Archive for December, 2012

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤศจิกายน 2555

Sunday, December 23rd, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤศจิกายน 2555

จากมาตรการการปรับโครงสร้างภาษีครั้งล่าสุด การลดภาษีบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล การแยกการยื่นภาษีของสามีและภรรยา และการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีในปีต่อๆไป ทำให้ยอดเก็บภาษีบุคคลลดลง แต่รัฐบาลก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเก็บได้มากขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิง ส่งผลให้ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ สามารถนำเงินเหลือจ่ายไปหมุนใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นได้ และยังเป็นแนวโน้มให้เกิดเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล้กในประเทศไทยอีกด้วย »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤศจิกายน 2555 | No Comments »

ความพอเพียง

Friday, December 7th, 2012
ความพอเพียง

าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเดิมๆนั้นมีแต่จะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลกทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งขึ้น เกิดปัญหาสังคมเชิงอาชญกรรมมากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดการพัฒนาก็อาจตกอยู่ในกับดัก “GDP Trap” คือมุ่งสร้างความร่ำรวยจนลืมคิดถึงความสุขของตนเองและสังคม การพัฒนาอย่างพอเพียงมีเป้าประสงค์หลักให้ทุกๆคนอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญา “กินดี อยู่ดี มีสุข” จึงสมควรนำหลักคิดทางพุทธศาสนา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “การเดินสายกลาง” และหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วย “ความสมดุล” หรือ “Equilibrium” มาประยุกต์สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

Tags:
Posted in Articles, Economy, ความพอเพียง | No Comments »

เศรษฐกิจพอเพียง

Wednesday, December 5th, 2012
เศรษฐกิจพอเพียง

โลกปัจจุบันได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ระบบเศรษฐกิจเสรี ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ในขณะเดียวกันน่าจะมีแนวทางที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนา พระราชดำรัชของพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง" หรือ "Sufficiency Economy Concept" ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสมดุลทั้งด้านการผลิตและการบริโภค น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับประเทสไทยหรือของโลกสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เศรษฐกิจพอเพียง | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-18 dsc01367 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1