Archive for March, 2013

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกุมภาพันธุ์ 2556

Saturday, March 30th, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกุมภาพันธุ์ 2556

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยได้รับการคาดหมายทั้งจากกระทรวงการคลังและจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 5.0-6.0% ซึ่งเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกับปี 2555 อย่างไรก็ตามจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสองเดือนแรก ทำให้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลงจนอาจทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งปีอาจใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรืออาจโตในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อีกประการหนึ่งถ้าพิจารณาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณการลงทุนจากภาครัฐมีอัตราเพิ่มจากปีก่อนน้อยมาก ส่วนเงินกู้เพื่อการป้องกันน้ำท่วมก็ไม่ได้มีจำนวนสูงกว่ายอดเงินกู้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีวงเงิน 400,000 ล้าน ส่วนเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2.24 ล้านล้านบาทนั้นกว่าจะส่งผลได้ก็คงต้องประมาณปี 2557 ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทดูเหมือนจะแข็งค่าขึ้นส่งผลต่อทั้งการขาดดุลการค้าและราคาสินค้าเกษตร ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศดูเหมือนจะขึ้นกับการลงทุนของกลุ่มรัฐวิสาหกิจและจากต่างประเทศว่าจะสามารถช่วยการบริโภคภายในประเทศได้มากน้อยเพียงใด ทำให้น่าสนใจที่จะติดตามดูว่า รัฐบาลจะหาแนวทางในการผลักดันการบริโภคภายในอย่างไร »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกุมภาพันธุ์ 2556 | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเดือนกุมภาพันธุ์ 2556

Friday, March 29th, 2013
การค้าระหว่างประเทศเดือนกุมภาพันธุ์ 2556

ผลการขาดดุลการค้าที่สูงกว่า -229,000 ล้านบาทในระยะเวลา 2 เดือนของปี 2556 อาจกลายเป็นปัญหาให้รัฐบาลเพื่อไทยต้องแก้ไข และเมื่อพิจารณาปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่จะเป็นแรงผลักดันให้ GDP เจริญเติบโต คือ การขยายตัวของการบริโภคซึ่งวัดจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนซึ่งมีอัตราเพิ่มประมาณ 21%และการค้าระหว่างประเทศซึ่งมียอดขาดดุลประมาณ -229,000 ล้านแล้ว ทำให้เชื่อว่าในไตรมาสแรกนั้น ทั้ง 2 ปัจจัยอาจไม่มีส่วนผลักดันให้ GDP เติบโตขึ้น ดังนั้นการเจริญเติบโตของ GDP คงต้องขึ้นกับปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและของภาคเอกชนเป็นหลัก ทำให้คาดว่าการเจริญเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกน่าจะไม่เกิน 1-2% »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

ความสามารถการแข่งขันภาคการผลิตของไทย (2)

Sunday, March 17th, 2013
ความสามารถการแข่งขันภาคการผลิตของไทย (2)

ความสามารถในการแข่งขันหมายถึง ปัจจัยต่างๆที่กำหนดระดับผลิตภาพของประเทศที่สนับสนุนการสร้างความรุ่งเรืองให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการบ่งชี้ถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนั้นความสามารถในการแข่งขันยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงการสร้างระดับรายได้ที่สูงขึ้นให้กับประชากรของประเทศและช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ดัชนีความสามารถในการแข่งขันสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมของประเทศ อาจใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าควรจะดำเนินการเข้มข้นในปัจจัยหลักใดเพื่อให้สามารถพัฒนาความรุ่งเรืองให้กับประเทศและความมั่งคั่งให้กับประชากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่รวดเร็ว ผู้ดำเนินนโยบายต้องสามารถมองสถานการณ์ได้ดี มีการตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ จึงจะสามารถดำเนินการโดยลดความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายได้ »

Tags: ,
Posted in Economy, Marketing, โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (2) | No Comments »

โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

Tuesday, March 12th, 2013
โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

โลกปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัตร มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผลิตภาพใหม่ๆทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัย หรือการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพอที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะอย่างไรและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร เพื่อจะได้สามารถวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิง “Value Building Productivity” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

Tags: ,
Posted in Economy, Marketing, โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2556

Saturday, March 2nd, 2013
การค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2556

ผลการค้าเดือนมกราคม 2556 ไทยขาดดุลเป็นจำนวนกว่า -170,000 ล้านบาทหรือกว่า -5,487 ล้านเหรียญสหรัฐฯซึ่งเป็นยอดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลจากการขาดดุลในเดือนมกราคมนี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการขาดดุลนั้นเกิดจากสินค้าๆไทยได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มใด และรัฐบาลควรดำเนินมาตรการประหยัดและทำให้เกิดความนิยมไทย เพราะถ้าหากไทยต้องขาดดุลจำนวนมากเป็นระยะระยะเวลานาน อาจเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1