บทความ

จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

Sunday, June 21, 2015
By admin
จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

จริยปรัชญา (Ethics) คือเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยในการพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต แต่เกณฑ์ที่จะใช้ประเมินคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ซึ่งเป็นคำที่เป็นนามธรรมทำให้ยากต่อการประเมิน อย่างไรก็ตามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัชแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถเป็นเกณฑ์พิจารณาและนิยามคำว่า “ความดี ความไม่ดี” ออกมาเป็นรูปธรรมดังความพระราชดำรัชที่คัดลอกมาส่วนหนึ่งดังนี้ “------------------- แต่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดี และผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข” »

เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

Sunday, November 17, 2013
By admin
เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

นำเสนอสารคดีจาก BBC ของอังกฤษชุด “Make me a German” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวนักข่าวชาวอังกฤษ ที่ประกอบด้วยสามี ภรรยา และลูกน้อย ที่ยินดีจะไปใช้ชีวิตในเยอรมนี เพื่อค้นหาความลับว่า...อะไรที่ทำให้ประเทศนี้ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจได้ดีขนาดนี้ เยอรมนีเป็นพี่เบิ้มของยุโรป ปัญหา Euro Zone ที่ยังประคับประคองกันได้อยู่ ก็อาศัยประเทศหลักอย่างเยอรมนี และยังเป็นผู้นำการส่งออกอันดับสามของโลกอย่างเครื่องไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เบียร์ Mercedes Benz รถไฟฟ้าความเร็วสูง แล้วคนไทยล่ะ ประเทศอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ อยู้ดีกินดี ไม่อดหยาก ทำให้คนไทยมีนิสัียแตกต่างจากเยอรมันหรืออีกหลายๆประเทศในโลกนี้หรือ แล้วเราจะร่วมแก้ปัญหานี้อย่างไร »

กับดักการเมืองไทย

Sunday, August 4, 2013
By admin
กับดักการเมืองไทย

ความขัดแย้งในประเทศทำให้ต้องประสบปัญหาการปฏิวัติรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำซากโดยอ้างเหตุผลการโกงชาติโกงแผ่นดิน การกระทำอันเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันบ้าง ของรัฐบาลบ้าง ของประเทศบ้าง แต่เมื่อคนใหม่เข้าทำหน้าที่บริหารประเทศก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตนกล่าวหา มิหนำซ้ำกลุ่มตนเองกลับมีพฤติกรรมโกงชาติโกงแผ่นดินจนร่ำรวยขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิวัติรัฐประหารแล้วอ้างเหตุผลต่างๆนั้นเป็นการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก คือ การเข้าสู่อำนาจ ปกป้องผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกลุ่มตน และเพื่อปกป้องหรืออ้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรมอันไม่ชอบด้วยกฏหมายของกลุ่มตน ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้ง จำเป็นต้องให้กระบวนการยุติธรรม ทั้งหน่วยงานสืบสวนสอบสวน อัยการ และตุลาการ ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมกับทุกฝ่ายประการหนึ่ง และใช้กระบวนการตรวจสอบรายได้-รายจ่ายเพื่อหาที่มาของแหล่งรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมสรรพากรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสำคัญๆที่สามารถบ่งบอกการใช้จ่ายของบุคคลได้ แล้วใช้ระบบการเสียภาษีเป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจสอบพร้อมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ »

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Monday, June 4, 2012
By admin
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้บกับรัฐสภาไทย รัฐสภาต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอหรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลนอกระบบ ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าสภามีอำนาจในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด รัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณากรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีอำนาจตามกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีอำนาจรับคำร้องที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดตามทีบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง มีอำนาจสั่งการให้สภาปฏิบัติการตามศาลรัฐธรรมทั้งๆที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆหรือไม่ ใครควรจะได้รับการลงโทษจากการก่อกวนการปฏิบัติการของสภาในคราวนี้หรือไม่ หรือต้องการเกี๊ยะเซียะเพื่อให้เกิดการปรองดองอย่างที่ฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการ »

ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

Saturday, November 12, 2011
By admin
ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจกับประเทศมากมาย ได้เห็นโครงสร้างระบบ คู คลอง ผ่านโครงการต่างๆที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพมหานคร ได้เห็นภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษยุคก่อนได้คิดพัฒนาโครงสร้างระบบชลประทานเพื่อการกักเก็บสำหรับใช้ในการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบป้องกันและระบายน้ำยามน้ำมากกว่าปกติ และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าและทางสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างกัน »

รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

Saturday, July 2, 2011
By admin
รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสหพัฒนฯซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค วิถีชีวิตและการทำงานของท่านได้ฝากให้สังคมไทยและสังคมโลกได้รับรู้ว่า “ความรู้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อยู่ที่จะเรียนรู้หรือไม่” จากบุคคลที่มีความรู้น้อย มีวิริยะ อุตสาหะ จนได้รับการยกย่องจากนิตยสารต่างประเทศโดยให้สมญานามว่าเป็น “The King of Consumer Products of Thailand” นอกจากนั้นท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงจนทำให้บริษัทสหพัฒน์เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ ท่านประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม จนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ผู้ใกล้ชิดและสังคม »

การป้องปรามการทุจริต

Tuesday, May 31, 2011
By admin

การปราบปรามคอรัปชั่นนั้น บางครั้งอาจต้องใช้เวลาไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ถ้าบุคคลที่ประพฤติมิชอบนั้นเป็นผู้มีอิทธิพล มีอำนาจ การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่จะถูกขัดขวาง อย่างไรก็ตามในกรณีที่หลักฐานการประพฤติมิชอบหรือส่อการทุจริตนั้นค่อนข้างชัดเจน การดำเนินการทางกฎหมายใดๆอาจทำได้หลังจากบุคคลผู้นั้นพ้นจากอำนาจและหมดอิทธิพล ดังเช่นประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งถูกดำเนินคดีหลังจากออกจากตำแหน่งแล้ว »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01365 pr-600-400-king-11 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1