Archive for May, 2011

การป้องปรามการทุจริต

Tuesday, May 31st, 2011

การปราบปรามคอรัปชั่นนั้น บางครั้งอาจต้องใช้เวลาไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ถ้าบุคคลที่ประพฤติมิชอบนั้นเป็นผู้มีอิทธิพล มีอำนาจ การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่จะถูกขัดขวาง อย่างไรก็ตามในกรณีที่หลักฐานการประพฤติมิชอบหรือส่อการทุจริตนั้นค่อนข้างชัดเจน การดำเนินการทางกฎหมายใดๆอาจทำได้หลังจากบุคคลผู้นั้นพ้นจากอำนาจและหมดอิทธิพล ดังเช่นประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งถูกดำเนินคดีหลังจากออกจากตำแหน่งแล้ว »

Tags: , ,
Posted in Social, การป้องปรามคอรัปชั่น, บทความ | No Comments »

เรื่องของหมา

Sunday, May 29th, 2011
เรื่องของหมา

สุนัขเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดี สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ในการเป็นนักล่า ทั้งยังช่วยต้อนฝูงสัตว์ เทียมรถลาก ไล่หนู ไล่แมว ช่วยงานทหาร ตำรวจ ช่วยคนพิการ ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น สุนัขเป็นเพื่อนที่สุภาพ ซื่อสัตว์ อดทน และเชื่อฟังเจ้าของ นอกจากนั้นสุนัขยังมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ทั้งยังช่วยให้คนไข้โรคสมองบางชนิดเกิดอารมณ์ผ่อนคลายอีกด้วย »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, เรื่องของหมา | No Comments »

อาหารไทย Food Fair

Friday, May 27th, 2011
อาหารไทย Food Fair

งานนี้แสดงถึงศักยภาพการผลิตและการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของอาหารตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวิถึชีวิต (Life Styles) จากการที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมเครื่องปรุงมาเป็นเครื่องปรุงกึ่งสำเร็จรูป ทำให้สดวกต่อการปรุง ซึ่งหาได้เกือบทุกประเภทเครื่องปรุงที่นิยมกันในชีวิตประจำวันแบบไทยๆ อาหารพร้อมรัปประทาน น้ำผลไม้ ผลไม้สด อบแห้ง รัฐควรมียุทธศาสตร์ชัดเจนสร้างไทยเป็นศูนย์การจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของอาเซี่ยน »

Tags: ,
Posted in Beauty and Health, Food, ศักยภาพอาหารไทย | No Comments »

ไปดูเขาสร้างเถ้าแก่น้อย

Thursday, May 26th, 2011
ไปดูเขาสร้างเถ้าแก่น้อย

บริษัทไทเกอร์มีแนวทางสร้างเถ้าแก่น้อยจากพนักงานขนส่งสินค้า ให้โอกาสเพิ่มรายได้เพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัวดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีสภาพดีขึ้นด้วย เป็นการช่วยสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพที่ดีงาม ซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มสหพัฒนฯได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดที่ว่า “สินค้าดี คนดี สังคมดี” »

Tags: , ,
Posted in Entrepreneurship, Smart Entrepreneurs, เส้นทางสู่มืออาชีพ | No Comments »

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

Friday, May 20th, 2011
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง หากต้องการให้ธุรกิจกิจสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ความเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆสำหรับอนาคต ดังนั้นผู้บริหารที่ดีต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ทั้งสินค้า บุคคลากร และต้องสร้างความเป็นมิตรกับสังคมและชุมชน สมกับแนวคิดคุณบุณยสิทธิ โชควัฒนาที่ว่า “สินค้าดี คนดี สังคมดี” »

Tags: ,
Posted in Economic seminar, Economy, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก | No Comments »

Vat Collection in April, 2011

Friday, May 20th, 2011

In April, 2011, the figure in each table indicated clearly that the consumption power is still on the rising trend. This due to the government increasing spending budget for economic stimulation by various means such as minimum wages increasing, government employee’s salary, more new projects have been created with extra budget spending. So it... »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่ม เม ย.2011 | No Comments »

สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

Wednesday, May 18th, 2011
สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

งานสหกรุ๊ปแฟร์มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อความเหมาะสมกับสถานะการณ์เป็นระยะๆ เช่น เน้นให้เห็นศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วย “ลดโลกร้อน ปกป้องสิ่งแวดล้อม” และแน่นอนที่สุด บุคคลากรที่ดีเป็นหัวใจและกำลังที่สำคัญสำหรับการพัฒนา จึงได้สร้างแนวคิดร่วม “สินค้าดี คนดี สังคมดี” เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน »

Tags: ,
Posted in Economy, Marketing, สหกรุ๊ปแฟร์ | No Comments »

การทำสมาธิกับชีวิตและสุขภาพ

Monday, May 16th, 2011
การทำสมาธิกับชีวิตและสุขภาพ

ปัจจุบัน การทำสมาธิได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นจนเป็นที่แพร่หลาย จึงได้ค้นหาหลักฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาบอกเล่าสู่กันฟังว่า การทำสมาธิก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและวิถีชีวิตประจำวันอย่างไร สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ถึงความน่าเชื่อถือของงานวิจัยใด อาจค้นคว้าได้จากเอกสารอ้างอิงข้างล่าง ซึ่งจะอ้างอิงถึงต้นตอเอกสารวิจัยไว้ด้วย »

Tags: ,
Posted in Beauty and Health, Health, meditation, การทำสมาธิกับวิถีชีวิตและสุขภาพ | No Comments »

ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

Saturday, May 14th, 2011
ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

สถาบันยุวโพธิชน (Young Awakening Institute) จัดตั้งขึ้นเมื่อวาระที่ท่านพุทธทาสอายุครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิทานของท่านที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีธรรมะในหัวใจ ดังคำสอนของ “ท่านพุทธทาส” ซึ่งว่าไว้ดังนี้ “ยุวชนที่มีลักษณะพึงปรารถนานั้น... เป็นยุวชนที่สามารถหรือสร้างโลกใหม่ที่แปลกออกไปในลักษณธที่พึงปรารถนา” »

Tags: ,
Posted in General, Social, สถาบันยุวโพธิชน สืบสานปณิธานพระพุทธทาส | No Comments »

ดูเขาตามหาดอกเบี้ยกันดีกว่า

Friday, May 13th, 2011
ดูเขาตามหาดอกเบี้ยกันดีกว่า

งาน “Money Expo” นี้มีผู้คนมากมายตั้งแต่ก่อนเปิดงาน แสดงให้เห็นถึงความต้องการเพิ่มมูลค่าเงินที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มต้องใช้จ่ายเงินที่ตนเองสะสมมาระหว่างการทำงาน ยิ่งถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงมากเพียงใด ผู้สูงอายุเหล่านี้จะยิ่งกังวลใจ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองควรตระหนักถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มิฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลผู้น่าสงสารยิ่งในอนาคตครับ »

Tags: ,
Posted in Economy, Finance, ตามล่าหาดอกเบี้ย | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-3 dsc01363 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1