 17,354 18,907 19,773 21,483 23,010 24,580 25,353 26,618 27,007
y10 25,907 24,847 24,439 25,688 26,886 27,834 26,794 25,980 24,064 23,899 25,236 27,707
y11 29,680 29,636 30,171 30,582 33,114 33,523 32,795 31,237 30,420 30,490 29,740 31,957
y12 32,301 33,748 33,611 35,692
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

สรุป

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 ผลการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีก็ตาม ผลจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกจำนวนมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ยังไม่สามารถทำการผลิตได้ 100% กระแสข่าวกล่าวว่าปัจจุบันเพียง ประมาณ 50 กว่าโรงงานจาก 200 กว่าโรงงานที่ทำการผลิตได้เต็มที่ ส่วนที่เหลือยังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในช่วงไตรมาศแรกสูงถึง 180,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรเร่งให้ความช่วยเหลือโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานของคนไทยที่ประสบกับน้ำท่วมให้สามารถผลิตได้เต็มที่เหมือนก่อนน้ำท่วม เพราะถ้าช้าอาจเกิดปัญหาการย้ายคำสั่งซื้อไปยังโรงงานสาขาในประเทศอื่นแล้วอาจเกิดปัญหาการย้ายกลับ ซึ่งจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไม่เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้

กิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้รับหน้าที่บริหารจัดการยุทธศาสตร์ภาคเศรษฐกิจให้เป็นไปตามนโยบาย

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01364 dsc01363 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1