Archive for February, 2012

โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

Tuesday, February 28th, 2012
โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

โอท็อปครั้งล่าสุดที่เมืองทองธานี มีงานหัตถกรรมมาแสดงมากมาย แต่ละผลงานได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการค่อนข้างดีมาก มีฝีมือแรงงานที่ละเอียด สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะของชาติไทยมาแต่โบราณกาล งานไม้แกะสลักจากไม้สักเป็นงานที่เหมาะสำหรับการประดับและตกแต่งบ้านเรือน นับวันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะมีคุณค่ามากขึ้น เพราะงานไม้สักจะหายาก นอกจากจะเห็นแรงงานฝีมือที่ได้รับการพัฒนาดีขึ้นมากแล้ว เชื่อว่าจำนวนแรงงานก็มีเพิ่มขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น รัฐบาลควรจะมียุทธศาสตร์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุระกิจชุมชนและ SMEs เพราะว่าธุระกิจเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของศิลปวัฒนะธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติและถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, Wooden, หัตถกรรมไม้แกะสลัก | No Comments »

King Rama IX

Tuesday, February 28th, 2012

»

Posted in King Rama IX, Photo Gallery | No Comments »

Metal Crafting

Tuesday, February 28th, 2012

»

Posted in Metal Crafting, Photo Gallery | No Comments »

Wood Craft

Monday, February 27th, 2012

»

Posted in Photo Gallery, Woodcraft Gallery | No Comments »

โลกร้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

Sunday, February 26th, 2012
โลกร้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

การใช้พลังงานฟอสซิลสร้างปัญหาการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก เกิดมหันตภัยต่างๆและส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกจะสูญพันธุ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆจึงได้ดำเนินการร่วมกันในการปกป้องโลกร้อน ทำให้เกิดแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดมากขึ้น นอกจากนั้นยังร่วมด้วยช่วยกันปกป้องการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นจนเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเกิด “อุตสาหกรรมยุคที่สาม” หรือ “ยุคอุตสาหกรรมสะอาด” ขึ้น »

Tags:
Posted in Power and Environment, Renewable Energy, โลกร้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ | No Comments »

“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

Wednesday, February 22nd, 2012
“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

คนไทยขาดสมรรถนะในการแข่งขัน ไม่อดทนในสิ่งที่ควรอดทน แต่อดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทน เป็นคนขี้ระแวง กลัวไปหมด ขี้อิจฉา ขาดความกระตือรือล้น ขาดความรู้รักสามัคคี และอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาคือมีพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นสูง ประเทศกำลังถูกบั่นทอนความสามารถลงไป สั่งสมความอ่อนแอมาตลอดจนเกิดเป็นโรค “สมรรถนะบกพร่อง” นอกจากนั้นยังขาดนวัตกรรมทางการเมือง มีแต่การสร้าง “นอมินี” มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง มีอคติ เห็นคนที่คิดต่างคือศตรู สร้างความแตกแยกไปทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับมวลชน กลายเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้ขาดการมอง “ภาพรวม” ของประเทศร่วมกัน จึงยากที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง เร่งสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะของคนในชาติ ไม่อย่างนั้นอาจสายเกินไปจนกระทั่งแม้แต่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรามากก็สามารถเดินแซงเราได้ »

Tags: ,
Posted in Social, celebrity, สมคิดพูดในงานรักเรียนทุนรัฐบาล | No Comments »

โลกร้อนกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

Sunday, February 19th, 2012
โลกร้อนกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

เชื่อกันว่าผลของโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นอีกประมาณ 3 องศาอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์และสูญเสียความหลากหลายของสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้เหมือนที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต ดังนั้นประเทศต่างๆจึงต้องหาแนวทางป้องกันและช่วยกันลดอุณหภูมิของโลก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานโดยมุ่งพัฒนาพลังงานทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมของโลกใหม่ไปสู่จุดที่เกิดสมดุลการใช้พลังงานเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในอนาคต »

Tags: ,
Posted in Economy, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, โลกร้อนกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2555

Saturday, February 18th, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2555

รายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมกราคม 2555 ทำให้คาดการณ์ได้ว่า กำลังซื้อของประชาชนทั่วไปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะประสบกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ก็เพียงทำให้ชงักงันเพียงเล็กน้อย ถ้าหากรัฐบาลประสบผลสำเร็จกับการออกพระราชกำหนดการเงิน 4 ฉบับ และใช้จ่ายเงินได้ตามแผนแล้ว จะเป็นการลงทุนจากภาครัฐค่อนข้างสูงเพราะนอกจากเงินลงทุนจากงบประมาณประจำปีตามปกติแล้วยังมีเงินกู้ที่ใช้ลงทุนในโครงสร้างระบบชลประทานอย่างจริงจังที่งบประมาณประจำปีปกติไม่สามารถทำได้ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการป้องกันน้ำท่วม การกระจายน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร และการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อป้องกันความแห้งแล้งอีกด้วย ผมได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะบริหารงานระบบน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นโอกาสจริงๆที่จะช่วยผลักดันและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกและเป็นครัวของโลกอย่างที่คนไทยเราพยายามพูดแบบนกแก้วนกขุนทองมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา »

Tags: ,
Posted in Economy, Tax Collection, VAT of January 2012 | No Comments »

เจเจมอลล์ตลาดนัดแหล่งรวมสินค้าคุณภาพ

Wednesday, February 15th, 2012
เจเจมอลล์ตลาดนัดแหล่งรวมสินค้าคุณภาพ

เจเจมอลล์จัดเป็นแหล่งรวมสินค้าของกลุ่มธุระกิจ SMEs และ OTOP เป็นร้านค้าขนาดเล็กและกลางที่จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์เก่าโบราณ ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพ มีฝีมือแรงงานดี สวยงาม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศบ้างเช่น จีน อินเดีย พม่า เป็นต้น นอกจากการขายสินค้าแล้วยังเหมาะส่งเสรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับช็อปปิ้งสินค้าไทย รัฐบาลไทยหรือ กทม.ควรเข้าไปช่วยดูแลเพื่อรักษาและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วย »

Tags:
Posted in Shopping, Tourism, เจเจมอลล์ตลาดนัดจตุจักร | No Comments »

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Monday, February 13th, 2012
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณคดีและศิลปะหลายๆประเภทอย่างแท้จริง บทละครต่างๆที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นได้ตกเป็นมรดกตกทอดสู่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกตกทอดที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะธรรมของไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, พระมหากษัตรย์ไทย, สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1