Archive for January, 2013

วิเคราะห์และวิจารณ์นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์

Monday, January 28th, 2013
วิเคราะห์และวิจารณ์นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์

สโลแกนหลักเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบเนื่องตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน คือ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” ด้วยแนวทาง “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน” จัดเป็นคำขวัญหรือสโลแกนที่น่าสนใจยิ่ง ถ้าผู้นำของพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถเข้าใจหรือทำความเข้าใจกับสโลแกนดังกล่าวได้ ก็จะนำแนวคิดดังกล่าวถูกโยงเข้ากับนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการและสมดุลในการบริหารจัดการประเทศ แนวทางปฏิบัติซึ่งถูกออกแบบจากแนวคิดตามสโลแกนข้างต้นก็จะมีลักษณะเป็นแรงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Synergy) ถ้าทำได้ประเทศก็จะเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ช่วงเวลา ส.ค.54-มกราคม 56 การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นการบริโภคนิยม รัฐบาลมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงการบริโภคเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากการติดตามดูแนวนโยบายของคุณยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ปี 2556-2562 เป็นต้นไป รัฐบาลได้นำเสนอการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบลอจีสติคส์ของประเทศ ช่วยลดต้นทุนทางธุระกิจและส่งเสริมการประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งรัฐบาลยังวางเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มในลักษณะเครือข่ายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานด้วย »

Tags:
Posted in Economy, Government Policy, วิเคราะห์และวิจารณ์นโยบายพรรคเพื่อไทย | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเดือนธันวาคม 2555

Saturday, January 26th, 2013
การค้าระหว่างประเทศเดือนธันวาคม 2555

ยอดการขาดดุลการค้าซึ่งมีมูลค่าเป็น -642,000 ล้านบาทหรือประมาณ -18,250 ล้าเหรียญสหรัฐ จะส่งผลต่อดัชนีมหภาคที่สำคัญๆคือเงินสำรองระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพราะทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนเพื่อการผลิตการบริโภคภายในหายไปเป็นวงเงินถึง 642,000 ล้านบาท รัฐต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยมีมาตรการทั้งระยะสั้นฉับพลันและระยะกลางจนถึงการแก้ไขเพื่อความมั่นคงด้านการผลิต การขาดดุลการค้าในปี 2555 เป็นที่น่ากังวล เพราะนอกจากจะเป็นการขาดดุลเป็นจำนวนมากแล้ว แนวโน้มยังเป็นการดุลต่อเนื่องไปยังปี 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกซึ่งคาดว่าน่าจะขาดดุลการค้าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทหรือประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2555

Tuesday, January 22nd, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2555

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนธันวาคม 2555 เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นว่ากำลังซื้อภาคประชาชนมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทั้งๆที่มีรายการส่งเสริมการขายจากภาครัฐในเรื่องรถยนต์คันแรก และเริ่มมีการส่งรถให้ลูกค้าจำนวนมากก่อนสิ้นปี ซึ่งรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรจะต้องจับตาดูอย่างเข้มข้น เพราะสินค้าที่ดูเหมือนจะขายได้ค่อนข้างดีถึงดีมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 คือ สินค้ากลุ่ม Smart Phones และรถยนต์คันแรก สำหรับ Smart Phone แล้วเป็นสินค้านำเข้า นอกจากจะทำให้เสียดุลการค้าแล่ว ยังเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย ส่วนรถยนต์คันแรกยังมีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซึ่งถ้าพิจารณาในประเด็นสนับสนุนภาคการผลิตของไทย »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2555 | No Comments »

แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

Friday, January 4th, 2013
แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยระบบทุนนิยมและยึดหลักการลดความยากจน และสร้างความร่ำรวย ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายเป็นระยะ เช่นปัญหาในอเมริกากลาง-ใต้ ปัญหาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเซียบางประเทศ ปัญหาในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ทำให้เกิดแนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสร้างดุลภาพปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความกินดี อยู่ดี เป็นสุข ของสังคม ตั้งแต่สมดุลของการกระจายรายได้และโอกาส การกระจายชุมชนที่อยู่อาศัยหรือชุมชนเมืองและชุมชนอุตสาหกรรม ตลอดจนดุลการกระจายกลุ่มคนเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจย่อยอย่างเป็นระบบ »

Posted in บทความทั่วไป, เศรษฐกิจ, แนวโน้มการปรับระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ | No Comments »

ไอซีทีกับการป้องปรามการคอรัปชั่น

Tuesday, January 1st, 2013
ไอซีทีกับการป้องปรามการคอรัปชั่น

การทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าจะมีการพูดกันมากในทุกระดับ การเมือง ข้าราขการ ประชาชนทั่วไป แต่ปรากฏว่าเราขาดการเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม จนกระทั่งองค์การเพื่อความโปร่งใสเขาจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยค่อนข้างท้ายๆเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มระดับเดียวกันในเอเซีย และถ้าดูคะแนนที่ได้แล้ว ในช่วงระยะเวลาสิบปี คะแนนของประเทศไทยไม่กระเตื้องขึ้นเลย ทั้งๆที่เรามีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบคอรัปชั่นมากมาย แนวทางที่นำเสนอในบทความชิ้นนี้เพื่อการป้องปรามการคอรัปชั่นเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน์ช่วยการป้องปรามซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจต่อการปราบคอรัปชั่นร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจะช่วยกันชี้เบาะแสให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น »

Tags: ,
Posted in บทความทั่วไป, สังคม, ไอซีทีกับการป้องปรามคอรัปชั่น | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2555

Tuesday, January 1st, 2013
การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2555

ยอดการขาดดุลการค้าของไทยที่มีมูลค่าสูงถึง 570,000 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 5-6% ของ GDP ในปี 2555 นับเป็นการขาดดุลเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ทำให้อดเป็นกังวลว่าอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย การเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็ดี เพราะความไม่มั่นใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐบาลไทยและรัฐบาลท้องถิ่น จากการขาดแคลนแรงงานฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการขาดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่ม สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เพื่อให้เกิดศักยภาพรองรับการกระจายรายได้ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

พลังจิตใต้สำนึก

Tuesday, January 1st, 2013
พลังจิตใต้สำนึก

ปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพลังจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกกันเป็นจำนวนมาก ได้มีการยกตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากจิตสำนึกที่คิดในสิ่งที่ดีซึ่งจะเสริมให้เกิดพลังจิตใตสำนึกในการผลักดันให้เกิดการทำที่สำเร็จได้ บางตัวอย่างอันเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อได้ อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกถึงพฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานด้านชีวะเคมีของร่างกาย ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าการที่จิตสำนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆ อาจสนับสนุนให้กระบวนการทำงานด้านชีวะเคมีของร่างกายผลิตสารเคมีบางอย่างที่อาจควบคุมระบบการทำงานของร่างกายทำให้เกิดเป็นพลังผลักดันให้เกิดความคิด เกิดพลังการทำงานให้เข้าสู่เป้าหมายของความสำเร็จก็ได้ »

Tags:
Posted in บทความทั่วไป, พลังจิตใต้สำนึก, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1