Tax Collection

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

Monday, September 8, 2014
By admin
การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แม้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้ไม่มากนัก แสดงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนจะแผ่วลงแต่ก็ยังไม่ถึงกลับถดถอยและที่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อในปี 2557 มีอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามภาพรวมการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีแรก 2557 ไม่ดีนักเมื่อมูลค่าการเก็บได้ต่ำกว่ายอดเก็บของครึ่งปี 2556 ประมาณ -5.37% แยกออกเป็นภาษีสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -4.16% ภาษีกรรมสรรพสามิตเก็บได้ต่ำกว่า -11.55% และภาษีศุลกากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -1.3% จากผลการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนักแม้ในครึ่งปีหลังมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ผลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนไม่ดีอย่างที่คาดเท่าไรนักเพราะขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยิ่งมีภาวะเงินขาดการหมุนเวียนในระดับรากหญ้าทั้งปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรและรายได้ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยแล้ว โอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นคงไม่แจ่มใสนัก »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

Saturday, May 31, 2014
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

แม้ว่าประเทศจะเกิดปัญหาทางการเมืองค่อนข้างยาวกว่า 6 เดือน แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีที่บอกถึงแนวโน้มการบริโภคของประชาชนมีอัตราการเก็บเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ประมาณ 1.88% แต่ยอดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุระกิจเฉพาะแล้วจะพบว่าทั้งกลุ่มภาษีมียอดเก็บรวมกันลดลงประมาณ -1.85% ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบถึงอำนาจซื้อของผู้บริโภคจึงได้ประกอบการพิจารณากับยอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พบว่า จากรายงานของบริษัทในตลาดประมาณ 600 บริษัทพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ผลกำไรลดลงประมาณ 10% ทำให้พอสรุปได้ว่าอำนาจการซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลมากนัก อย่างไรก็ตามอำนาจซื้ออาจพิจารณาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มกลางและล่างซึ่งเชื่อว่ามีปัญหาพอสมควร ส่วนกลุ่มกลางและบนเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะยังมีเงินออมแต่อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยาระมัดระวังในเรื่องการซื้อเมื่อองค์กรมีมาตรการกระตุ้นตลาดก็สามารถทำให้เกิดการซื้อขึ้น »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2556

Wednesday, February 19, 2014
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2556

เมื่อพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี 2557 แล้ว สิ่งที่น่ากังวลก็คือเดิมทีรัฐบาลอาจคาดหวังว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทำได้จากโครงการเงินกู้สองโครงการคือโครงการป้องกันน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังมีส่วนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย แต่จากการติดตาทข่าวโครงการทั้งสองมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ว่าเป็นการกู้เงินที่ไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แปลกนะครับทั้งๆที่โครงการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่มีแนวโน้วว่าจะถูกศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายจนอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

Sunday, November 24, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งมีอัตราโตขึ้นถึงกว่า 20% ลงเหลือน้อยกว่า 4% และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มต่อเนื่อง จากปัญหาไม่แน่นอนของโครงการป้องกันน้ำท่วมและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และเป็นความหวังในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับประมาณ 5% แต่เนื่องจากโครงการทั้งสองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและได้รับการคาดหมายว่าอาจถูกจัดการให้ตกไปหรือรอเวลาให้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากอำนาจซึ่งจะส่งผลเสียหายค่อนข้างแน่นอนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการบริหารงานเศรษฐกิจในปี 2557 และอาจทำให้ประเทศไทยได้กลับมาอยู่ในเงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าเงื่อนไขด้านดัชนีเศรษฐกิจมหภาคของไทยจะยังคงมีภาพที่เข้มแข็งพอสมควร แต่ผลจากการที่มีการขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดและเนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกยังไม่อยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพเพียงพอ อาจส่งผลต่อการถอนเงินลงทุนในตลาดทุน เกิดผลกระทบต่อดุลการชำระเงิน และแนวโน้มเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาคตัวอื่นๆอย่างเป็นลูกโซ่ได้ในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรนิ่งนอนใจและควรจะเร่งหามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

Saturday, November 9, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

จากการพิจารณาภาษีมูลค่าที่เก็บได้ แสดงให้เห็นกำลังซื้อภาคประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้จ่าย (Spending) โดยไม่ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) หรืออาจเพิ่ม Productivity แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินทำให้ไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ามีปัยหาเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้เงินงบประมาณที่ใช้ไปขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

Saturday, September 21, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

แม้ว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนและหลังหักคืนในเดือนสิงหาคม 2556 จะได้สูงกว่าในเดือนเดียวกันของปี 2555 แต่มูลค่าที่ได้จากการคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนทั้งก่อนและหลังการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม 2556 กลับลดลงเมื่อเทียบกับเดีอนสิงหาคม 2555 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคยังเป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงและเศรษฐกิจยังมีลักษณะค่อนข้างผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทางที่เติบโตแบบถดถอยเช่นกัน ทำให้เป็นกังวลว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยการค้าระหว่างประเทศร่วมด้วย โอกาสที่อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ค่อนข้างต่ำหรืออาจไม่โตเลย เมื่อนำมูลค่าการขาดดุลการค้าในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมาร่วมพิจารณาด้วยแล้ว จะเห็นว่าโอกาสที่จะเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP ในปี 2556 ต่ำมากหรืออาจไม่โตเลย โดยส่วนตัวเชื่อว่าอัตราการเจริญเติบโตจริงของ GDP ในปี 2556 มีแนวโน้มต่ำกว่าที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ หรือ หน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

Friday, August 23, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

การจัดเก็บภาษีในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีแนวโน้มลดต่ำลง จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2556 มีความเป็นไปได้สูงว่าการจัดเก็บอาจใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2555 ดังนั้นสถานะการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างอันตราย รัฐบาลกำลังเผชิญกับผลกระทบจากดัชนีมหภาค 2-3 ตัวในขณะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อตัวอื่นๆ คือ การขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าที่มีแนวโน้มสูงถึง 8% ของ GDP การเผชิญกับแนวโน้มการเจริญเติบโตที่มีอัตราต่ำ (GDP) หนี้สาธารณะที่อาจพุ่งในอัตราที่น่ากังวลหากการเจริญเติบโตต่ำ และที่เคยดีใจกับเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอัตราสูงจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วถ้าหากดุลการค้ายังมีแนวโน้มขาดดุลในอัตราสูง รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ในปี 2557 ที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากเศรษฐกิจไทยถดถอยลงไปอีกหรืออาจจัดเก็บได้ต่ำกว่าปี 2556 ดังนั้นการบริหารจัดการที่จำเป็นต้องพิจารณานวัตกรรมทางการเงินการคลังให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นี้ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

Wednesday, July 17, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีมูลค่าก่อนหักคืนต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.12% ยิ่งเมื่อพิจารณาภาษีหลังหักคืนแล้วปรากฏว่ามูลค่าสุทธิที่เก็บได้ในเดือนมิถุนายน 2556 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง -9.09% แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลงชัดเจนขึ้น รัฐบาลคงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินกู้ตามโครงการน้ำท่วมซึ่งต้องชะลอออกไปตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง โดยเร่งจัดตั้งงบประมาณกลางปีจากรายได้ที่เก็บได้ในช่วง 9 เดือนแรกเกินกว่าเป้าหมายจากยอดประมาณการของปีงบประมาณ 2556 เป็นเงินเกือบ 82,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประทังไปก่อนที่จะสามารถใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทของโครงการน้ำ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน พฤษภาคม 2556

Saturday, June 22, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน พฤษภาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนในเดือนพฤษภาคมซึ่งต่ำกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อน ตลอดจนยอดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมลดต่ำลงตลอด ทำให้เห็นสัญญาณการชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศอย่างค่อนข้างชัดเจน และการปรับเปลี่ยนนโยบายรับจำนำราคาข้าวลงจาก 15,000 บาทต่อตันเหลือเป็น 12,000 บาทต่อตัน น่าจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็ดี ความผันผวนของตลาดทุนก็ดีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศพอสมควร นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนนโยบายรับจำนำข้าวโดยลดราคารับจำนำลงอีกตันละ 3,000 บาท ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศแล้วยังจะกระทบต่อการเก็บภาษีของรัฐในภาพรวมด้วย เชื่อว่านโยบายลดราคารับจำนำจะส่งผลกระทบต่อการยกระดับการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายใน ผิดไปจากนโยบายที่ต้องการพึ่งพาตลาดในประเทศแทนการส่งออก ดังนั้นจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลให้รีบหามาตรการแก้ไขโดยเร็วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และกว่าจะกู้สถานการณ์ต่างๆกลับคืนได้ต้องใช้ความพยายามสร้างความเชื่อมั่นอีกมากมาย ถึงเวลานั้นจะกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาคที่กำลัง Healthy ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ขอให้โชคดีครับ »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2556

Saturday, May 18, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนเมษายน 2556 เป็นยอดสุทธิสูงกว่าเดือนเดียวกันของปี 2555 เล็กน้อยซึ่งเท่ากับ 2.47% นับเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ยอดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกันจะพบว่ายอดเก็บภาษีสุทธิสะสมมีแนวโน้มลดลงจากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ซึ่งน่าเป็นกังวลเพราะอาจหมายถึงโมเมนตั้มของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายประชานิยมหลายๆนโยบายของรัฐบาลกำลังอ่อนตัวลง และอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2556 ได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1