ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

Saturday, May 14, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม ??

วัดสัมพันธวงศ์

ทอดผ้าป่า 

วันนี้ เสาร์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ไปร่วมทำบุญกับมูลนิธิสัมมาชีพโดยสถาบันยุวโพธิชนร่วมกับหนังสือพิมพ์เครือมติชนซึ่งได้จัดงานทอดผ้าป่าธรรมทาน ที่วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ เยาวราช) โดยมี พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสก์

พระพรหมมุนี ประธานฝ่ายบรรพชิต

คุณหมอมงคล ประธานฝ่ายคฤหัสก์

ประชา หุตานุวัต ประธานสถาบันยุวโพธิชน

การทอดผ้าป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสมทบทุนสนับสนุนงานฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีธรรมะในหัวใจ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผุ้นำของสังคมในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ได้รับการปลูกฝัง ศิลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สืบสานปณิธานท่านพุทธทาส 

สถาบันยุวโพธิชน (Young Awakening Institute) จัดตั้งขึ้นเมื่อวาระที่ท่านพุทธทาสอายุครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิทานของท่านที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีธรรมะในหัวใจ เติบโตเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรสังคมให้มีสันติภาพ ความยุติธรรม และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัยและจิตใจของเยาวชน เสมือนการเพาะหรือสร้างเมล็ดพันธ์คนรุ่นใหม่ให้มี ศิลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมซึ่งเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้สร้างและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ดุจดังคำสอนของ “ท่านพุทธทาส” ซึ่งว่าไว้ดังนี้

“ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในฝัน เคารพตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแยกคุณค่าแท้ออกจากคุณค่าเทียมได้ รักที่จะฝึกฝนตนเองด้วยสมาธิภาวนาแต่เยาว์วัย และมีจิตใจเสียสละต่อส่วนรวม”

“ยุวชนที่มีลักษณะพึงปรารถนานั้น… เป็นยุวชนที่สามารถหรือสร้างโลกใหม่ที่แปลกออกไปในลักษณธที่พึงปรารถนา”

พระประธานในศาลาการเปรียญ

กิจกรรมของสถาบันยุวโพธิชน 

สถาบันยุวโพธิชนมีกิจกรรมในรูปแบบโครงการต่างๆมากมาย โดยมีเป้าหมายร่วมในประเด็นการสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีของสังคม มีจิตสำนึกในเรื่อง ศิลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในขณะเดียวกันแต่ละกิจกรรมก็มีกระบวนการเรียนรู้ การฝึกฝนตนเองที่แตกต่างกัน เช่น

“โครงการค่ายยุวโพธิชน

เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ให้รู้จักและรู้เท่าทัน ตนเอง สังคม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมที่ประจักษ์และเข้าใจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ขึ้น

“โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์

เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนกลับท้องถิ่นของตนเอง มีรากฐานอาชีพที่สุจริตและสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง มีหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีควบคู่กับการมีจิตอาสาที่จะทำเพื่อประโยชน์ของชุมชน

“โครงการค่ายผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” 

เป็นค่ายเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ นักกิจกรรมเพื่อสังคม และครูอาจารย์ เพื่อฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้รู้จักตนเองและรู้เท่าทันสังคม สามารถนำหลักธรรมะ หลักเกณฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หลักนิเวศน์ ตลอดจนหลักความยุติธรรมทางสังคม มาประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเพื่อความสงบสุข ความยุติธรรม อย่างยั่งยืน

“ศูนย์เรียนรู้ชาวดินและกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านโคกกลาง” 

เป็นพื้นที่เรียนรู้ทั้งการเกษตรวิถีพอเพียง วัฒนธรรมชุมชน ผ่านการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนร่วมกัน เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ปั้นด้วยแรงใจกับความไฝ่ฝันของเยาวชนในพื้นที่และคนห่างไกลแต่มีจิตอาสา มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเป็นประจำเพื่อสืบสานประเพณีและประสานคนในท้องถิ่นไปพร้อมกับสร้างความเข้าใจในแก่นสานอย่าลึกซึ้ง

นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นอีก เช่นโครงการ มหาวิทยาลัยชุมชน โครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ เป็นต้น

ผู้ร่วมทำบุญ

 

อีกกลุ่มผู้ร่วมทำบุญ

สดใสและสดชื่นหลังทำบุญ

ร่วมทำบุญ

 

ได้กล่าวไว้ตอนเริ่มต้นว่า การทอด “ผ้าป่าธรรมทานเพื่อนำธรรมะสู่จิตใจเยาวชน” เป็นการหาทุนเพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆของสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ

โทร 02-936-6613, 086-789-7808 หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม มูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อสถาบันยุวโพธิชน

ธนาคารกรุงเทพ          สาขาหัวหมาก                   เลขที่บัญชี  180-8-43167-8

ธนาคารกสิกรไทย      สาขาโลตัสทาวน์อินทาวน์     เลขที่บัญชี  644-2-03449-2

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา                  เลขที่บัญชี  140-2-54096-1

กรุณาส่งเอกสารโอนเงินไปที่หมายเลข 02-936-6614 เพื่อจัดส่งใบรับเงินกลับให้ท่าน ขอขอบคุณแทนสถาบันโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1