Archive for July, 2013

การค้าต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556

Saturday, July 27th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556

ดุลการค้าระหว่างประเทศของไทยจัดว่าอยู่ในช่วงอันตราย เพราะยังปรากฎว่ามีการขาดดุลต่อเนื่อง มีผลการขาดดุลการค้าในครึ่งปีแรกของปี 2556 เท่ากับ -529,923 ล้านบาทหรือคิดเป็นการขาดดุลการค้าเทียบ GDP ของทั้งปีเท่ากับประมาณ 4.4% (GDP 2556 ประมาณ 12 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นประมาณ 8.8% ของ GDP เมื่อเทียบเป็น GDP ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องถือว่าประมาณการการขาดดุลเป็นวิกฤต ถ้าหากแนวโน้มเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญๆต่างๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชื่อว่าในปี 2556 นี้ไทยอาจขาดดุลการค้ามากถึง -1 ,000,000 ล้านบาท (หนึ่งล้านล้านบาท) หรือประมาณ -30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.2-8.5% ของ GDP ถ้าเป็นอย่างที่คาด คงจะเห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่วิกฤตที่ใกล้เคียงปี 2540 จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยด่วน รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและพื้นฐานทางด้านสติปัญญาเพือ่ให้คนไทยสามารถคิดอ่านเขียนอย่างสร้างสรรและมีนวัตกรรม ควรพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนไทย และที่สำคัญคือต้องเร่งสร้างและกระตุ้นคนไทยให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมสำคัญๆของโลกมากขึ้น »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556 | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

Wednesday, July 17th, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีมูลค่าก่อนหักคืนต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.12% ยิ่งเมื่อพิจารณาภาษีหลังหักคืนแล้วปรากฏว่ามูลค่าสุทธิที่เก็บได้ในเดือนมิถุนายน 2556 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง -9.09% แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลงชัดเจนขึ้น รัฐบาลคงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินกู้ตามโครงการน้ำท่วมซึ่งต้องชะลอออกไปตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง โดยเร่งจัดตั้งงบประมาณกลางปีจากรายได้ที่เก็บได้ในช่วง 9 เดือนแรกเกินกว่าเป้าหมายจากยอดประมาณการของปีงบประมาณ 2556 เป็นเงินเกือบ 82,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประทังไปก่อนที่จะสามารถใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทของโครงการน้ำ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2556 | No Comments »

เที่ยวฮ่องกงวันที่ 3 และ 4

Friday, July 12th, 2013
เที่ยวฮ่องกงวันที่ 3 และ 4

การเที่ยวฮ่องกงจำนวน 4 วัน 3 คืนของพวกเรา 3 คนเที่ยวนี้ต้องถือว่าคล้ายๆกับเที่ยวแบบ Back Pack เพราะการเดินทางเป็นลักษณะขึ้นรถไฟ รถเมล์ รถแท็กซี่ และเดิน มีการวางแผนเดินทางในระดับหนึ่งว่าจะไปไหน ไปอย่างไร ใช้บัตรเอนกประสงค์ Octopus สำหรับจ่ายค่ารถบริการสาธารณะทั้งหมด ผมเชื่อว่าพวกเราแต่ละคนไม่ได้มีโอกาสเดินทางแบบนี้นานมาก สำหรับผมต้องถือว่าเป็นการเดินทางครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2518 หรือปี ค.ศ.1975 ผมได้มีโอกาสเขียนเล่าให้ฟังถึงการเดินทางเป็นระยะๆ ต้องขออภัยที่ไม่ได้เล่าให้ฟังแบบติดต่อกัน ใครจะเอาตัวอย่างบ้างก็เชิญนะครับแต่ต้องขอให้ดูสุขภาพของท่านด้วยนะครับ เหนื่อยแล้วต้องพัก ถือเป็นการผ่อนคลายให้กับตัวเองดีมากทีเดียวครับ แต่อย่าให้สำบุกสำบันเกินไปเดี๋ยวไม่คุ้มครับ »

Tags:
Posted in Tourism, เที่ยวฮ่องกงวันที่ 3 และ 4, เล่าเรื่องเพื่อนเดินทาง | No Comments »

ลดราคารับจำนำข้าว คำวิจารณ์

Monday, July 8th, 2013
ลดราคารับจำนำข้าว คำวิจารณ์

บทเขียนนี้อ่านแล้วอาจสับสน ทั้งนี้เพราะเขียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในช่วงวิกฤตเรื่องราคารับจำนำ คือ ช่วงที่เพิ่งเริ่มลดราคารับจำนำ เป็น คำวิจารณ์ถึงปัญหาที่เชื่อว่าอาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศกับคำเสนอแนะให้กลับมติราคารับจำนำ พร้อมทั้งรายงานจากภาครัฐเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บก่อนหักคืนและรายงานผลการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยลง และผลจากการพิจารณาของศาลปกครองในโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่า 350,000 ล้านบาททำให้วงเงินการลงทุนภาครัฐไม่สามารถุใช้จ่ายได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลต่อการซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย อีกช่วงหนึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการ กขช.ได้กลับมติจากราคาจาก 12,000 บาทเป็น 15,000 บาท แต่ท่านอาจดูได้จากวันที่เขียนกำกับไว้ด้วยครับ »

Tags:
Posted in Articles, Economy, ลดราคารับจำนำข้าว คำวิจารณ์ | No Comments »

เที่ยวฮ่องกงวันที่ 2

Thursday, July 4th, 2013
เที่ยวฮ่องกงวันที่ 2

การเดินทางไปไหว้พระใหญ่ Tian Tan ที่หมู่บ้าน Ngong Ping Village นั้น มีเส้นทางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี คือ เส้นทางโดยใช้รถกระเช้าไฟฟ้านอกเหนือจากพุทธมามะกะที่ต้องการไปกราบไหว้พระใหญ่แล้ว ได้เห็นวิธีการคิดทางการตลาดในเรื่อง Pricing ในเรื่อง Content ในเรื่อง Exclusivity โดยการสร้างรถกระเช้าไฟฟ้าทีมีความแตกต่างกัน สามารถคิดราคาที่แตกต่างกัน ช่วยให้คนหลายๆกลุ่มสามารถประหยัดได้เป็นอย่างดี »

Tags:
Posted in Tourism, ฮ่องกงวันที่ 2, เล่าเรื่องเพื่อนเดินทาง | No Comments »

เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 5

Tuesday, July 2nd, 2013
เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 5

เป็นอันว่ารัฐบาลโดย กขช.ได้กลับมติปรับราคารับจำนำข้าวเป็น 15,000 ล้านบาทเหมือนเดิม ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกรจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงหรือชะลอตัวลงหายไปอย่างน้อยก็ลดไปส่วนหนึ่งละครับ ถึงวันนี้มีดัชนีชี้วัดค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังมีแนวโน้มอ่อนตัวลง จึงอยากให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเร่งพิจารณายุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกัน จึงได้ตั้งประเด็นลักษณะคำถามว่า รัฐบาลควรจะปรับนโยบายเพื่อป้องกันปัญาหาเศรษฐกิจที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างไร บทความนี้ผมได้นำข้อเขียนใน FB ซึ่งผมได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องข้าวและเรื่องเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องให้อ่านครับถ้าท่านอ่านเรื่องจากเว็ปไซ้ท์ ท่านจะเห็นว่าผมได้เขียนถึงแนวโน้มการค้าต่างประเทศว่าอาจเกิดจากความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตของไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เพราะอ่านจากแนวโน้มแล้ว ไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุน้ำท่วมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกอย่างที่คาดการณ์กันเป็นส่วนใหญอย่างเดียว »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 5 | No Comments »

เที่ยวฮ่องกงวันที่ 1

Monday, July 1st, 2013
เที่ยวฮ่องกงวันที่ 1

การท่องเที่ยวครั้งนี้ตั้งใจกับเพื่อนๆว่าจะไปแบบ Back Pack เหมือนตอนหนุ่มๆ เป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นประหยัด รถไฟใต้ดิน รถไฟ รถเมล์ และเดิน ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้ใช้ชีวิตลักษณะนี้มานานมาก สำหรับผมเองการเดินทางลักษณะนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกนั้นเมื่อปี 2518 เดินทางกลับจากเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาไปเที่ยว 3 ประเทศ คือ เดนมาร์ก สวีเดน และนอรเวย์ ครั้งนั้นสำบุกสำบันกว่าครั้งนี้มากเพราะต้องวางแผนนอนบนรถไฟ เพื่อประหยัดค่าโรงแรม ตั้งใจเที่ยว 7 วัน แต่เนื่องจากค่อนข้างสำบุกสำบัน ร่างกายฟิตน้อยไปหน่อย เลยเที่ยวได้แค่ 5 วันก็ต้องกลับก่อน ก่อนหน้านี้ไม่นาน ตั้งใจได้ไปเที่ยวสิงคโปร์แบบเดียวกันนี้ แต่เนื่องจากมีพรรคพวกอยู่ เขาจึงให้บริการตลอด การเที่ยวสิงคโปร์จึงไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจ การเที่ยวฮ่องกงครั้งนี้สำหรับผมสนุกมากครับ เพราะได้เดิน ได้นั่งรถเมล์ซึ่งไม่ได้นั่งมานานมาก เป็นการเที่ยวที่ได้เหงื่อชุ่มทั้งตัวเหมือนสมัยตอนเป็นเด็กหนุ่ม ผมได้มีโอกาสทดสอบร่างกายอีกครั้งหลังจากที่ได้ไปทดสอบครั้งใหญ่ที่ประเทศจีน โดยการขึ้นบันไดจำนวน 999 ขั้นสู่จุดหมายที่เขาเรียกกันว่าประตูสวรรค์ แต่เที่ยวนี้ขึ้นเพียง 268 ขั้นเพื่อไปนมัสการพระใหญ่เทียนถาน แห่งหมู่บ้าน Ngong Ping »

Tags: ,
Posted in Tourism, เที่ยวฮ่องกงวันที่ 1, เล่าเรื่องเพื่อนเดินทาง | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1