Archive for January, 2012

ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

Saturday, January 28th, 2012
ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเสนอนี้ จัดเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ งานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และผลงานวิจัยที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม ถ้าหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างถูกต้อง น่าจะเป็นช่องทางให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น เป็นการเผยแพร่ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยได้เป็นอย่างดี »

Tags: ,
Posted in Crafts & Fabrics, Smart Entrepreneurs, ศักยภาพงานฝีมือไทย | No Comments »

BOI Fair (2) 2554

Tuesday, January 24th, 2012
BOI Fair (2) 2554

งาน BOI Fair 2554 นี้ ทำให้เห็นแนวโน้มการประหยัดและการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างชัดเจนว่า โอกาสที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถยนต์ใน 2-3 ปีข้างหน้าสูงมากตลอดจนแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งทำเป็นแบบจำลองหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม ตลอดจนแนวโน้มของรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถชาร์ทจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร ต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทั้งด้านอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านอิเลคทรอนิคส์ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญ มูลค่าสูง เพื่อประกอบในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยเป็นพื้นฐานการผลิตที่สำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในปัจจุบัน และเพื่อทดแทนอุตสาหกรรมล้าสมัยซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้สำหรับประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ »

Tags:
Posted in Articles, BOI Fair (2) 2554, Economy | No Comments »

Vat Collection of December 2011

Sunday, January 22nd, 2012
Vat Collection of December 2011

The December VAT collection showed a sign of rebounding of the economy. All of VAT values either from actual collection or calculated ones showed rising in the same direction. It is believed that the economy of Thailand will be very healthy in the next few year unless there is political instability again. »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, Vat collection of December 2011 | No Comments »

The Thai Trade of December 2011

Saturday, January 21st, 2012
The Thai Trade of December 2011

The November and December import shows clearly the promising of export increasing in the coming months. Even through the Thai export got some obstruction from the great flood in the year 2011. It is expected that the export of the year of 2012 will still be an important instrument in driving the Thai economy. »

Tags: , ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics, The December 2011 Trade | No Comments »

BOI Fair 2554

Thursday, January 12th, 2012
BOI Fair 2554

งาน “BOI Fair” ได้แสดงถึงผลงานของ BOI ที่ผ่านมาว่าเกิดผลลัพภ์ต่อผลประโยชน์ของประเทศมากน้อยเพียงใด ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลของดุลการค้าระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 ปีและจากงานแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในอนาคตอันใกล้และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ตลอดจนแสดงให้เห็นแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมีการผลิตที่สอดคล้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังทำให้เห็นภาพภาคการผลิตแนวคิดการผลิตเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านพลังงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้อย่างดี »

Tags: ,
Posted in Articles, BOI Fair 2554, Economy | No Comments »

โอท็อป 2554

Sunday, January 8th, 2012
โอท็อป 2554

โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏสู่สายตาชาวโลก รัฐควรจะให้องค์กรหรือบุคคลากรที่เข้าใจในระบบการจัดการและการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจการตลาดปัจจุบัน เพราะจะเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป »

Tags: ,
Posted in OTOP, Smart Entrepreneurs, โอท็อป 2554 | No Comments »

สวัสดีปีใหม่ 2012

Monday, January 2nd, 2012
สวัสดีปีใหม่ 2012

เทศการปีใหม่ ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับประเทศต่างในโลกที่จะเริ่มต้นฉลองปีใหม่ด้วยความสุขสดชื่น มีการแสดงรื่นเริงต่างๆ มีการจุดดอกไม้ไฟอย่างสวยงาม รวมทั้งหมด 257 ประเทศ (http://www.listofcountriesoftheworld.com/) โดยเริ่มต้นจากประเทศที่มีเส้นแบ่งเขตสมมติให้เวลาตั้งต้นตั้งแต่ 0.00 น เรื่อยไปจนสิ้นสุดเวลา 24.00 น »

Tags: ,
Posted in บทความทั่วไป, สวัสดีปีใหม่, สังคม | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1