International Trade

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

Saturday, November 1, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

ผู้เขียนเคยวิเคราะห์ไว้ในเว็บไซ้ท์นี้เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2555 ว่า หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การค้าต่างประเทศของไทยส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแนวโน้มการย้ายฐานผลิตของภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยไปสู่ต่างประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย บทความนี้ผู้เขียนได้จัดทำดัชนีต่างๆและสรุปให้เห็นในตารางของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสถิติการค้าของโลกตั้งแต่ปี 2001-2013 ซึ่งมีความชัดเจนพอสมควรที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้ จากตัวอย่างตารางต่อไปนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นใน 3 มุมมองโดยเปรียบเทียบให้เห็นกับบางประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม 1. ส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตไทยเทียบกับบางประเทศที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 2. ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ 3. ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในข้อสองของไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ »

การค้าต่างประเทศเดือนเมษายน 2557

Thursday, May 29, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนเมษายน 2557

เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังปี 2540 การส่งออกเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจของไทย ในปี 2557 ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารท่ามกลางการต่อต้านจากนานาอารยะประเทศรวมทั้งความวุ่นวายทางการเมืองจากภาคประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้ง จึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า การส่งออกจะสามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยที่กำลังถดถอยได้หรือไม่ »

การค้าต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556

Wednesday, February 19, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556

การขาดดุลการค้าเป็นเงินบาทของไทยซึ่งเริ่มต้นจากปี 2554 จนถึงปี 2556 ว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ เกิดน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานผลิตเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้โรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายฐานการผลิต เพราะการซ่อมแซมจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงของไทยขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทสูงเกินไป ส่งผลต่อราคาสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีคุณภาพไม่ต่างกันมากนัก และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตของต่างประเทศมียอดความต้องการลดลง ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ต่างชาติไม่ยอมมาผลิตในประเทศไทย ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเปลี่ยนไป จึงส่งผลให้ไทยต้องขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน »

การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

Saturday, November 30, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

การขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน อาจเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่นาน เพราะถ้าหากเกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อปัจจัยดัชนีมหภาคตัวอื่นๆ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน จะกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ ต่อรายได้ของประเทศ ดุลงบประมาณ ฯลฯ รัฐบาลจำต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เร่งพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรม หวังว่าภาวะเศรษฐกิจไทยคงไม่ล่มสลายเพราะเหตุแห่งปัญหาทางการเมือง ทางออกที่สำคัญคือระยะสั้นคงต้องพิจารณาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง ระยะกลางและยาวไทยคงต้องปรับโครงสร้างภาคการผลิต สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ในเรื่องเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นการสนับสนุนให้เขียนโปรแกรมประยุคการใช้งาน การประยุคเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าประเภทออโตเมชั่น การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตร สินค้าบริการด้านการแพทย์ เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องเล่าประกอบทำให้เกิดความสนุกสนานหรือน่าสนใจ เป็นต้น »

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2556

Wednesday, November 6, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2556

ผลของการส่งออกที่ไม่มีแนวโน้มสูงตัวขึ้น แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีโลกลดต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใช้แรงงาน นอกจากนั้นสินค้าออกสำคัญที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตของต่างประเทศยังชลอตัวลงอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงต่างๆที่น่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคการผลิตไทยจะต้องเร่งร่วมมือกันอย่าเข้มข้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันคงต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพิจารณาสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง มีมูลค่าสูง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่ก่อน จากนั้นคงต้องเร่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว »

การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

Friday, October 4, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

แม้ว่าการค้าในเดือนสิงหาคมจะกระเตื้องขึ้น โดยการส่งออกขยับขึ้นเล้กน้อยขณะที่การนำเข้าหดตัวลง แต่คาดว่าปัญหาการขาดดุลจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี แม้ว่าตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เชื่อว่ายังไม่น่าจะเสถึยรและยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อไป สำหรับการขาดดุลการค้าในปี 2556 อาจมีจำนวนใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาคือประมาณกว่า -600,000 ล้านบาทเทียบเท่าประมาณ 6% ของ GDP เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลระยะยาว รัฐบาลคงต้องปรับโครงสร้างการศึกษาครั้งใหญ่และจริงจังเพื่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกทั้งด้านบุคคลากรและด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ คงจะต้องพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ การเร่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม น่าจะสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและมั่นคงยั่งยืนและเพื่อไม่ให้ประเทศไทยติดกับดัก "Middle Income Trap" สามารถก้าวข้ามการเป็นประเทศ "ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง" ตามนิยามของธนาคารโลกต่อไป »

การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

Tuesday, August 27, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

จากข้อเท็จจริงถึงการขาดดุลการค้าสูงถึงร้อยละ 8.3 ของ GDP หรือสูงประมาณ 13.5% ของมูลค่าส่งออก ทำให้เห็นว่าการส่งออกที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญเป็นระยะเวลานานกว่าสิบปี ได้เปลี่ยนไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่น่าเป็นห่วงคืออาจกลายเป็นปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวิกฤตกับเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่ไกลนัก ถ้ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไม่เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผล ไม่สามารถสนับสนุนกำลังซื้อ สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ ผลจากการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นชัดว่า ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยลดลงค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของคนไทย จึงอยากเห็นผู้กำหนดนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศกับการขยายตัวด้านการค้าต่างประเทศอย่างแยกกันไม่ออก (Dual Tracks Economy) »

การค้าต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556

Saturday, July 27, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556

ดุลการค้าระหว่างประเทศของไทยจัดว่าอยู่ในช่วงอันตราย เพราะยังปรากฎว่ามีการขาดดุลต่อเนื่อง มีผลการขาดดุลการค้าในครึ่งปีแรกของปี 2556 เท่ากับ -529,923 ล้านบาทหรือคิดเป็นการขาดดุลการค้าเทียบ GDP ของทั้งปีเท่ากับประมาณ 4.4% (GDP 2556 ประมาณ 12 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นประมาณ 8.8% ของ GDP เมื่อเทียบเป็น GDP ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องถือว่าประมาณการการขาดดุลเป็นวิกฤต ถ้าหากแนวโน้มเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญๆต่างๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชื่อว่าในปี 2556 นี้ไทยอาจขาดดุลการค้ามากถึง -1 ,000,000 ล้านบาท (หนึ่งล้านล้านบาท) หรือประมาณ -30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.2-8.5% ของ GDP ถ้าเป็นอย่างที่คาด คงจะเห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่วิกฤตที่ใกล้เคียงปี 2540 จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยด่วน รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและพื้นฐานทางด้านสติปัญญาเพือ่ให้คนไทยสามารถคิดอ่านเขียนอย่างสร้างสรรและมีนวัตกรรม ควรพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนไทย และที่สำคัญคือต้องเร่งสร้างและกระตุ้นคนไทยให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมสำคัญๆของโลกมากขึ้น »

การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556

Thursday, June 27, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556

ดุลการค้าระหว่างประเทศเป็นดัชนีมหภาคที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพราะเป็นเครื่องชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของประเทศ การได้เปรียบดุลการค้าสื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตค่อนข้างแข็งแรง ในขณะเดียวกันถ้าหากเสียเปรียบดุลการค้าจะสื่อในทางตรงกันข้ามให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการผลิต ประเทศไทยเริ่มได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก และได้เปรียบดุลการค้าเรื่อยมาอย่างมีนัยสำคัญจนกระทั่งปลายปี 2554 ซึ่งประเทศไทยถูกน้ำท่วมใหญ่ทำให้ประเทศไทยเริ่มขาดดุลการค้าเป็นต้นมาและยังมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้พิจารณาได้ว่าการขาดดุลการค้าของไทยอาจเป็นผลจากหลายๆปัจจัยรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันที่ลดต่ำลงมากกว่าสาเหตุจากน้ำท่วมใหญ่ »

การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 (แก้ไขตามการแถลงของกระทรวงพาณิชย์)

Wednesday, June 5, 2013
By admin
การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 (แก้ไขตามการแถลงของกระทรวงพาณิชย์)

การปรับตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากรนั้นเป็นปกติ แต่โดยทั่วไปจะมีปริมาณไม่สูงและไม่มีนัยสำคัญมาก แต่ว่าการปรับตัวเลขครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการส่งออกและนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดุลการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นกรมศุลกากรควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือเกิดจากพฤติกรรมอันไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับระบบการขอคืนภาษีหรืออาจเป็นกรณีใดก็ตาม รัฐไม่ควรละเลย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01365 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1