การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง

Sunday, March 11, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง

แผนที่โลก


ปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น คือการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความ “กินดี อยู่ดี มีความสุข”   สำหรับการกินดี อยู่ดีนั้น มีดัชนีวัดในหลายลักษณะเช่น รายได้ต่อหัวของประชากร (gross domestic product per capita, GDP) หรือวัดในรูปการเปรียบเทียบรายได้เป็นอำนาจซื้อของแต่ละประเทศ  (purchasing power parity, PPP)  ดัชนีการวัดเป็น PPP นั้นจะทำให้เห็นการเปรียบเทียบถึงการกินดี อยู่ดีของประเทศต่างๆได้ดีกว่า มีความเป็นรูปธรรมค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม GDP หรือ PPP เป็นตัวเลขที่บอกเป็นค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวประชากรเท่านั้น แต่รายได้จริงอาจเป็นลักษณะเกาะกลุ่ม ทำให้เกิดข่องว่างของรายได้ระหว่างกลุ่มได้ ในทางเศรษฐศาสตร์จะมีการแบ่งการกระจายรายได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ถ้ารายได้เกิดการกระจายดีไม่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มมาก ประชาชนก็มีโอกาสที่จะมีการ “กินดี อยู่ดี” สำหรับดัชนีการวัด “การมีความสุข” เป็นการวัดถึงความพึงพอใจใน “คุณภาพชีวิต” (quality of life) ตามมาตรฐานการครองชีพหรือความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศนั้นๆ การวัดมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นการให้ตอบคำถาม ปัจจัยที่จะนำไปสู่คำตอบแต่ละคำถามจึงอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นดัชนี “การกินดี อยู่ดี” ที่วัดออกมาเป็นรายได้บางครั้งจึงอาจไม่สัมพันธ์โดยตรงกับดัชนี “การมีความสุข” ที่วัดถึงความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตแต่อย่างใด หมายความว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชากรมีรายได้สูง ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนจะมีความสุขหรือพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตนเองแต่อย่างใด ผู้นำประเทศที่มีหน้าที่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องตระหนักว่า การพัฒนาใดๆก็ตามควรทำให้ “การกินดี อยู่ดี” และ “การมีความสุข” เป็นลักษณะคู่ขนานกันตลอด การพัฒนาใดๆที่ทำเกิดช่องว่างระหว่างรายได้มากเกินไป อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสังคมหรือทำให้มาตรฐานการครองชีพสูงเกินไป ในที่สุดประชากรจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตได้ ผู้นำประเทศจึงต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้ “การกินดี อยู่ดี มีความสุข” สมกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บทความนี้จึงได้ชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาและใคร่ที่จะเสนอกรอบแนวทางหลักๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ทวีปอเมริกา

การจำแนกโครงสร้างกลุ่มเศรษฐกิจ (economic subsectors )

โดยทั่วไปอาจจำแนกกลุ่มเศรษฐกิจออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆคือ

  1. กลุ่มเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ( primary sector or agricultural sector ) เป็น

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการเพาะปลูก การทำป่าไม้ การประมง การทำเหมืองแร่ หรือการขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

  1. กลุ่มอุตสาหกรรม ( secondary sector or industrial sector )  เป็นกลุ่มการผลิตที่เกิดจาก

การแปรรูป หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือการใช้วัตถุใดๆจากกลุ่มที่หนึ่งแล้วนำไปผ่านขบวนการผลิตเป็นสินค้าอีกลักษณะที่แตกต่างออกไป

  1. กลุ่มบริการ ( tertiary sector or service sector ) เป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

เช่น การธนาคาร การค้าขาย การศึกษา การขนส่ง การคมนาคมหรือการสื่อสารเป็นต้น

การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น มีสัดส่วนเป็นร้อยละในแต่ละกลุ่มที่เปลี่ยนไป นอกจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว การพัฒนาประเทศจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายประชากร (population transfer) จากกลุ่มเศรษฐกิจที่มีมูลค่าต่ำกว่าไปสู่กลุ่มที่มีมูลค่าสูงกว่า หรือพูดง่ายๆก็คือ เคลื่อนย้ายจากเขตที่ทำเกษตรกรรมไปสู่เขตอุตสาหกรรม หรือเขตที่ทำธุระกรรมด้านการค้าการบริการ ยิ่งเขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเร็วเท่าใด ชุมชนจะยิ่งขยายตัวออกไปเร็วเท่านั้น มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากเขตชนบทไปสู่เขตเมืองเป็นจำนวนมาก ถ้าผู้นำหรือผู้บริหารไม่วางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะมูลฝอย เรื่องอาชญากรรม เรื่องการจราจร เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น นอกจากวางแผนการกระจายเขตอุตสาหกรรมเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรให้เหมาะสมแล้ว ยังต้องวางแผนเพื่อมิให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆด้วย

เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี หรือที่นิยมเรียกกันว่า โลกาภิวัฒน์เป็นระบบที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าโลกเรานี้เล็กลง และดูเสมือนไม่มีพรหมแดน การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ภายในพริบตา           ทำให้การกำหนดแนวทางหรือทิศทางการพัฒนาประเทศต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการกำหนดกำแพงการค้าใหม่แทนการใช้ภาษีศุลกากร การไหลเข้าออกของเงินทุน การย้ายฐานผลิตของสินค้าที่ใช้แรงงาน การเลือกจ้างแรงงานในต่างแดนสำหรับงานผลิตสินค้าบางประเภท เช่น งานผลิตซอร์ฟแวร์ งานผลิตภาพการ์ตูนหรือภาพเคลื่อนไหว งานออกแบบ เป็นต้น ดังนั้นการสร้างรายได้เข้าประเทศจึงแตกต่างไปจากยุคก่อนๆที่มีเพียงนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก  หรือพึ่งพาจากการท่องเที่ยวเท่านั้น

แผนที่ทวีปเอเซีย

เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จำเป็นต้องทำการศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงรายได้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือขบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ฯลฯ ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมีความสัมพันธ์อย่างไร เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป

การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในโครงสร้างเศรษฐกิจ

จากการศึกษาโครงสร้างกลุ่มเศรษฐกิจย่อยหลักข้างต้นพบว่า แต่ละกลุ่มย่อยจะมีมูลค่าเศรษฐกิจแตกต่างกัน โดยกลุ่มการเกษตรจะมีมูลค่าต่ำสุด เมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่มคิอกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในระดับการพัฒนาของประเทศ คือ ประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ำหรือประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนแรงงานของประเทศที่พัฒนา ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลต่อรายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ดูตาราง

เปรียบเทียบสัดส่วน มูลค่าเศรษฐกิจ แรงงาน สัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจย่อย
% gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม %รายได้แต่ละกลุ่ม
American Zone country เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
Argentina 8.5 31.6 59.8 5.0 23.0 72.0 1.7 1.4 0.8
Brazil 6.1 26.4 67.5 20.0 14.0 66.0 0.3 1.9 1.0
Canada 2.0 20.0 78.0 2.0 22.0 76.0 1.0 0.9 1.0
chile 5.6 40.5 53.9 13.2 23.0 63.9 0.4 1.8 0.8
Mexico 4.2 33.3 62.5 13.7 23.4 62.9 0.3 1.4 1.0
United States 1.2 22.2 76.7 0.7 20.3 79.0 1.7 1.1 1.0
Venezuala 4.1 34.9 61.1 13.0 23.0 64.0 0.3 1.5 1.0

ข้อมูลจาก IMF, World Bank, CIA Factbook, www.photius.com, www.nationmaster.com: ประมวลตาราง ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะมีการใช้ การพัฒนาและการผลิตทรัพยากรที่แตกต่างกัน สำหรับกลุ่มประเทศที่ระดับการพัฒนาต่ำ จะมีการใช้หรือผลผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศค่อนข้างสูง เช่นมีมูลค่าผลผลิตจากภาคการเกษตร จากแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง น้ำมันดิบ ดีบุก เพชร พลอย เป็นต้น เมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น จะเกิดการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลให้มูลค่าในโครงสร้างของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจย่อยดังกล่าวยิ่งเปลี่ยนแปลงไป

ถ้าดูจากข้อมูลทางสถิติจะเห็นว่าเมื่อประเทศมีระดับการพัฒนามากขึ้น มูลค่าของเศรษฐกิจกลุ่มเกษตรกรรมจะลดต่ำลงในขณะที่ มูลค่าของเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการจะเพิ่มสูงขึ้น และโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการก็อาจแตกต่างกันตามพื้นฐานของระดับการพัฒนาและการศึกษาของประชากรในประเทศด้วย

เปรียบเทียบสัดส่วน มูลค่าเศรษฐกิจ แรงงาน สัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจย่อย
European Zone Countries % gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม %รายได้แต่ละกลุ่ม
เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
Belgium 0.7 22.1 77.2 2.0 25.0 73.0 0.4 0.9 1.1
Denmark 1.1 22.8 76.1 2.5 20.2 77.3 0.4 1.1 1.0
Germany 0.8 27.9 71.3 2.4 29.7 67.8 0.3 0.9 1.1
Finland 2.6 29.1 68.2 4.9 23.8 71.3 0.5 1.2 1.0
France 1.8 19.2 79.0 3.8 24.3 71.8 0.5 0.8 1.1
Italy 1.8 24.9 73.3 4.2 30.7 65.1 0.4 0.8 1.1
Netherland 2.6 24.9 72.4 2.0 18.0 80.0 1.3 1.4 0.9
Norway 2.1 40.1 57.8 2.9 21.1 76.0 0.7 1.9 0.8
Spain 2.9 25.5 71.6 4.2 24.0 71.7 0.7 1.1 1.0
Sweden 1.7 26.1 72.2 1.1 28.2 70.7 1.6 0.9 1.0
Switzerland 1.3 27.5 71.2 3.4 23.4 73.2 0.4 1.2 1.0
UK 0.9 22.1 77.1 1.4 18.2 80.4 0.6 1.2 1.0
ข้อมูลจาก IMF, World Bank, CIA Factbook, www.photius.com, www.nationmaster.com: ประมวลตาราง ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
เปรียบเทียบสัดส่วน มูลค่าเศรษฐกิจ แรงงาน สัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจย่อย
Asian Zone Countries % gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม %รายได้แต่ละกลุ่ม
เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
Australia 4.0 24.8 71.2 3.6 21.1 75.0 1.1 1.2 1.0
China 9.6 46.8 43.6 38.1 27.8 34.1 0.3 1.7 1.3
Hong Kong 0.1 7.6 92.3 - 6.9 >77 1.1 <1.20
India 16.1 28.6 55.3 52.0 14.0 34.0 0.3 2.0 1.6
Indonesia 16.5 46.4 37.1 38.3 12.8 48.9 0.4 3.6 0.8
Japan 1.1 23.0 75.9 3.9 26.2 69.8 0.3 0.9 1.1
Korea South 3.0 39.4 57.6 7.3 24.3 68.4 0.4 1.6 0.8
Malaysia 9.1 41.6 49.3 13.0 36.0 51.0 0.7 1.2 1.0
Philippines 13.9 31.3 54.8 33.0 15.0 52.0 0.4 2.1 1.1
Singapore 0.0 27.2 72.8 0.1 30.2 69.7 0.0 0.9 1.0
Taiwan 1.4 31.1 67.5 5.2 35.9 58.8 0.3 0.9 1.2
Thailand 10.4 45.6 44.0 42.4 19.7 37.9 0.3 2.3 1.2
Vietnam 20.6 41.1 38.3 53.9 20.3 25.8 0.4 2.0 1.5
ข้อมูลจาก IMF, World Bank, CIA Factbook, www.photius.com, www.nationmaster.com: ประมวลตาราง ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน

จากการวิเคราะห์โครงสร้างสัดส่วนประชากรในแต่ละกลุ่มย่อยเศรษฐกิจ จะพบว่าประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประชาชาติต่อคนต่ำกว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาปานกลางและประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในทางกลับกันประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรสูงกว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาปานกลางและประเทศที่พัฒนาดังที่ปรากฏในตาราง

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อหัวและสัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจ
ประเทศ จำนวน รายได้ % gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม
รายได้ต่ำ ประชากร ต่อคน $ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
China 1,137.01 2,940 9.6 46.8 43.6 38.1 27.8 34.1
India 1,179.70 1,070 16.1 28.6 55.3 52.0 14.0 34.0
Indonesia 231.37 2,010 16.5 46.4 37.1 38.3 12.8 48.9
Malaysia 28.31 6,970 9.1 41.6 49.3 13.0 36.0 51.0
Thailand 63.53 2,840 10.4 45.6 44.0 42.4 19.7 37.9
Vietnam 85.79 890 20.6 41.1 38.3 53.9 20.3 25.8
ประมวลข้อมูลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ IMF, CIA Factbook, World Bank, photius.com, nationmaster.com
เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อหัวและสัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจ
ประเทศ จำนวน รายได้ % gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม
รายได้ปานกลาง ประชากร ต่อคน $ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
Argentina 40.13 7,200 8.5 31.6 59.8 5.0 23.0 72.0
Brazil 192.8 7,300 6.1 26.4 67.5 20.0 14.0 66.0
chile 17.06 9,400 5.6 40.5 53.9 13.2 23.0 63.9
Mexico 107.55 9,980 4.2 33.3 62.5 13.7 23.4 62.9
ประมวลข้อมูลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ IMF, CIA Factbook, World Bank, photius.com, nationmaster.com
เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อหัวและสัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจ
ประเทศ จำนวน รายได้ % gdp แต่ละกลุ่ม % แรงงาน แต่ละกลุ่ม
รายได้สูง ประชากร ต่อคน $ เกษคร อุต. บริการ เกษคร อุต. บริการ
Canada 34.07 41,730 2.0 20.0 78.0 2.0 22.0 76.0
United States 309.09 47,580 1.2 22.2 76.7 0.7 20.3 79.0
Germany 81.76 42,440 0.8 27.9 71.3 2.4 29.7 67.8
Netherland 16.6 50,150 2.6 24.9 72.4 2.0 18.0 80.0
Sweden 9.35 50,940 1.7 26.1 72.2 1.1 28.2 70.7
Japan 127.38 38,210 1.1 23.0 75.9 3.9 26.2 69.8
Korea South 49.77 21,530 3.0 39.4 57.6 7.3 24.3 68.4
ประมวลข้อมูลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ IMF, CIA Factbook, World Bank, photius.com, nationmaster.com

การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ประชากร

จากการเปรียบเทียบรายได้ของประเทศต่างๆที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน จะเห็นว่า เมื่อประเทศมีระดับการพัฒนาสูงขึ้นจะมีระดับรายได้มากขึ้นตามตาราง

เปรียบเทียบระดับการพัฒนากับรายได้ต่อประชากร
countries gdp/cap countries gdp/cap countries gdp/cap
China: 4,382 Argentina: 9,138 canada 46,215
Indonesia: 3,015 Brazil: 10,816 united states 47,284
Malaysia: 7,731 Chile: 11,828 france 41,019
Philippines: 2,007 Mexico: 9,566 germany 40,631
Thailand: 4,992 Venezuela: 9,960 switzerland 67,246
Vietnam: 1,174 u.k. 36,120

เป็นที่ชัดเจนเพียงพอว่ารูปแบบการพัฒนาประเทศดังที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างรายได้ต่อประชากร และโครงสร้างแรงงานของประชากร โดยกลุ่มเกษตรจะมีมูลค่าต่ำสุด ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้น้อยที่สุด  สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะค่อยๆลดลง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะเพิ่มสูงขึ้น

ประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรประมาณ us$ 1,000-7,000 เช่น ประเทศอินเดีย มีสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 52 และมีสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมกันในอัตราร้อยละ 48 หรือประเทศไทยมีสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 48 และมีสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมกันในอัตราร้อยละ 52

เมื่อพิจารณาตารางของกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาปานกลาง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรประมาณ us$ 7,000-10,000 เช่น ประเทศบราซิล มีสัดส่วนประชากรในภาคการเกษตรร้อยละ 20 และมีสัดส่วนประชากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมกันในอัตราร้อยละ 80 หรือประเทศเม็กซิโกมีสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 13.7 และมีสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมกันในอัตราร้อยละ 86.3

แต่เมื่อพิจารณาถึงประเทศที่พัฒนา เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรประมาณ us$ 20,000-50,000  มีแรงงานในกลุ่มเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 1-7 ในขณะที่มีแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการมีรวมกันถึงร้อยละ 80-99

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้และแรงดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญอื่นๆเช่น มีพื้นฐานการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มีแหล่งเงินเพื่อการลงทุน มีการฝึกฝนฝีมือแรงงาน มีความสามารถเชิงการบริหารจัดการ ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาความคิดสร้างสรรและการสร้างนวัตกรรม

สรุป

ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิเคราะห์เชิงเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจนั้น จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆมากมาย ในข้อเขียนข้างต้น แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแต่โครงสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจย่อย โครงสร้างรายได้ต่อประชากร โครงสร้างอาชีพ เป็นต้น สำหรับในครั้งต่อๆไปจะเป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม

อ้างอิง:

http://www.nationmaster.com/cat/eco-economy

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

http://www.theodora.com/wfbcurrent/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2011_0.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_future_GDP_(nominal)_per_capita

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1