โลกร้อนกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

Sunday, February 19, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

โลกร้อนกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

http://www.1stworldview.com/wp-content/uploads/2010/03/planet-earth-space.jpg

โลกกำลังร้อนขึ้น

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโลกร้อนอย่างจริงจัง และได้ค้นพบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลที่เกิดจากอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น เช่น ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ปริมาณน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือที่มีอัตราการละลายสูงขึ้นและระดับน้ำทะเลหรืออุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างวิตกกังวลว่า การที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นนั้น อาจทำให้เกิดการสูญเสียและสูญพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็มีหลักฐานในระดับหนึ่งว่า ในอดีตช่วงระยะเวลา 450 ล้านปี โลกมนุษย์เคยประสบกับความหายนะมาแล้วถึง 5 ครั้ง* สิ่งที่มีชีวิตในโลกต้องสูญพันธุ์เป็นจำนวนมาก และกว่าโลกจะกลับฟื้นคืนและมีสิ่งที่มีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์เช่นทุกวันนี้ต้องใช้เวลาเป็นสิบๆล้านปี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าหากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป โดยลดลงหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 องศาจะเกิดการสูญเสียหรือสูญพันธุ์ในความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมากมาย โดยประเมินว่าถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยลดต่ำลง จะเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตประมาณ 20% แต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้น ความสูญเสียจะสูงเป็น 70% ดังนั้นบรรดาผู้นำของโลกจึงต่างพยายามที่จะลดและรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยกันดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของโลกมนุษย์

สาเหตุการเกิดโลกร้อน

นักวิทยาศาสตร์พบว่าแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ มีเธน อ็อกไซด์ของไนโตรเจน แก๊สฟลูออโรคาร์บอนและอีกหลายๆชนิดเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโลกร้อน หรือที่เราเรียกแก๊สเหล่านี้โดยทั่วไปว่า “แก๊สเรือนกระจก” ซึ่งแก๊สเรือนกระจกนี้จะปกปิดชั้นบรรยากาศทำให้ความร้อนไม่สามารถระบายสู่นอกพิภพได้ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีความพยายามทุกวิถีทางในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไม่ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุสาหกรรม การใช้วัสดุหมุนเวียน การใช้พลังงานทางเลือก ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอย่างไม่ต้องสงสัย

การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์

เป็นที่ทราบกันแน่ชัดว่าแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์เป็นแก๊สสำคัญในหลายๆแก๊สที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์นี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น ขบวนการทำลายป่า การเผาไหม้ในอุตสาหกรรม  การขนส่ง หรือเกิดจากกระบวนการทางธรรมของร่างกายมนุษย์และสัตว์ จากรายงานของนาซ่า ซึ่งใช้วิธีการคำนวนพบว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไวด์ที่ปกคลุมโลกอยู่ตั้งแต่ 400,000 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 1950 มีปริมาณในช่วง 180-280 parts per million (ppm) แต่ในระยะเวลา 60 ปีต่อมา หลังจากปี 1950 กลับพบการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซด์อย่างรวดเร็วจาก 280 ppm ในปี 1950 เพิ่มเป็นประมาณ 390 ppm ในปี 2011 ดังแสดงในภาพ

ภาพจำลองข้างล่างแสดงปริมาณแก๊ส CO2 กระจายปกคลุมทั่วไปในชั้นบรรยากาศระดับความสูง 3-13 กิโลเมตร มีปริมาณความเข้มข้นของ CO2 แตกต่างกันเป็นหน่วย ppm ในแต่ละแห่ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกร้อน

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวโลก

จากรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นผิวโลกของนาซ่าแสดงให้เห็นดังในภาพกราฟฟิค เป็นกราฟฟิคที่แสดงถึงอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ยแบบก้าวหน้าทุก 5 ปี จะเห็นว่าอุณหภูมเฉลี่ยของพื้นผิวโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี 1980 ถึงปี 2010 ประมาณ 0.8-0.9 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถ้ากิจกรรมของมนุษย์บนพื้นผิวโลกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมพื้นผิวโลก

ภาพจำลองจากแหล่งข้อมูลของนาซ่า แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกตั้งแต่ปี 1884 – 2010 สีน้ำเงินเข้มบอกถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าเกณฐ์เฉลี่ยปกติ ส่วนสีน้ำตาลเข้มแสดงถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเกณฐ์เฉลี่ยปกติ

การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือ

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า น้ำแข็งแถบบริเวณขั้วโลกกำลังลดในอัตรา 11.5% ทุกๆ 10 ปี ในภาพแสดงให้เห็นถึงการลดลงของปริมาณน้ำแข็งในแถบขั้วโลก ตั้งแต่ปี 1979-2011

ภาพแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำแข็งที่ลดต่ำลง (ปริมาณพื้นที่สีขาว)

การละลายของน้ำแข็งบนแผ่นดิน

จากข้อมูลจากดาวเทียม Grace ของนาซ่าแถบ Antarctica and Greenland แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำแข็งบนผิวโลกค่อนข้างชัดเจน โดยแถบ Antarctica มีปริมาณน้ำแข็งลดลงกว่า 100 ลบ.กม.(ลูกบาสถ์กิโลเมตร) ต่อปี ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา

ส่วนแถว Green Land แสดงภาพจำลองข้อมูลจากดาวเทียมให้เห็นบริเวณที่น้ำแข็งละลายทำให้ปรากฏเป็นสีม่วงและน้ำเงิน ส่วนบริเวณที่น้ำแข็งเพิ่มขึ้นจะปรากฏเป็นสีขาวและแดง

การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล

เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น น้ำทะเลจะเกิดการขยายตัวประกอบกับน้ำแช็งบนพื้นผิวโลกละลาย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ในภาพกราฟฟิคระหว่างปี 1879-2000 อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1.70 mm./ปี

ภาพข้างล่างแสดงให้เห็นค่าฉลี่ยของระดับน้ำทะเลในปี 1993 และ 2009 สีแดงและเหลืองแสดงว่าระดับน้ำทะเทสูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนสีสีน้ำเงินเข้มแสดงให้เห็นว่ามีระดับน้ำทะเลต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

วิกฤติภัยธรรมชาติจากโลกร้อน

จากเหตุการณ์มหันตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงทศวรรษ มีความเชื่อว่ามีสาเหตุจากโลกร้อน ทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น เกิดพายุขนาดใหญ่สร้างความเสียหายให้กับประชากรโลกมากมาย เกิดปรากฏการณ์คลื่อนยักษ์ซึนามิ เกิดฝนตกน้ำท่วมไม่เป็นฤดูกาล เหล่านี้ล้วนแต่สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์จำนวนมาก เช่น

แผ่นดินไหวที่ไฮติ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 เกิดความเสียหายมหาศาล ทำให้คนตายประมาณ 200,000 คน บาดเจ็บกว่า 300,000 คน บ้านเรือนเสียหายกว่า 300,000 หลัง ผู้คนกว่า 1,600,000 คนขาดที่อยู่อาศัย ต้องใช้เงินกว่า 14,000 ล้านดอลล่าร์ในการสร้างเมืองใหม่

แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

ปรากฏการณืแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นและส่งผลให้เกิดซึนามิใหญ่ตลอดจนปัญหาการระเบิดของโรงงานไฟฟ้าปรมาณู ทำให้เกิดการเสียชีวิตประมาณ 9,000 คนและเกิดความเสียหายประมาณ US$ 300 billion นับเป็นความเสียหายสูงเป็นประวัติการณ์

แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียและซึนามิในอาเซี่ยน

การเกิดแผ่นดินไหวในอินโดนืเซียและทำให้เกิดคลื่อนซึนามิถล่มประเทศต่างๆในอาเซี่ยนเมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ตั้งแต่ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆอีกหลายแห่ง ทำให้เกิดเกิดการเสียชีวิตเกือบๆ 200,000 คน บาดเจ็บอีกประมาณ 100,00 คน ค่าเสียหายอีกเป็นจำนวนมาก

พายุเฮอริเคนแคทริน่าในรัฐนิวออรีน

ผลของพายุในปี 2005 สร้างความเสียหายให้กับเมืองนิวออรีนมหาศาล คิดเป็นมูลค่าประมาณ US$ 125 billion และทำให้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนถึง 1,465 คน

พายุเฮอริเคนไอรีน

เข้าโจมตีเมือง นิวเฮเว็น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2011 ส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 55 ล้านคน สร้างความเสียหายประมาณ US$ 7-10 billion

นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังเกิดปรากฏการณ์ฝนตกฟ้าร้องผิดฤดูกาล เกิดน้ำท่วมหนัก ผืนดินถล่ม ทำให้ทั้งผู้คนเสียชีวิตและบ้านเรือนพังเสียหายอีกมากมาย ทั้งนี้เชื่อกันว่าเป็นผลจากภาวะโลกร้อน จึงเกิดการเปลี่ยนฤดูกาล

สรุป

เชื่อกันว่าผลของโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นอีกประมาณ 3 องศาอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์และสูญเสียความหลากหลายของสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้เหมือนที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต ดังนั้นประเทศต่างๆจึงต้องหาแนวทางป้องกันและช่วยกันลดอุณหภูมิของโลก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานโดยมุ่งพัฒนาพลังงานทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมของโลกใหม่ไปสู่จุดที่เกิดสมดุลการใช้พลังงานเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในอนาคต

อ้างอิง:

 1. Raup, D. M., & Sepkoski, J. J. (1982). Mass Extinction in the Marine Fossil Record. Science, 215, (4539), 1501-1503.
 2. Whitney, J. (2007, May/June). Gone: Mass Extinction and the Hazards of Earth’s Vanishing Biodiversity. Mother Jones. และ
 3. http://motherjones.com/environment/ 2007/05/gone.)
 4. http://climate.nasa.gov/keyIndicators/
 5. http://climate.nasa.gov/news/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=676
 6. http://www.cbc.ca/news/world/story/2010/02/16/haiti-quake-damage016.html
 7. http://www.voanews.com/english/news/asia/east-pacific/Japan-Tsunami-Estimated-Costliest-Ever-Disaster-118644489.html
 8. http://en.wikinews.org/wiki/Strongest_earthquake_in_40_years_hits_Southeast_Asia
 9. http://useconomy.about.com/od/grossdomesticproduct/f/katrina_damage.htm
 10. http://www.ibtimes.com/articles/205344/20110829/hurricane-irene-damage-hurricane-irene-cost-hurricane-damage-hurricane-irene-deaths.htm
 11. http://www.1stworldview.com/wp-content/uploads/2010/03/planet-earth-space.jpg

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-11 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1