รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์

Saturday, April 30, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

จำนวนผู้รับเหรียญวิชาการคณิศาสตร์โอลิมปิค 

ทีมโอลิมปิคคณิตศาสตร์ปี 2553

รายชื่อผู้รับเหรียญวิชาการโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ปี 2553 ที่เมืองแอสตานา คาซัคสถาน

นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญทอง สาธิตปทุมวัน

นายธนาตย์ คุรุธัช เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา

นายพงศ์ภัค ภมิวัฒน์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา

นายภควุฒิ จิรดิลก เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา

นายวิจิต ยังจิตร เหรียญเงิน มหิดลวิทยาณุสรณ์

นายศุภณัฐ คำตื้อ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา

 สรุปรายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ
    ชื่อ    
ปี พ.ศ. เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โรงเรียน
2532     นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ หาดใหญ่วิทยาลัย
2533     นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ หาดใหญ่วิทยาลัย
      นาย ศิโรฒน์ สุขเปรม สวนกุหลาบวิทยาลัย
2534   นาย ศิโรฒ สุขเปรม   สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย สุนทร อรอินทร์ แก่นนครวิทยาลัย
2535   นาย พินัย ลินวงศ์ *   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2536     นาย กรกฎ เชาวะวาณิช เตรียมอุดมศึกษา
      นาย พิชัย เกรียงศักดิ์เจริญ เตรียมอุดมศึกษา
2538     นาย กรกฎ เชาวะวาณิช เตรียมอุดมศึกษา
      นาย จิตติชัย รุจนกนกนาฎ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา เตรียมอุดมศึกษา
2537   นาย สุจินต์ แซ่ตั้ง   ราชสืมาวิทยาลัย
      นาย ภานุ ชัยชนะวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา
      นาย อุดมศักดิ์ ใช้ศรีทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย
2539     นาย ไพศาข์ ศรีเหลืองสวัสดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2540     นาย วิเชียร ดาวรุ่งโรจน์ เตรียมอุดมศึกษา
2541     นาย ปรัชญา ภัสสรานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2542     นาย ต้นคิด จันทร์รัศมี เตรียมอุดมศึกษา
      นาย วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2543   นาย สมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์   LOOMIS-CHAFEE
      นาย เพชร มโนหาญ เตรียมอุดมศึกษา
      นาย โยธิน รักวงษ์ไทย สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2544   นาย ปวิธ แสงจันทร์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นางสาว กัลยา สร้อยอาภรณ์ เตรียมอุดมศึกษา
      นาย นที ปิติวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2545   นาย ธนสิน นำไพศาล   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย ธีรสรรค์ ขันธวิทย์   เตรียมอุดมศึกษา
      นาย นที ปิติวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย สิระ ศรีสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
2546 นาย ธนสิน นำไพศาล     สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย สิระ ศรีสวัสดิ์   เตรียมอุมศึกษา
      นาย ธีรสรรค์ ขันธวิทย์ เตรียมอุมศึกษา
      นาย นที ปิติวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ เตรียมอุมศึกษา
2547     นาย ณัฐ เพชรบูรณิน มหิดลวิทยานุสรณ์
      นาย นิธิ รุ่งธนาภิรมณ์ เตรียมอุมศึกษา
      นาย วุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย ศรัณย์ อาฮูยา มงฟอร์ตวิยาลัย
2548   นาย นิธิ รุ่งธนาภิรมณ์   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุล   เตรียมอุมศึกษา
    ด.ช. ภานุพงศ์ ภาสุภัทร   สาธิตจุฬาฯ
    นาย วุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย ณภัทร รุจีรไพบูลย์ มหิดลวิทยานุสรณ์
      นาย ศรัณ อาฮูยา นานาชาตินครพายัพ
2549 นาย ภูมิพงศ์ วัฒนะปกรณ์กุล     เตรียมอุมศึกษา
    นาย ธีระเดช กิตติภัสสร   สาธิตจุฬาฯ
    นาย ธีระวุฒิ วรรณะพาหุณ   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ภาณุพงศ์ ภาสุภัทร   เตรียมอุมศึกษา
      นาย ธนวิต แซ่ซือ เตรียมอุมศึกษา
      นางสาว สริตา บุณย์สุภา มหิดลวิทยานุสรณ์
2550 นาย ภานุพงศ์ ภาสุภัทร     เตรียมอุมศึกษา
    ด.ช. พศิน มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    นาย วิชญ์ ฮึงวัฒนากุล   เตรียมอุมศึกษา
    นาย สุธี เรืองวิเศษ   สาธิตจุฬาฯ
      นาย พชรพล สุเทพารักษ์ เตรียมอุมศึกษา
      นาย วรัตถ์ สุขสมปอง เตรียมอุมศึกษา
2551 ด.ช. พศิน มนูรังษี     กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  นาย วรัตถ์ สุขสมปอง     เตรียมอุมศึกษา
    นาย ประยุต พันธวงศ์เดชา   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ศุภณัฐ คำตื้อ   เตรียมอุมศึกษา
    นาย สุธี เรืองวิเศษ   เตรียมอุมศึกษา
      นาย พชรพล สุเทพารักษ์ เตรียมอุมศึกษา
2552 นาย สุธี เรืองวิเศษ     เตรียมอุมศึกษา
    นาย ธนาตย์ คุรุธัช   เตรียมอุมศึกษา
    ด.ช. นิปุณ ปิติมานะอารี   สาธิตปทุมวัน
    นาย พงศ์ภัค ภูมิวัฒน์   อัสสัมชัญ บางรัก
    นาย ภควุฒิ จิรดิลก   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ศุภนัฐ คำตื้อ   เตรียมอุมศึกษา
2553 นาย นิปุณ ปิติมานะอารี     เตรียมอุมศึกษา
    นาย ธนาตย์ คุรุธัช   เตรียมอุมศึกษา
    นาย พงศ์ภัค ภูมิวัฒน์   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ภควุฒิ จิรดิลก   เตรียมอุมศึกษา
    นาย วิจิต ยังจิตร   มหิดลวิทยานุสรณ์
    นายศุภณัฐ คำตื้อ   เตรียมอุมศึกษา

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1