Archive for March, 2011

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2

Wednesday, March 16th, 2011
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2

การสัมนาผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงสัปดาหานี้ วิทยากรทุกท่านต่างพูดถึงประเทศต้องการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศ ต้องเลิกใช้พลังทำลายล้างซึ่งกันและกัน ใช้พลังร่วมกันในการพัฒนาประเทศดีกว่า ต้องสร้างความสำคัญให้กับตนเองและเป็นผู้นำในบริบทโลก และผู้นำต้องปฏิบัติตนโดยมีเป้าหมายการอยู่ร่วม ระวังตนเองมากกว่าระแวงผู้อื่น »

Tags: ,
Posted in Seminar, Social, ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2 | No Comments »

โอท็อปกับความคิดสร้างสรรค์

Monday, March 14th, 2011
โอท็อปกับความคิดสร้างสรรค์

OTOP หรือ One Tambol One Product เป็นโครงการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีเป้าหมายให้แต่ละตำบลมีแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถทำการตลาดได้ทั้งในประเทศและขยายตัวไปยังต่างประเทศ ในทางปฏิบัติอาจเกิดการรวมตัวกันของชุมชน หรืออาจเป็นลักษณะการร่วมมือร่วมใจของชุมชน เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้จากที่มีอยู่ »

Tags:
Posted in Smart Entrepreneurs, โอท็อปสร้างสรรค์ | Comments Off

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

Sunday, March 13th, 2011
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

งานสร้างหุ่นขี้ผึ้งถือเป็นปฏิมากรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ประณีต เพราะต้องทำให้เหมือนหรือคล้ายของจริงมากที่สุด ตั้งแต่ ตัวบุคคลต้องมีขนาดสมส่วน ผิวหนัง เส้นผม และขน ปัจจุบันตัวหุ่นจะทำด้วยไฟเบอร์กลาส ซึ่งทำให้คงทน สวยงาม พิพิธภัณฑ์เพื่อการแสดงเป็นส่วนของการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของประชาชนต่อไป »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, museum, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง | No Comments »

มวยไทยมรดกทางวัฒนธรรม

Saturday, March 12th, 2011
มวยไทยมรดกทางวัฒนธรรม

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาล มีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ มีการคิดค้น ดัดแปลง และฝึกฝนท่าทางใหม่ๆโดยผสมผสาน หมัด แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า และศอก แล้วตั้งชื่อให้จำง่าย แบ่งท่ามวยไทยออกเป็นสองกลุ่ม เรียกว่า “แม่ไม้มวยไทย” และ “ลูกไม้มวยไทย” »

Tags: ,
Posted in Cultures, Thai boxing | No Comments »

ไข่วิจิตรอัจฉรา

Saturday, March 12th, 2011
ไข่วิจิตรอัจฉรา

การประดิษฐ์ต้องทำด้วยความประณีตระมัดระวัง ตั้งแต่คัดเลือกเปลือกไข่ การเขียนลาย การแกะเปลือก แกะหินเป็นพิมพ์ แล้วใช้วัสดุพิเศษกดเป็นลายทีละตัวแล้วนำไปประดับ จากนั้นจึงเขียนลายเป็นสีต่างๆกัน เป็นวิจิตรศิลปที่อ่อนหวาน มีความละเอียด งดงาม อันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย หรืออาจเป็นลายอันเป็นศิลปนานาชาติ »

Tags: ,
Posted in Crafts & Fabrics, Smart Entrepreneurs, ไข่วิจิตรอัจฉรา | No Comments »

จินตนาการบนรากไม้

Friday, March 11th, 2011
จินตนาการบนรากไม้

จินตนาการจากรากไม้จ้ดเป็นผลงานหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากรากไม้ด้วยการด้วยการผสมผสานระหว่างงานศิลปะและงานช่างทำให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เกิดความสวยงาม ชวนให้มองเมื่อพบเห็น »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, จินตนาการบนรากไม้ | No Comments »

Thai puppets, hunkrabog

Thursday, March 10th, 2011
Thai puppets, hunkrabog

Thai puppets or known in Thai as “hunkrabog” has been evident as a form of entertainment since early Ayutthaya period. It is always plays at religious or traditional celebration. It shows very beautiful Thai style arts and is one of the Thai cultural heritage. »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, Thai puppets, Hun Krabog | No Comments »

กวนอิม พระโพธิสัตว์

Tuesday, March 8th, 2011
กวนอิม พระโพธิสัตว์

“กวนอิม” เป็นพระนามของพระโพธิสัตว์ที่มีรูปกายเป็นหญิง กอปรด้วยคุณธรรม ความรัก ความบริสุทธิ์ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ และความงาม ความปราณีอันไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ยังไม่ยอมเข้าสู่แดนพระนิรพานเพราะต้องการช่วยสรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกอยู่ในความทุกข์ »

Tags: ,
Posted in Bangkok, Religion, Tourism, กวนอิม พระโพธิสัตว์ | No Comments »

ฟังสมคิดพูด

Tuesday, March 8th, 2011
ฟังสมคิดพูด

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกได้นั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และย้ำว่าประเทศจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ผู้นำต้องมีคุณสมบัติหลักๆสี่ประการ »

Tags: , ,
Posted in Social, celebrity, ฟังสมคิดพูด | No Comments »

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

Tuesday, March 8th, 2011
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

โครงการนี้ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเองและกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดพลังร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผลักดันการสร้างสังคมสัมมาชีพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

Tags: ,
Posted in Seminar, Social, ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8 dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1