Archive for November, 2013

การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

Saturday, November 30th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

การขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน อาจเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่นาน เพราะถ้าหากเกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อปัจจัยดัชนีมหภาคตัวอื่นๆ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน จะกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ ต่อรายได้ของประเทศ ดุลงบประมาณ ฯลฯ รัฐบาลจำต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เร่งพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรม หวังว่าภาวะเศรษฐกิจไทยคงไม่ล่มสลายเพราะเหตุแห่งปัญหาทางการเมือง ทางออกที่สำคัญคือระยะสั้นคงต้องพิจารณาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง ระยะกลางและยาวไทยคงต้องปรับโครงสร้างภาคการผลิต สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ในเรื่องเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นการสนับสนุนให้เขียนโปรแกรมประยุคการใช้งาน การประยุคเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าประเภทออโตเมชั่น การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตร สินค้าบริการด้านการแพทย์ เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องเล่าประกอบทำให้เกิดความสนุกสนานหรือน่าสนใจ เป็นต้น »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556 | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

Sunday, November 24th, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งมีอัตราโตขึ้นถึงกว่า 20% ลงเหลือน้อยกว่า 4% และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มต่อเนื่อง จากปัญหาไม่แน่นอนของโครงการป้องกันน้ำท่วมและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และเป็นความหวังในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับประมาณ 5% แต่เนื่องจากโครงการทั้งสองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและได้รับการคาดหมายว่าอาจถูกจัดการให้ตกไปหรือรอเวลาให้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากอำนาจซึ่งจะส่งผลเสียหายค่อนข้างแน่นอนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการบริหารงานเศรษฐกิจในปี 2557 และอาจทำให้ประเทศไทยได้กลับมาอยู่ในเงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าเงื่อนไขด้านดัชนีเศรษฐกิจมหภาคของไทยจะยังคงมีภาพที่เข้มแข็งพอสมควร แต่ผลจากการที่มีการขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดและเนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกยังไม่อยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพเพียงพอ อาจส่งผลต่อการถอนเงินลงทุนในตลาดทุน เกิดผลกระทบต่อดุลการชำระเงิน และแนวโน้มเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาคตัวอื่นๆอย่างเป็นลูกโซ่ได้ในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรนิ่งนอนใจและควรจะเร่งหามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556 | No Comments »

คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

Saturday, November 23rd, 2013
คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

แม้ศาลโลกจะได้มีคำตัดสินกรณีพิพาทในพื้นที่ถือครองของประสาทพระวิหารแล้วก็ตาม แต่คำตัดสินดู้เหมือนจะตีความเฉพาะคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี 2505 เท่านั้นว่าประสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาพร้อมดินแดนใต้ประสาทอีกเล็กน้อยซึ่งศาลโลกให้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ในการกำหนดดินแดนซึ่งเป็นเฉพาะในส่วนของประสาทเท่านั้น แต่ไม่รับรองให้ใช้ในพื้นที่อื่รๆซึ่งมีความยาวกว่า 100 กม. ส่วนในกรณีดินแดนพิพาท 4.6 ตารางกม.นั้นศาลโลกไม่รับคำร้องของฝ่ายกัมพูชาและดูเหมือนจะมีบอกว่าแผ้นดินที่เป็นภูมะเขือนั้นไม่ได้รวมอยู่ในคำตัดสินของศาลเมื่อปี 2505 กรณีพื้นที่ใกล้เคียงประสาทพระวิหารคงจะเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างไทยและกัมพูชาอีกนาน ซึ่งคู่กรณีคงต้องไปเจรจาตกลงเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนต่อไป »

Tags:
Posted in การเมือง, คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร, บทความทั่วไป | No Comments »

เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

Sunday, November 17th, 2013
เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

นำเสนอสารคดีจาก BBC ของอังกฤษชุด “Make me a German” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวนักข่าวชาวอังกฤษ ที่ประกอบด้วยสามี ภรรยา และลูกน้อย ที่ยินดีจะไปใช้ชีวิตในเยอรมนี เพื่อค้นหาความลับว่า...อะไรที่ทำให้ประเทศนี้ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจได้ดีขนาดนี้ เยอรมนีเป็นพี่เบิ้มของยุโรป ปัญหา Euro Zone ที่ยังประคับประคองกันได้อยู่ ก็อาศัยประเทศหลักอย่างเยอรมนี และยังเป็นผู้นำการส่งออกอันดับสามของโลกอย่างเครื่องไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เบียร์ Mercedes Benz รถไฟฟ้าความเร็วสูง แล้วคนไทยล่ะ ประเทศอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ อยู้ดีกินดี ไม่อดหยาก ทำให้คนไทยมีนิสัียแตกต่างจากเยอรมันหรืออีกหลายๆประเทศในโลกนี้หรือ แล้วเราจะร่วมแก้ปัญหานี้อย่างไร »

Tags: ,
Posted in Social, นิสัยคนเยอรมันและนิสัยคนไทย, บทความ | No Comments »

รถไฟความเร็วสูงของจีน

Tuesday, November 12th, 2013
รถไฟความเร็วสูงของจีน

โครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟซึ่งสามารถขนถ่ายทั้งสินค้าและคน ทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่ำลง จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีความเร็วสูง เช่นเดียวกับประเทศในตะวันตก ญี่ปุ่น เกาหลี โดยเหตุที่จีนในฐานะพี่เบิ้มใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเซียต้องการขยายอิทธิพลสู่ภูมิภาคอาเซี่ยน จึงมีเป้าหมายในการขยายเทคโนโลยีสู่กลุ่มประเทศอาเซี่ยนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซี่ยน จีนจึงมียุทธสาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกทุนสร้างให้ก่อนโดยแลกกับสัมประทานในรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ให้เงินกู้ หรือมีระบบแลกเปลี่ยนสินค้า สำหรับประเทศไทย จีนได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เชื่อว่างานแสดงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนครั้งนี้คงมีเป้าหมายหลักในการที่จะขยายเทคโนโลยีจีนด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศอาเซียนทั้งหลายโดยใช้ประเทศไทยเป็นแบบจำลองสำคัญ และยังต้องการให้คนไทยที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมั่นใจในศักยภาพรถไฟความเร็วสูงของจีนว่ามีทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างราง ตัวรถ การบำรุงรักษาที่ดีไม่แพ้ของญี่ปุ่นและชาติตะวันตก และที่สำคัญน่าจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไปสำหรับประเทศต่างๆที่ยังมีพื้นฐานยากจนอย่างในกลึ่มอาเซี่ยน »

Tags:
Posted in Articles, Economy, รถไฟความเร็วสูงของจีน | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

Saturday, November 9th, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

จากการพิจารณาภาษีมูลค่าที่เก็บได้ แสดงให้เห็นกำลังซื้อภาคประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้จ่าย (Spending) โดยไม่ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) หรืออาจเพิ่ม Productivity แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินทำให้ไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ามีปัยหาเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้เงินงบประมาณที่ใช้ไปขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection | No Comments »

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2556

Wednesday, November 6th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2556

ผลของการส่งออกที่ไม่มีแนวโน้มสูงตัวขึ้น แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีโลกลดต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใช้แรงงาน นอกจากนั้นสินค้าออกสำคัญที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตของต่างประเทศยังชลอตัวลงอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงต่างๆที่น่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคการผลิตไทยจะต้องเร่งร่วมมือกันอย่าเข้มข้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันคงต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพิจารณาสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง มีมูลค่าสูง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่ก่อน จากนั้นคงต้องเร่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

Saturday, November 2nd, 2013
วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

ข้อเขียนนี้คัดลอกจากรายงานการสรุปของ "ผู้จัดการออนไลน์" ซึ่งเป็นข้อสรุปการวิจารณ์เศรษฐกิจยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยกูรูทางเศรษฐกิจระดับประเทศที่เป็นทั้งอดีตทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตรและจากภาคเอกชน ทั้ง ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ์ ดร.ทนง พิทยะ ดร.วีระพงษ์ รามางกูร นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.ธนิต โสรัตน์ ซึ่งจากการวิจารณ์ของท่านเหล่านี้ผมได้สรุปเป็นประเด็นหลักๆได้คือ ประการที่หนึ่ง ทีมเศรษฐกิจขาดวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ขาดการเตรียมยุทธศาสตร์และมาตราการรองรับ เมื่อเหตุการณ์นั้นเข้าใกล้ตัวทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในจังหวะที่รวดเร็วพอ ประการที่สอง รัฐบาลมีนโยบายปราบคอรัปชั่น แต่ไม่มีภาคปฏิบัติที่ทำให้เห็นชัดเจนว่ามีการจัดการกับคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ทำให้คอรัปชั่นไม่มีแนวโน้มลดลง แต่กลับมีการขยายเพิ่มไปในทุกส่วนของสังคม ประการที่สาม ทีมเศรษฐกิจขาดความเข้าใจในโครงสร้างของการแข่งขัน และขาดศักยภาพในการประเมินเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆทดแทนอุตสาหกรรมเก่าๆ หลงกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศแทนที่จะวางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถเชิงการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ »

Tags:
Posted in Articles, Economy, วิจารณ์เศรษฐกิจยุคยิ่งลักษณ์ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1