สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

Wednesday, May 18, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

สินค้าดี คนดี สังคมดี

 

เส้นใยรีไซเคิล ปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

โลโก้สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 15, 2554

รวมพลังแสดงศักยภาพ 

สหกรุ๊ปแฟร์เป็นงานแสดงสินค้าที่เปรียบเสมือนการรวมพลังของบริษัทในเครือสหพัฒนฯเพื่อแสดงออกถึงศักยภาพด้านการผลิตสินค้าคุณภาพประเภทต่างๆ การกระจายสินค้า และการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยและต่างประเทศได้เห็นว่า สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ฝีมือประณีต ไม่แพ้สินค้าชั้นนำของโลก

จุดเริ่มต้น 

วิกฤตการณ์ด้านการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2540 ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลไทยสั่งปิดสถาบันการเงินกว่า 50 แห่ง ทำให้ธุรกิจจำนวนมากขาดกระแสเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากธนาคารชะลอการปล่อยสินเชื่อ ขณะเดียวกันก็เรียกคืนเงินกู้ ทำให้กิจการจำนวนมากต้องปิดตัวลง ประกอบกับการลอยตัวค่าเงินบาทจากการทำข้อตกลงกับ IMF ทำให้หนี้สินซึ่งเกิดจากการกู้ในรูปของเงินตรา ต่างประเทศ เช่น ดอลล่าร์ เยน หรือยูโรดอลล่าร์ก็ดีเมื่อคำนวนเป็นค่าเงินบาทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องปิดกิจการ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยและกลุ่มประเทศเอเซียอย่างรุนแรง เกิดการว่างงาน ขาดกำลังซึ้อ ยอดขายในประเทศลดต่ำลงประมาณ 10-70% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า การส่งออกไม่สามารถทำได้ทั้งๆที่เงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากจำเป็นต้องปิดโรงงาน สำหรับกิจการที่มีชาวต่างประเทศเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด จำเป็นต้องเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างหนี้ จึงเป็นจังหวะที่สามารถยึดกิจการกลับคืนเพราะคนไทยไม่มีเงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีการส่งออกจำนวนมาก ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสามารถช่วยไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากเกินไป

ผู้รอเข้าชมและร่วมงาน

สินค้าดี 

จากการที่กำลังซื้อภายในประเทศอ่อนตัวลง ทำให้เกิดความคิดมุ่งการส่งออกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการค้า เครือสหพัฒนฯเล็งเห็นว่าการที่บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจนคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำของโลกนั้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง น่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกของไทย จึงได้รวมพลังจัดงานแสดงสินค้าขึ้นในปลายปี 2540 นั้นเอง ตั้งชื่องานว่า “Saha Export Fairs” ขณะเดียวกันก็ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรับทราบ ทั้งในประเทศกลุ่มเอเซีย ยุโรป หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกา มีการสร้างโลโก้ “Thailand Best” ต้องบอกว่างานนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมการส่งออก จัดส่งรายชื่อผู้จัดซื้อสำคัญๆของต่างประเทศให้ด้วย และเพื่อเป็นการช่วยค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค ทางเครือสหพัฒน์ฯยังได้จัดขายส่วนสินค้าลดราคาไว้บริเวณใกล้เคียงกับงานแสดงสินค้าอีกด้วย

กลุ่มอาหาร

จากรากฐานที่ปลูกฝังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒนฯที่มุ่งมองผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ทางผู้บริหารเครือสหพัฒนฯจึงได้ชักชวนผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนอกเครือฯร่วมกันสนับสนุนการส่งออกและเปิดโอกาสให้ร่วมใช้โลโก้ “Thailand Best” ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น “Saha Export Fairs” ยังได้ชักชวนผู้ผลิตสินค้าคุณภาพนอกเครือร่วมเป็นพันธมิตรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว ต่อมาชื่อ “Saha Export Fairs” ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “Saha Group Fairs” 

เครื่องสำอาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าแฟร์ชั่น

ชุดชั้นใน

คนดี 

จากยุค “ดร.เทียม โชควัฒนา” ซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง เข้าใจความรู้สึกของพนักงาน มองเห็นพนักงานเปรียบดั่งบุคคลในครอบครัว ทำให้ได้รับความรัก ความนับถือจากพนักงานเป็นอย่างสูง คุณธรรมดังกล่าวนี้ได้ถูกปลูกฝังและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็น บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บุญชัย โชควัฒนา หรือบูญเกียรติ โชควัฒนา ตลอดจนบุคคลท่านอื่นๆในครอบครัว อีกทั้งคุณธรรมเหล่านี้ยังซึมซาบเข้าสู่จิตใจของพนักงานของเครือสหพัฒน์อีกด้วย

กลุ่มทีมงาน

กลุ่มพลัง

อีกหนึ่งในกลุ่มพลัง

ยุคหลัง ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้บริหารรุ่นลูกหลานยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางเครือฯยังจัดหลักสูตรการเรียนรู้ทางวิชาการโดยจัดจ้างอาจารย์ นักวิชาการ และนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเพื่ออบรมและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับพนักงานในเครือ อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสนั่งสมาธิเพื่อรวมศูนย์จิตใจและเสริมสร้างพลังจิตเพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการเป็นคนดีในสังคม นอกจากนั้นบริษัทในเครือฯอื่นๆ เช่น บริษัทไลอ้อนประเทศไทยได้จัดโครงการ “ครอบครัวพระโพธิสัตว์” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบอมจิตใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เยาวชนซึ่งเป็นความหวังของประเทศในอนาคตเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  

แขกจากต่างประเทศ

สังคมดี 

ในแง่ของสังคม เครือสหพัฒน์เล็งเห็นความแตกต่างทางสังคม และมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานพนักงานของเครือ ผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มีการให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศกับพนักงานด้านแฟชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีโครงการด้านสังคมอื่นๆ เช่น “โครงการปล่อยช้างกลับบ้าน” ของบริษัทไอซีซี

นอกจากการช่วยเหลือสังคมผ่านเงินทุนต่างๆแล้ว การปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เครือสหพัฒน์ให้ความสำคัญมานานก่อนที่จะเกิดกระแสโลกในปัจจุบัน โดยการสร้างสวนในบริเวณแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความร่มเย็นแก่พื้นที่ ปลูกต้นไม้จำนวนมากเป็นการช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนใกล้ๆสวนอุตสาหกรรม ความจริงแล้วแนวคิดการช่วยให้เกิดสังคมดีนั้นได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความเจริญให้กับชุมชน การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนใกล้เคียงกับสถานประกอบการของเครือฯ การช่วยเหลือพัฒนาชุมชนใกล้ๆกับสถานที่องค์กรตั้งอยู่ เช่น ชุมชนย่านบางโพงพาง ย่านช่องนนทรี วัดไทร ซึ่งเครือสหพัฒน์ใช้เป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภค ตั้งแต่เมื่อ 40-50 ปีที่แล้วจนปัจจุบันย่านนี้เป็นศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพหานคร มีทางด่วนหลายสาย ถนนวงแหวนรอบในวิ่งผ่าน สวนอุตสาหกรรมที่ศรีราชาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เครือสหพัฒน์เข้าบุกเบิกตั้งแต่สมัยยังมีสภาพคล้ายป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับชุมชน และสร้างภาษีเงินได้ให้กับท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

กลุ่มพันธมิตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อีกกลุ่มพันธมิตร

 

ทุ่มเต็มกำลังสำหรับเครือสหพัฒน์

การพัฒนาของสหกรุ๊ปแฟร์ กับแนวคิด สินค้าดี คนดี และสังคมดี 

งานสหกรุ๊ปแฟร์มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อความเหมาะสมกับสถานะการณ์เป็นระยะๆ เช่นในช่วงเริ่มต้น เน้นให้เห็นศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมการส่งออก เป็นการช่วยสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ ต่อมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการช่วย “ลดโลกร้อน ปกป้องสิ่งแวดล้อม” จนปัจจุบันเครือสหพัฒน์เล็งเห็นว่า ประเทศจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น สังคมจะมีส่วนสำคัญในการเป็นรากฐานที่ดี เป็นปึกแผ่น และแน่นอนที่สุด บุคคลากรที่ดีเป็นหัวใจและกำลังที่สำคัญสำหรับการพัฒนา จึงได้สร้างแนวคิดร่วม “สินค้าดี คนดี สังคมดี” เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แฟชั่นโชว์ในงาน

ดาราร่วมโชว์สินค้า

แฟชั่นโชว์ในงานสหกรุ๊ปแฟร์

ในปี 2554 เครือสหพัฒน์จะจัดสหกรุ๊ปแฟร์เป็นครั้งที่ 15 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิต ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย ในวันที่ 30 มิถุนายนและ 1-2-3 กรกฎาคม งานนี้นอกจากเป็นการแสดงสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆของเครือสหกรุ๊ปแล้ว มีการจัดแฟชั่นโชว์เพื่อให้เห็นความสวยงามของสินค้า อีกทั้งยังคงจัดสินค้าลดราคาพิเศษเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนยามข้าวยากหมากแพงครับ

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01364 dsc01367 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1