รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

Friday, April 29, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคชีวะวิทยา 

ผู้รับเหรียญโอลิมปิคชีวะวิทยาปี 2553

ผุ้รับเหรียญโอลิมปิคปี 2553

นายฐิติกร กิตติปุญญา เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา

นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย เหรียญทอง กรุงเทพคริสเตียน

นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา

สรุปรายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันชีวะวิทยาโอลิมปิคระหว่างประเทศ
    ชื่อ    
ปี พ.ศ. เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โรงเรียน
2534   นาย เสริมศักดิ์ หล่อลักษณ์   เตรียมอุดมศึกษา
      นาย ธีรพงษ์ บัวบูชา บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      นางสาว กนกพร บุญศิริชัย เตรียมอุดมศึกษา
      นาย ดิษฐ์ธนา ผลเจริญศรี บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2535 นาย ดวงเมือง แจ่มจำรัส     เตรียมอุดมศึกษา
    นางสาว นิพาดา เรือนแก้ว   บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
    นาย ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิ์กุล   เตรียมอุดมศึกษา
      นาย กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา สามเสนวิทยาลัย
2536     นางสาว ช่อลัดดา เวชภูติ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      นาย วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์ สาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม
      นางสาว ศรัณยา ชุมศรี เตรียมอุดมศึกษา
2537     นาย ยอดยิ่ง แดงอำไพ บดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
      นาย สุพจน์ นิ่มอนงค์ เตรียมอุดมศึกษา
2538 นาย ปกรณ์ กาญจนวงศ์     เตรียมอุดมศึกษา
  นาย สิปปนนท์ แก้วทาสี     สาธิต ม.ขอนแก่น
  นางสาวสิริญา มัจฉาชีพ     สามเสนวิทย่ลัย
    นางสาว ศิระประภา สัญชาติเจตน์   เตรียมอุดมศีกษา
2539     นาย แทนไทย ประเสริฐสกุล สามเสนวิทยาลัย
      นาย นฤนาท โลหะรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
      นางสาว พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ บดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)
      นางสาว อนงคฺภัทร สุทธางคกูล ยุพราชวิทยาลัย
2540   นาย จตุรงค์ เสวตานนท์   เตรียมอุดมศึกษา
    นาย ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์   บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
    นางสาว อรพร โรจนสกุล   เตรียมอุดมศึกษา
      นาย คงธนะ ตระการสง่า สวนกุหลาบวิทยาลัย
2541 นาย ชาคร จันทร์สกุล     สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย ดนัย เขมะสุวรรณ   หอวัง
    นางสาว นาบุญ ฤทธิรักษ์   จักรคำคณาทร
    นางสาว อัญชลี เทพภักดี   ดาราวิทยาลัย
2542 นางสาว นาบุญ ฤทธิรักษ์     จักคำคณาทร
      นางสาว พริม พลันสังเกตุ หาดใหญ่วิทยาลัย
      นางสาว ลลิตา กุลมาลา จิตรลดา
      นาย สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2543   นางสาว ธราธร ริมชลา   เตรียมอุดมศึกษา
    นาย พงศกร ฐิตโชติ   สามเสนวิทยาลัย
    นาย สถาพร มณี   เตรียมอุดมศึกษา
      นาย รชานนท์ มูรธานันท สวนกุหลาบวิทยาลัย
2544 นางสาว ธนิสรา จันทร์สกุล*     เตรียมอุดมศึกษา
  นางสาว ปารวีร์ เล็กประเสริฐ     เตรียมอุดมศึกษา
    นาย อมรพล อนุวรรตน์วร   สวนกุหลาบวิทยาลัย
      นาย กนก พฤฒิวทัญญู เตรียมอุดมศึกษา
2545 นาย อดิศร ไชยบาง     บุญวาทย์วิทยาลัย
    นาย กนก พฤฒิวทัญญู   เตรียมอุดมศึกษา
    นาย ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร   บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
    นาย รวิโชติ บัณฑิตเสาวภาคย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
2546 นาย กิตติคุณ วังกานนท์     สามเสนวิทยาลัย
  นางสาว จุฑามาศ แซ่เซียว     เตรียมอุมศึกษา
  นาย อดิศร ไชยบาง     บุญวาทย์วิทยาลัย
    นางสาว วรวรรณ ลิ่มปิติกุล   เตรียมอุมศึกษา
2547 นางสาว วรวรรณ ลิ่มปิติกุล     เตรียมอุมศึกษา
    นาย จิตชัย ขยันการนาวี   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย วรากร กุลาเลิศ   เตรียมอุมศึกษา
    นาวสาว วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ   เตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ
2548 นาย วรากร กุลาเลิศ     เตรียมอุมศึกษา
  นาย ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล     สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นาย ณัฐวัตร กล่อมจิตร์     มหิดลวิทยานุสรณ์
    นาย ธนวัฒน์ เหลืองสุขเลิศ   เตรียมอุมศึกษา
2549 นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล*     เตรียมอุมศึกษา
  นาย นพรัตน์ หว่านณรงค์     มหิดลวิทยานุสรณ์
  นาย สิขริณญ์ อุปะละ     มหิดลวิทยานุสรณ์
    นางสาว กนกวรรณ กุลาเลิศ   เตรียมอุมศึกษา
2550 นาย เจนวิทย์ วงศ์บุญสิน*     เตรียมอุมศึกษา
  นาย ธนวัชร จีระตระกูล     มหิดลวิทยานุสรณ์
    นาย ธนา ทองศรีคำ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย บุญสม อุนานุกูล   เตรียมอุมศึกษา
2551 นาย เชาว์ เจริญกิจขจร     เตรียมอุมศึกษา
  นาย ธนา ทองศรีคำ     สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นางสาว อติพร เทอดโยธิน     สาธิตปทุมวัน
    นาย ภควัต จงสถิตเกียรติ   เตรียมอุมศึกษา
2552 นางสาว นันทนัช วุฒิไกรวิทย์     เตรียมอุมศึกษา
    นาย จตุพร วานิชานนท์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นางสาว ฝันฝ้าย สมเกียรติ   เตรียมอุมศึกษา
    นาย วีรภัทร คิ้ววงศ์งาม   เตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ
2553 นานณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย     กรุงเทพคริสเตียนฯ
  นายณัฐวัฒน์ ลีฬหกร     เตรียมอุดม
  นายธนัท โชติมณีวงศ์     เตรียมอุดมพัฒนาการ
    นายฐิติกร กิตติบุญญา   เตรียมอุดมศึกษา

อ้างอิง:

ประมวลจากเอกสาร “โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิคระหว่างประเทศ”, สสวท., ก.พ. 2553.

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1