Marketing

โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (3)

Monday, August 19, 2013
By admin
โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (3)

ในการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจากส่วนแบ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดโลกหรืออาจพิจารณาจากแนวโน้มของดุลการค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่บอกถึงความสามารถหรือศักยภาพของการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยวิธีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือโดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวข้ามไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ถ้าผู้กำหนดนโยบายของประเทศหรือองค์กรเข้าใจแบบจำลองเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามกล่าวข้างบน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้นำในแต่ละระดับของประเทศหรือองค์กรสามารถวางแผนในการจัดเตรียมศักยภาพของประเทศหรือองค์กรในการที่จะเปลี่ยนผ่านจากระดับการพัฒนาหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งด้วยการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรทั้งด้านฝีมือแรงงานและฐานความรู้พร้อมกับแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

ความสามารถการแข่งขันภาคการผลิตของไทย (2)

Sunday, March 17, 2013
By admin
ความสามารถการแข่งขันภาคการผลิตของไทย (2)

ความสามารถในการแข่งขันหมายถึง ปัจจัยต่างๆที่กำหนดระดับผลิตภาพของประเทศที่สนับสนุนการสร้างความรุ่งเรืองให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการบ่งชี้ถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนั้นความสามารถในการแข่งขันยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงการสร้างระดับรายได้ที่สูงขึ้นให้กับประชากรของประเทศและช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ดัชนีความสามารถในการแข่งขันสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมของประเทศ อาจใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าควรจะดำเนินการเข้มข้นในปัจจัยหลักใดเพื่อให้สามารถพัฒนาความรุ่งเรืองให้กับประเทศและความมั่งคั่งให้กับประชากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่รวดเร็ว ผู้ดำเนินนโยบายต้องสามารถมองสถานการณ์ได้ดี มีการตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ จึงจะสามารถดำเนินการโดยลดความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายได้ »

โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

Tuesday, March 12, 2013
By admin
โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

โลกปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัตร มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผลิตภาพใหม่ๆทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัย หรือการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพอที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะอย่างไรและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร เพื่อจะได้สามารถวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิง “Value Building Productivity” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

Wednesday, May 18, 2011
By admin
สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

งานสหกรุ๊ปแฟร์มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อความเหมาะสมกับสถานะการณ์เป็นระยะๆ เช่น เน้นให้เห็นศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วย “ลดโลกร้อน ปกป้องสิ่งแวดล้อม” และแน่นอนที่สุด บุคคลากรที่ดีเป็นหัวใจและกำลังที่สำคัญสำหรับการพัฒนา จึงได้สร้างแนวคิดร่วม “สินค้าดี คนดี สังคมดี” เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1