Archive for January, 2011

กรุงศรีอยุธยา

Tuesday, January 25th, 2011
กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 1893 มีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันยาวนานถึง 33 พระองค์ จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 การมีประวัติอันยาวนาน ทำให้มีโบราณสถานต่างๆมากมายทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 UNESCO ได้ประกาศยอมรับอุทยานประวัติศาสตร์ไว้ในบัญชีมรดกโลก »

Tags: ,
Posted in City, Tourism, กรุงศรีอยุธยา | No Comments »

The Grand Palace

Monday, January 24th, 2011
The Grand Palace

The Grand Palace is one of the city’s most famous landmark and can be regarded as the country’s unique artistic and a symbolic treasure, in particular of Chakri dynasty. It was built by instruction of King Rama I, who ordered relocation the capital of the kingdom from city of Thonburi, the west bank of... »

Tags: ,
Posted in Historical Tourism, The Grand Palace, Tourism | No Comments »

วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน

Monday, January 24th, 2011
วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “วัดโพธิ์” จัดเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2331 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ และในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร วัดโพธิ์เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นวัดโพธิ์ยังมีความสำคัญที่เป็นแหล่งกำเนิดของวิทยาการด้านสมุนไพรไทยและการนวดแผนไทย »

Tags: ,
Posted in Historical Tourism, Tourism, วัดโพธิ์,วัดเชตุพน | Comments Off

พระราชวังบางปะอิน

Sunday, January 23rd, 2011
พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน: เป็นหนึ่งในพระราชวังของไทยที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์และชื่นชมความสวยงามของศิลปกรรมของไทย พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าศรีสรรเพชร หรืออีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าประสาททองระหว่างปี พ.ศ. 2173-2198 เพื่อใช้เป็นพระราชวังสำหรับเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นหลายพระองค์ได้ทรงใช้เป็นที่ประทับจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาถูกทหารพม่ารุกราน จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชวังบางปะอินจึงได้รับการดูแลให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2432) ได้ทรงให้ทำการบูรณะและก่อสร้างพระที่นั่งต่างๆเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร พระราชวังบางปะอินนอกจากได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ยัลใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศหลายพระองค์ »

Tags: ,
Posted in The Palaces, Tourism, พระราชวังบางปะอิน | No Comments »

พระบรมมหาราชวัง

Sunday, January 23rd, 2011
พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปซึ่งมีลักษณะอ่อนช้อยสวยงามอย่างยิ่ง การก่อสร้างเริ่มต้นหลังจากพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่ากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีบัญชาให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของราชธานีใหม่ และใช้เป็นสถานที่สำหรับทรงประทับ สำหรับทรงว่าราชการแผ่นดิน สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ และสำหรับทรงรับแขกบ้านแขกเมือง พระบรมมหาราชวังเป็นกลุ่มอาคารต่างๆก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแบบไทยที่งดงามและเป็นที่ดึงดูดความสนใจ สถาปัตยกรรมบางกลุมอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปไทยและตะวันตก บางส่วนเป็นศิลปจีน การตบแต่งภายในของบางอาคารมีรสนิยมแบบตะวันตก »

Tags:
Posted in The Grand Palace, The Palaces, Tourism | No Comments »

Wat Pra Kaew,Wat Pra Srirattanasasadharam

Sunday, January 23rd, 2011
Wat Pra Kaew,Wat Pra Srirattanasasadharam

Wat Pra Srirattanasasdaram or known as Wat Pra Kaew which means as Emerald Temple is one of the most sacred place of the Thai people and also is one of the most attracted place for tourism in Thailand. The temple was constructed after King Rama I who succeeded the throne moving the capital to... »

Tags:
Posted in Historical Tourism, Tourism, wat pra kaew | No Comments »

Wat Bho, Wat Chetupon

Sunday, January 23rd, 2011
Wat Bho, Wat Chetupon

Wat Pho: The monastery of is divided into two sections, one is the monks residential area while the other is the chapel area. After King Rama I succeeded the throne, he ordered the chapel restoration in A.D. 1688 The temple was again restored and extended more halls at the period of King Rama III... »

Tags:
Posted in Historical Tourism, Tourism, Wat Pra Chetupon, wat bho | No Comments »

Wat Arun

Sunday, January 23rd, 2011
Wat Arun

Wat Arunrajavararam or “Wat Arun” or simply called as “Wat Jang” means the temple of drawn located at the west side of Chao Praya river. The temple is one of the most tourist attracted landmark in Bangkok. It was constructed in a mixed Khmer- and Thai fine arts-style Buddhist temple. »

Tags: , ,
Posted in Historical Tourism, Tourism | No Comments »

International Trade

Friday, January 21st, 2011

  Thailand International Trade                 Thailand Export from Jan 50 – Present                  unit;billion baht     year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec total 2550 374.037 399.485 458.419 375.730 441.150 439.899 411.817 468.414 465.126 504.434 506.726... »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

Tax Collection

Friday, January 21st, 2011

               ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืน (ตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน)    หน่วย: ล้านบาท  ปี  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 47 27,254.56 24,560.10 27,254.78 27,576.21 25,669.81 26,462.15 27,130.73 27,373.89 28,982.94 27,819.03 31,087.67 30,097.13 48 29,972.87 30,433.28 30,916.48 32,922.73 30,704.15 31,348.31 30,418.09 33,462.77 46,535.06 33,462.13 32,042.27 34,527.14 49 34,716.20 33,995.18 34,291.71 35,336.04 36,494.03 36,665.12 34,639.72 36,497.59... »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1