การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

Sunday, October 11, 2015
By admin
การผลักดันพันธกิจกระทรวงไอซีที

แผนพัฒนา Digital Technology ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5-6 เสาหลักคร่าวๆคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ การพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบและกติกาเพื่อการผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นต่อแนวทางการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม การผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน การรวมตัวของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดเชิงงบประมาณ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ของดิจิทัลเทคโนโลยีเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพื่อเข้าสู่วิชาชีพใหม่ๆ เนื่องจากกรอบพันธกิจค่อนข้างกว้างขวาง จำเป็นที่จะต้องวางแผนเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ลดความซ้ำซ้อน เพือ่ประโยชน์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงไอซีทีจึงมีแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงตั้งแต่การช่วยเหลือพัฒนากลุ่มธุระกิจ SMEs การพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจถึงความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนานวัตกรรม การลดต้นทุนทั้งด้านผลภัณฑ์และลอจีสติกส์ การสร้างกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกตลอดจนการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสังคมอีกมากมาย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01363 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1