พระบรมมหาราชวัง

Sunday, January 23, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พระบรมมหาราชวัง 

พระบรมมหาราชวัง 

สถานที่ตั้ง: อยู่บริเวณใจกลางของกรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามหลวงและมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเดินทาง: สามารถเดินทางโดยรถโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล หรืออาจเดินทางโดยเรือยนต์ตามแม่น้ำเจ้าพระยา

การก่อสร้าง: เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2325-2328 และก่อสร้างต่อเติมพระที่นั่งต่างๆมาเป็นระยะๆ

จุดเด่นที่น่าสนใจ: เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานด้วยศิลปตะวันตก ตลอดจนอาคารบางส่วนที่เป็นศิลปจีน

ระยะเวลาการเข้าชม: ประมาณ 2-3 ชม. รวมถึงการเข้าชมวัดพระแก้ว

บทย่อ:

พระบรมมหาราชวังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปซึ่งมีลักษณะอ่อนช้อยสวยงามอย่างยิ่ง การก่อสร้างเริ่มต้นหลังจากพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่ากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีบัญชาให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของราชธานีใหม่ และใช้เป็นสถานที่สำหรับทรงประทับ สำหรับทรงว่าราชการแผ่นดิน สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ และสำหรับทรงรับแขกบ้านแขกเมือง พระบรมมหาราชวังเป็นกลุ่มอาคารต่างๆก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแบบไทยที่งดงามและเป็นที่ดึงดูดความสนใจ สถาปัตยกรรมบางกลุมอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปไทยและตะวันตก บางส่วนเป็นศิลปจีน การตบแต่งภายในของบางอาคารมีรสนิยมแบบตะวันตก

การจัดผังของพระบรมมหาราชวังได้รับอิทธิพลจากความงดงามของกรุงศรีอยุธยาราชธานี ภายในบริเวณพระราชวังจะมีวัดเพื่อประกอบพระราชพิธีหลวง การจัดผังแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็น 3 โซน ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน โซนชั้นนอกเป็นอาคารสำหรับส่วนงานรัฐบาลที่พระมหากษัตริย์ทรงกำกับดูแลรวมทั้งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนโซนชั้นกลางเป็นสถานที่สำหรับเป็นที่ประทับและการประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ ส่วนโซนชั้นในเป็นที่ประทับส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระอัครมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา และสำหรับพระสนมและข้าราชบริพารอยู่อาศัย เป็นเขตหวงห้ามสำหรับผู้ชาย ถ้าจำเป็นต้องมีผู้นำพาติดตามเข้าไป

พระบรมมหาราชวังจัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของไทยมาช้านาน การก่อสร้างเป็นไปอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย แสดงถึงความสามารถของระดับฝีมือขั้นสูงของช่างศิลป์ไทยซึ่งจัดเป็นการประกาศเกียรติภูมิของชาติต่อชาวโลกอย่างหนึ่ง จึงได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ เช่น เมื่อครั้งกรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี จะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ครั้นเมื่อกรุงเทพมหานครมีอายุครบรอบ 200 ปี คือ ปี พ.ศ. 2525 สมัยรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเทพยรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการบูรณะพระบรมมหาราชวัง และได้จัดให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์อย่างมโหฬาร  

การบูรณะพระบรมมหาราชวังจัดเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นศิลปที่หามูลค่าไม่ได้ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลวงไทยในรัชสมัยราชวงค์จักรี

 

 

 

 

                                                                                                                        

สิ่งที่น่าสนใจ

นอกจากอุโบสถวัดพระแก้วซึ่งอยู่บริเวณโซนนอกของพระบรมมหาราชวังแล้ว โซนชั้นกลางดูจะมีจุดเด่นและมีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นที่ประทับและสถานที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญๆของพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันโซนนี้ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 กลุ่ม กลุ่มพระมหามณเฑียร กลุ่มพระมหาประสาท กลุ่มพระที่นั่งจักรีมหาประสาท และกลุ่มพระที่นั่งในสวนศิวาลัย

  1. กลุ่มพระมหามณเฑียร (The group of Pra Maha Mondhien) เป็นกลุ่มพระที่นั่งมีด้วยกัน 7 อาคารทีมีขนาดแตกต่างกัน ที่ก่อสร้างเชื่อมต่อกันทั้งหมด เป็นกลุ่มพระทีนั่งที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
  2. กลุ่มพระมหาประสาท (The Building of Grand Palace Complex) เป็นกลุ่มพระที่นั่งที่ก่อสร้างแบบสถาปัตย์กรรมไทยแท้ เป็นการแสดงออกถึงศิลปกรรมอันล้ำค่าและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ ประกอบด้วยอาคารหลักสองอาคาร มีความสำคัญคือหนึ่งในพระที่นั่งใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเศกเต็มตามโบราณราชประเพณี ปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญที่จัดเป็นประจำ เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล
  3. กลุ่มพระที่นั่งจักรีมหาประสาท (The Chakri Maha Prasart Throne Hall Group of Buildings) เป็นหมู่พระที่นั่งที่ประกอบด้วยพระที่นั่งสำคัญ 3 อาคาร เชื่อมต่อกันด้วยโถงท้องพระโรง สำหรับพระที่นั่งส่วนหน้า พระที่นั่งจักรีมหาประสาท ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรดเกล้าให้ก่อสร้างเป็นแบบศิลปผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและของตะวันตก ความสำคัญของพระที่นั่งคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้เป็นที่พระราชทานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ และสำหรับให้คณะทูตานุทูตเข้าเฝ้าฯ
  4. กลุ่มพระที่นั่งในสวนศิวาลัย (The throne Halls in Sivalai Garden) เป็นกลุ่มพระที่นั่งในเขตพระราชฐานสวนศิวาลัยส่วนนี้ซึ่งทรงโปรดให้ตกแต่งเป็นพระราชอุทยาน เพื่อเป็นที่สำราญพระราชอิริยาบทและใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองเป็นการส่วนพระองค์

พระบรมมหาราชวังนอกจากจะมีความสำคัญในเรื่องศิลปกรรม สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย ยังแสดงให้โลกได้รู้ได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทย ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่มีสิ่งศักด์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยอีกสองสิ่ง คือ พระพุทธศรีรัตนศาสดาราม หรือที่คนไทยรู้จักดีและเรียกกันทั่วไปว่าพระแก้วมรกต และพระสยามเทวาธิราช ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศ้กดิ์สิทธิที่คุ้มครองประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้

เอกสารอ้างอิง:

  1. พระบรมมหาราชวัง: สำนักพระราชวัง, พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  2. Guide to the Grand Palace: Compliment from Bureau of the Royal Household (Free distribution,not for sale)
  3. วังหลวง: เขียนโดยนางอุทุมพร เวชชาชีวะ จัดจำหน่ายโดยศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ๒๕๒๖

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01365 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1