โอท็อป 2554

Sunday, January 8, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

โอท็อป 2554

เรือพระที่นั่ง จากงาน OTOP 2554

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานประเทศหนึ่ง จึงได้มีการคิดค้น สร้างสรรค์และประดิษฐ์งานศิลปต่างๆเป็นจำนวนมากที่มีความประณีต วิจิตร บรรจง สืบต่อกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี โดยปรากฎเป็นหลักฐาน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ค้นพบกันมาเป็นระยะๆ และเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มคนที่ดำรงวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆตั้งแต่ เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน สิ่งทอพื้นบ้าน จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆ เช่น กวี เพลงดนตรี การละเล่นต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้

ความเป็นมาของโอท็อป

คำว่าโอท็อปมาจากภาษาอังกฤษว่า “OTOP หรือ One Tambol One Product” เป็นนโยบายที่เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยนำแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีคำย่อ “OVOP หรือ One Village One Product” โดยมีเป้าหมายให้แต่ละตำบลผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเด่นจากทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลหรือหมู่บ้านโดยมีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นความชำนาญหรือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมาจากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง

นโยบายโอท็อปเป็นนโยบายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคาดว่าถ้าหากแต่ละตำบลสามารถผลิตสินค้าจากทรัพยากรโดยอาศัยความชำนาญและความเชี่ยวชาญที่เป็นภูมิปัญญาถ่ายทอดกันมา ก็จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันในลักษณะการผลิตและการค้าจะเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างรายได้และลดปัญหาความยากจน ดังนั้นเมื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2544 ก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมโอท็อปโดยจัดตลาดหรือสถานที่เพื่อให้สามารถค้าขายแลกเปลี่ยน

โครงการโอท็อป เป็นโครงการที่พยายามนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัว มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชุนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ใส้กรอก อาหารอิสาน

โอท็อปเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามจะต้องจัดงานโอท็อป ปีละ 1-2 ครั้ง และยังสนับสนุนให้จังหวัดกับห้างสรรพสินค้าร่วมกันจัดอีกหลายๆครั้ง ปัจจุบันงานโอท็อปเป็นที่รู้จักกันดีประชาชนคนไทยและมียอดขายเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนั้นรัฐบาลยังมอบหมายเป็นนโยบายให้หน่วยงานราชการเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการส่งออก สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกันดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทั้งการพัฒนาการผลิต ทางการตลาด มีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น กลุ่ม 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว เพื่อให้ผู้ผลิตเกิดจิตวิญญาณในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย

พระแก้วมรกต ผลิตภัณฑ์จากนิลดำ OTOP 5 ดาว

การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อป

ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นำมาจัดแสดงในงานโอท็อปทุกๆปีนั้น เป็นทั้งอาหาร อาหารเสริม เครื่องประทินผิว และหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นภาชนะหรือเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่ทำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่งถูกนำมาผลิตหรือประดิษฐ์ผสมผสานกับประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของแหล่งผลิตในระดับหนึ่ง เช่น ผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพฯปริมณฑล และมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากการลอกเลียนแบบกันไปมา ทำให้มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน กลายเป็นสินค้าที่ควรมีลักษณะเป็นแบบมวลชนมากกว่าที่ตะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เราอาจแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นำมาแสดงในงานเป็นประจำได้เป็นกลุ่มหลักๆดังนี้

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นประเภทเครื่องแกง อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน มากมาย เช่น ประเภทเนื้อสัตว์ไส้กรอกหมู กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น ประเภทน้ำพริก น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกไตปลา น้ำพริกอ่อง ประเภทสัตว์น้ำสัตว์ทะเล ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ประเภทเครื่องแกง แกงฮังเล แกงมัสหมั่น ผงผัดกะเพรา ฯลฯ ประเภทเครื่องดื่ม มีน้ำผลไม้หลากชนิด น้ำส้ม น้ำลำไย น้ำสัปปะรด น้ำแอปเปิ้ล ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อ

กลุ่มสิ่งทอ

ชุมชนไทยมีการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนกันมาช้านาน สิ่งทอไทยจัดเป็นศิลปพื้นบ้าน มีลักษณะเฉพาะตามวัสดุธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม และสี สำหรับศาสตร์และศิลป์การทอผ้าเป็นเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทั้งในด้านวัสดุ เทคนิค สีสัน ลวดลาย และรูปแบบ เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตามวิถีชีวิตจากอดีตจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆของไทย สำหรับกลุ่มสิ่งทอกลุ่มโอท็อปส่วนใหญ่ มาจากภาคอิสาน ภาคเหนือ เป็นผ้าทอไทยพื้นเมืองมีตั้งแต่ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย ฯลฯ

แฟชั่นจากผ้าพื้นเมือง

เสื้อผ้าจากงาน OTOP

อีกภาพหนึ่งจากงาน OTOP

กลุ่มหัตถกรรม

เป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความวิจิตรงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือประเภทตามวัสดุที่ใช้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องไม้แกะสลัก งาช้างแกะสลักเครื่องโลหะ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก และโลหะอื่นๆ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

เรือสำเภาจากนครสวรรค์ OTOP 2554

ผลิตภัณฑ์จากไข่นกที่สวยงาม

โอท็อปประจำปี 2554

สำหรับโอท็อปประจำปี 2554 ได้เริ่มจัดค่อนข้างช้า เพราะเริ่มตั้งแต่ 24-30 ธันวาคม 2011 ทั้งนี้คงเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่เรียกว่าเกือบทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ซึ่งกว่าจะพอแห้งก็ประมาณต้นเดือนธันวาคมแล้ว ต้องทำความสะอาดถนนหนทางบ้านเรือนอีก 1-2 สัปดาห์แล้วแต่บ้านไหนโดนมากหรือน้อย อย่างไรก็ตามยังทิ้งช่วงระยะเวลาพอให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อของเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน

จากที่ได้ติดตามงานโอท็อปในปี 2554 เกิดความรู้สึกถึงการขาดการเอาใจใส่จากภาครัฐ เริ่มตั้งแต่วิธีการจัดบู๊ทที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือจัดเป็นภาคๆและจังหวัด การจัดเรียงหรือจัดกลุ่มสินค้าขาดการแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าชมทั่วไป ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตและเป็นการช่วยเหลือทางการตลาดให้กับผู้ผลิตด้วย อีกประการหนึ่งคือการให้บู๊ทฟรีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้คนที่มาร่วมออกงานนั้นขาดจิตวิญญาณในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตเพื่อการตลาดอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างจริงจัง คงมีแต่ป้ายประกาศเกียรติคุณที่ปล่อยให้ผู้ผลิตนำไปใช้ประโยชน์ตามมีตามเกิด แทนที่จะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้กลายเป็นผลิตที่ได้รับการนิยมทั้งคนไทยและต่างชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่างภาคภูมิใจ

ประเภทดินเผา ด่านเกวียน

ผลิตภัณฑ์หล่อจากเรซิ้น

ปฏิมากรรมหลวงพ่อโต สวยงามมาก

งานโอท็อปปี 2554 นี้มีผลิตภัณฑ์หลักคือประเภทอาหารจากแต่ละภาค เช่น ไส้กรอกจากอิสาน อาหารทะเลแห้งจากภาคใต้ น้ำพริกอ่องและผลิตภัณฑ์ผลไม้จากภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์หลักอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งทอ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ เดินดูแล้วรู้สึกตัวเองค่อนข้างโง่ไปถนัดใจเลยทีเดียวที่ไม่สามารถเข้าใจถึงภูมิปัญญาไทยประเภทผ้าฝ้ายและผ้าไหม ความจริงแล้วถ้าหากภาครัฐให้ความสนใจในเรื่องการนำเสนอ (Presentation) มีคำอธิบายง่ายๆอย่างเป็นรูปธรรมให้เข้าใจง่าย ทั้งในเรื่องคุณลักษณะและคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่นิยมของคนรุนใหม่ แทนที่จะถูกนำไปใช้เฉพาะโอกาส ภูมิปัญญาไทยอาจเป็นที่นิยมในระดับโลกก็ได้นะครับ

ภาพแกะสลักใบหน้าพระพุทธรูป มองเป็น 3 มิติ

ภาพขุดแกะจากหินทราย 3 มิติ

หินทรายชุดแกะเป็นพระวิษณุ

ในงาน OTOP 2554

กลุ่มหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปราณีตในด้านแรงงานและการออกแบบที่สวยงาม มีรูปแบบเชิงนวัตกรรม แต่การจัดรูปแบบการแสดงอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่น่าสนใจ ประเภทหินแกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา งานปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆดูสวยงามและคล้ายของจริงมีชีวิต ซึ่งเหมาะสำหรับการประดับหรือตกแต่งภายในบ้าน

สรุป

โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏสู่สายตาชาวโลก รัฐควรจะให้องค์กรหรือบุคคลากรที่เข้าใจในระบบการจัดการและการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจการตลาดปัจจุบัน เพราะจะเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-7 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1