Economy

การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

Sunday, October 11, 2015
By admin
การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

แผนพัฒนา Digital Technology ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5-6 เสาหลักคร่าวๆคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ การพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบและกติกาเพื่อการผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นต่อแนวทางการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม การผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน การรวมตัวของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดเชิงงบประมาณ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ของดิจิทัลเทคโนโลยีเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพื่อเข้าสู่วิชาชีพใหม่ๆ เนื่องจากกรอบพันธกิจค่อนข้างกว้างขวาง จำเป็นที่จะต้องวางแผนเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ลดความซ้ำซ้อน เพือ่ประโยชน์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงไอซีทีจึงมีแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงตั้งแต่การช่วยเหลือพัฒนากลุ่มธุระกิจ SMEs การพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจถึงความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนานวัตกรรม การลดต้นทุนทั้งด้านผลภัณฑ์และลอจีสติกส์ การสร้างกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกตลอดจนการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสังคมอีกมากมาย »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

Saturday, July 18, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประเด่นเกี่ยวกับ Border Free Trade Zone ตามชายแดนของประเทศ ถ้าสามารถดำเนินการให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่เขตแดนให้เจริญขึ้นกับทั้งสองประเทศแล้วยังจะช่วยลดประเด็นการเมืองลงได้อย่างมาก ช่วยลดปัญหาเส้นเขตแดน ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น International Trade Hubs โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการเป็น ASEAN Trade Hubs ก่อนแล้วค่อยขยายตัวออกไป จะช่วยให้ผลผลิตไทย Exposed กับนานาอารยประเทศได้ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ รถไฟ เครื่องบิน อินเตอร์เนตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้แนวคิดเกิดได้ นอกจากนั้นแนวคิดเชิงบูรณาการอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเชื่อมโยงกันและแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนเงื่อนไขพิเศษในการสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทยให้เป็น “Entrepreneurs” เป็นสิ่งที่ควรรีบทำ อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวจัดเป็นแนวทางการพัฒนาระยะกลางและยาว ส่วนมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเดินก้าวไปข้างหน้าได้รัฐต้องรีบดำเนินการ »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

Sunday, May 17, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2557-2558 มีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการค้าต่างประเทศที่มีแนวโน้ลดลง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จากความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทำให้การลงทุนจากภาตเอกชนต่างก็ชลอตัวลง และส่งผลให้เกิดการชลอการใช้จ่ายจากกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง แต่จากการติดตามล่าสุดเห็นว่าการถดถอยเริ่มชลอตัวลง แต่ยังมีความผันผวนอยู่เพราะดัชนีหลายๆตัวยังไม่สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐคงต้องพิจารณาปัจจัยหลักว่าจะดำเนินนโยบายทางด้านการคลังหรือด้านการเงินเป็นหลักมากน้อยกว่ากัน ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นด้วยการใช้มาตรการทางการคลัง แต่อาจเนื่องจากปริมาณเงินที่อัดฉีดลงไปในระบบน้อยเกินไป ทำให้แทบไม่ส่งผลเลย และเมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการทางการเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผ่อนปรนมาตรการการออมและการโอนเงินในด้านบัญชีเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลมากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามดูต่อไป ไม่ว่ารัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการด้านการคลังหรือการเงินก็ตาม ปริมาณวงเงินคงต้องมีปริมาณที่มากพอสมควร ยิ่งถ้าหากรัฐบาลวางเป้าหมายให้มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 3.0-3.5% แล้ว ปริมาณวงเงินใหม่ทั้งหมดต้องมีปริมาณมากพอสมควร ต้องไม่ลืมว่าขนาดเศรษฐกิจของไทย ถ้าจะกระตุ้นให้มีอัตราการเจริญเติบโต 1% แล้วต้องมีวงเงินทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านและต้องเป็นการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพด้วย »

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Monday, April 20, 2015
By admin
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันจัดได้ว่าประเทศไทยตกอยู่ในวงจรเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งต้มยำกุ้งปี 2540 ซึ่งธุรกิจจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพล้มละลายเพราะขาดวงเงินหมุนเวียน ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF ทำให้ถูกบีบด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมาย ถูกบีบให้รัดเข็มขัดทุกอย่าง รวมทั้งการลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจนกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วง อาศัยภาคการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวทำให้ไทยสามารถสะสมเงินสำรองได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนถึงประมาณ 200,000-220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2558 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองมากถึง 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหนี้ที่เป็นภาระผูกพันประมาณ 130,000 ล้านบาท เป็นหนี้ระยะยาวถึงประมาณ 50% ซึ่งไม่จำเป็นต้องเร่งรัดคืน เงินสำรองระหว่างประเทศจึงเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านการเงินของไทย เป็นปัจจัยช่วยให้การลงทุนภาครัฐกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2558 ได้อย่างดี ดังนั้นถ้าผู้บริหารประเทศรู้จักใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ประเทศน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกล สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการระยะสั้น วางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งในระยะกลางและระยะยาว ปัจจุบันจัดได้ว่าประเทศไทยตกอยู่ในวงจรเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งต้มยำกุ้งปี 2540 ถ้าหากสามารถแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนด้านราคาสินค้าเกษตรและตวามสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน ก็คงจะช่วยแก้สถานการณ์ได้พร้อมกับการเร่งแก้ปัญหาระยะกลางและยาว อยู่ที่ฝีมือการแก้ปัญหาแล้วละ »

วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

Sunday, March 1, 2015
By admin
วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

ถ้าหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วต้องไม่กลัวคำว่าลอกแบบประชานิยม ใช้เถอะครับนโยบายประชานิยมเพราะเป็นช่วงทางที่จะช่วยให้ระบบเงินสดหมุนเวียนได้เร็วที่สุด ในระยะสั้น นอกจากนั้นนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนตัวลง จะเป็นการกระตุ้นการส่งออก ทำให้เกิดสภาพคล่องให้กับธุระกิจในประเทศ มีโอกาสทำกำไรมากขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต เป็นการเพิ่มการจ้างงาน และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แถมยังได้โอกาสขายของชำร่วยหรือสินค้าโอท็อปที่ผลิตโดยประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ ได้เงินตราต่างประเทศชนิดที่คุ้มที่สุด ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก »

ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

Monday, February 23, 2015
By admin
ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

การพิจารณาว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่นั้นแต่ละท่านอาจมีมุมมองหรือวิธีการที่แตกต่างกัน นักวิชาการอาจใช้ดัชนีสำคัญๆที่รายงานโดยภาครัฐ เช่น ท่านรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ท่านเพิ่งสรุปโดยใช้ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นดัชนีบ่งชี้อำนาจการใช้จ่ายของประชาชน พ่อค้าก็จะใช้รายงานการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น บางคนอาจใช้การประมาณการหรือกึ่งๆเดา บางคนมีฐานข้อมูลเปรียบเทียบการขายของปีนี้เทียบกับปีก่อนๆ บทความต่อไปนี้เป็นการรายงานเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีสำคัญๆเบื้องต้น คือผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลการค้าระหว่างประเทศ รายงานราคาสินค้าเกษตร (ไม่ได้แสดงข้อมูลไว้) และได้แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ประกอบการพิจารณาไว้ด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะอย่างไร นอกจากนั้นยังได้เขียนถึงหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและวิธีการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นปัจจัยแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาล้วนแต่มีส่วนในการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลประเทศนั้นๆอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามอยากบอกว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาคการผลิตว่าสินค้าอุตสาหกรรมตามโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม่ »

อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

Wednesday, February 4, 2015
By admin
อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าสามารถช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดีในระดับหนึ่ง เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อสร้างสภาพคล่องหรือช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเชิงเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้เข้าใจว่าแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวทางที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ เช่น การอ่อนค่าของเงิน Dong ของเวียตนาม การอ่อนค่าลงของเงิน Rupee ของอินเดียหรือการทำให้เงิน Yen อ่อนตัวลงของญึ่ปุ่น อยากให้ศึกษาและวิเคราะห์ดูว่าในกรณีของรัฐบาลสวิสที่ประกาศยกเลิกการผูกติดของเงิน “สวิสฟรังค์” กับ Euro $ ซึ่งทำให้เงินแข็งค่าขึ้นและประเทศสิงคโปร์ที่ทำให้ค่าเงินสิงคโปร์ดอลล่าร์อ่อนค่าลงไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจไม่เข้มแข็งนะครับ แต่เป็นการมองสภาวะเศรษฐกิจระยะกลางและยาวของผู้นำประเทศ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นกับวิสัยทัศน์ของท่านผู้มีอำนาจอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้เขียนก็ได้ครับ »

เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

Wednesday, December 10, 2014
By admin
เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในภาคประชานิยมเกินตัวโดยขาดการพิจารณาถึงผลที่จะกลับคืนมาจากการใช้เงินในนโยบายนั้นๆ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้น ปัญหาราคาน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลายๆประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันหรือประเทศที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ทำให้เกิดผลเสียต่อนโยบายสาธารณะ และแน่นอนครับต้องส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในที่สุด แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแนวทางเดิมๆ จากแนวคิดที่เป็นลักษณะการรัดเข็มขัดกลายเป็นอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นวิธีการที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะอาจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่กลับสร้างปัญหาขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การรวมเอาข้อเขียนจากเฟสบุ๊คซึ่งได้เขียนเป็นข้อเท็จจริงและแนวคิดกว้างๆไว้ในข่วงแต่ละเวลาเพื่อให้เห็นว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเดินสายกลางกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกชั้นทุกระดับพึงตระหนักไว้ อย่างไรก็ตามในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง วิธีการคิด การปฏิบัติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีแนวทางที่แตกต่าง มีแนวคิดหรือจุดยืนที่มั่นคง โดยยึดหลักแห่งความพอเพียงหรือขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Dynamic Equilibrium" »

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

Saturday, November 1, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

ผู้เขียนเคยวิเคราะห์ไว้ในเว็บไซ้ท์นี้เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2555 ว่า หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การค้าต่างประเทศของไทยส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแนวโน้มการย้ายฐานผลิตของภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยไปสู่ต่างประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย บทความนี้ผู้เขียนได้จัดทำดัชนีต่างๆและสรุปให้เห็นในตารางของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสถิติการค้าของโลกตั้งแต่ปี 2001-2013 ซึ่งมีความชัดเจนพอสมควรที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้ จากตัวอย่างตารางต่อไปนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นใน 3 มุมมองโดยเปรียบเทียบให้เห็นกับบางประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม 1. ส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตไทยเทียบกับบางประเทศที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 2. ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ 3. ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในข้อสองของไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ »

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

Monday, September 8, 2014
By admin
การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แม้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้ไม่มากนัก แสดงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนจะแผ่วลงแต่ก็ยังไม่ถึงกลับถดถอยและที่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อในปี 2557 มีอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามภาพรวมการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีแรก 2557 ไม่ดีนักเมื่อมูลค่าการเก็บได้ต่ำกว่ายอดเก็บของครึ่งปี 2556 ประมาณ -5.37% แยกออกเป็นภาษีสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -4.16% ภาษีกรรมสรรพสามิตเก็บได้ต่ำกว่า -11.55% และภาษีศุลกากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -1.3% จากผลการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนักแม้ในครึ่งปีหลังมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ผลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนไม่ดีอย่างที่คาดเท่าไรนักเพราะขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยิ่งมีภาวะเงินขาดการหมุนเวียนในระดับรากหญ้าทั้งปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรและรายได้ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยแล้ว โอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นคงไม่แจ่มใสนัก »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-18 dsc01363 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1