Smart Entrepreneurs

SMEs ชี้ช่องรวย

Thursday, September 5, 2013
By admin
SMEs ชี้ช่องรวย

งานแสดงสินค้า SMEs เป็นลักษณะงานขายแฟรนไชส์ มีผู้ร่วมออกงานมากมายเต็มพื้นที่ ตอนเปิดงานมีคนมากทีเดียวทั้งๆที่ยังเช้าอยู่ แสดงให้เห็นว่าคนเชียงใหม่ค่อนข้างตื่นตัวกับการสร้างธุระกิจของตนเองหรือบางคนอาจมองหาลู่ทางขยายธุระกิจด้วยเช่นกัน รูปแบบธุระกิจค่อนข้างหลากหลาย มีแนวคิดธุระกิจใหม่ๆคิดโดยคนรุ่นใหม่ งานนี้ได้รวบรวมธุระกิจ SMEs ที่มีความต้องการขายแฟรนไช้ส์หรือสินค้าต่างๆมากมาย ผู้ที่เข้าชมงานจะได้เห็นวิธีคิดของผู้ค้าในแต่ละเจ้าว่ามีความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างไร มีวิธีการต่อยอดธุระกิจในรุ่นลูกจากรุ่นพ่ออย่างไร มีการพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินธุระกิจต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยใช้จุดแข็งขององค์กรที่ได้สร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลายาวนาน งานนี้ยังถือเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นเจ้าของธุระกิจ “Entrepreneurship” จึงจัดว่าเป็นงานที่เกิดประโยชน์ทั้งแก่บริษัทพีเพิลมีเดียเอง พร้อมทั้งให้ประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพอีกด้วย »

หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

Thursday, March 1, 2012
By admin
หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

การสร้างเรือโบราณจำลองหรือเรือจำลองนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน ยังเป็นการสืบสานในคุณค่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนกับเรือซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย คนไทย คนจีนในแต่ละยุคสมัยอาจมีความเชื่อในศาสตร์แตกต่างกัน เมื่อนำมาผสมผสานกันแล้วเกิดเป็น "ความเป็นศิริมงคล" เช่นเรือที่ประดิษฐ์จากไม้สักไม้ขนุน ทำให้ผู้ที่มีเรือจำลองอยู่ในบ้านจะเกิดการทำมาค้าขายร่ำรวย มีความสุข มีโอกาสได้เดินทางเป็นนิจเป็นต้น การที่ผู้ประกอบอาชีพได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือแต่ละชนิดแล้วนำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง ถือเป็นการอนุรักษ์ “เรือไทย” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป »

โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

Tuesday, February 28, 2012
By admin
โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

โอท็อปครั้งล่าสุดที่เมืองทองธานี มีงานหัตถกรรมมาแสดงมากมาย แต่ละผลงานได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการค่อนข้างดีมาก มีฝีมือแรงงานที่ละเอียด สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะของชาติไทยมาแต่โบราณกาล งานไม้แกะสลักจากไม้สักเป็นงานที่เหมาะสำหรับการประดับและตกแต่งบ้านเรือน นับวันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะมีคุณค่ามากขึ้น เพราะงานไม้สักจะหายาก นอกจากจะเห็นแรงงานฝีมือที่ได้รับการพัฒนาดีขึ้นมากแล้ว เชื่อว่าจำนวนแรงงานก็มีเพิ่มขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น รัฐบาลควรจะมียุทธศาสตร์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุระกิจชุมชนและ SMEs เพราะว่าธุระกิจเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของศิลปวัฒนะธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติและถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน »

ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

Saturday, January 28, 2012
By admin
ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเสนอนี้ จัดเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ งานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และผลงานวิจัยที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม ถ้าหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างถูกต้อง น่าจะเป็นช่องทางให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น เป็นการเผยแพร่ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยได้เป็นอย่างดี »

โอท็อป 2554

Sunday, January 8, 2012
By admin
โอท็อป 2554

โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏสู่สายตาชาวโลก รัฐควรจะให้องค์กรหรือบุคคลากรที่เข้าใจในระบบการจัดการและการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจการตลาดปัจจุบัน เพราะจะเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป »

กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

Wednesday, October 12, 2011
By admin
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาไทยโดยแท้กับฝีมือแรงงาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสวยงามมากมาย ในยุคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอหรือจังหวัดมาแสดงรวมกันให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดการรับรู้ ซึ่งโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการแตกต่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง »

การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

Friday, September 16, 2011
By admin
การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

ถ้าพิจารณาจากฐานข้อมูลของธนาคารโลกก็ดี ฐานข้อมูลจากองค์การค้าระหว่างประเทศก็ดี หรือจากองค์การการเงินระหว่างประเทศก็ดี จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการหารายได้กับความสามารถทางการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกที่มีต่อโลกร้อนและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ รัฐจะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการผลักดัน SMEs ใหม่ๆซึ่งเป็น SMEs ที่ใช้ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (Knowledge Based Industries and/or Creative Economy) เพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง »

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

Tuesday, July 5, 2011
By admin
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ประเทศไทยมีหนังสัตว์จากฟาร์มสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น หนังจรเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังงู หนังปลานิล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรที่จะช่วยให้ไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนังควบคู่กันไประหว่างหนังสัตว์ชนิดต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย »

มองหาอาชีพ

Thursday, June 30, 2011
By admin
มองหาอาชีพ

เอ็สเอ็มอีชี้ช่องรวยได้นำบรรดาแฟรนไช้ส์เอสเอ็มอีมารวบรวมไว้ในงาน ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถมองหาอาชีพเพื่อสร้างตนเองได้ง่ายและสดวก พร้อมทั้งมีธนาคารต่างๆพร้อมให้บริการด้านสินเชื่อ สำหรับท่านที่ต้องการหาอาชีพ ควรหาโอกาสไปศึกษาเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง »

ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

Thursday, June 23, 2011
By admin
ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

ผักตบชวามีประโยชน์หลายประการ ใช้ในการบริโภค ใช้เป็นยาสมุนไพร ใช้ทำสินค้าหัตถกรรม หรือนำไปทำเป็นกระดาษ สำหรับกระดาษจากผักตบชวามีคุณสมบัติเบื้องต้นคล้ายกระดาษฟาง สามารถนำกระดาษที่ได้มาทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากมาย ทำให้มีคุณค่าสำหรับทำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1