Statistics

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

Sunday, May 17, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558

แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2557-2558 มีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการค้าต่างประเทศที่มีแนวโน้ลดลง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จากความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทำให้การลงทุนจากภาตเอกชนต่างก็ชลอตัวลง และส่งผลให้เกิดการชลอการใช้จ่ายจากกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง แต่จากการติดตามล่าสุดเห็นว่าการถดถอยเริ่มชลอตัวลง แต่ยังมีความผันผวนอยู่เพราะดัชนีหลายๆตัวยังไม่สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐคงต้องพิจารณาปัจจัยหลักว่าจะดำเนินนโยบายทางด้านการคลังหรือด้านการเงินเป็นหลักมากน้อยกว่ากัน ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นด้วยการใช้มาตรการทางการคลัง แต่อาจเนื่องจากปริมาณเงินที่อัดฉีดลงไปในระบบน้อยเกินไป ทำให้แทบไม่ส่งผลเลย และเมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการทางการเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผ่อนปรนมาตรการการออมและการโอนเงินในด้านบัญชีเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลมากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามดูต่อไป ไม่ว่ารัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการด้านการคลังหรือการเงินก็ตาม ปริมาณวงเงินคงต้องมีปริมาณที่มากพอสมควร ยิ่งถ้าหากรัฐบาลวางเป้าหมายให้มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 3.0-3.5% แล้ว ปริมาณวงเงินใหม่ทั้งหมดต้องมีปริมาณมากพอสมควร ต้องไม่ลืมว่าขนาดเศรษฐกิจของไทย ถ้าจะกระตุ้นให้มีอัตราการเจริญเติบโต 1% แล้วต้องมีวงเงินทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านและต้องเป็นการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพด้วย »

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

Saturday, November 1, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

ผู้เขียนเคยวิเคราะห์ไว้ในเว็บไซ้ท์นี้เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2555 ว่า หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การค้าต่างประเทศของไทยส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแนวโน้มการย้ายฐานผลิตของภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยไปสู่ต่างประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย บทความนี้ผู้เขียนได้จัดทำดัชนีต่างๆและสรุปให้เห็นในตารางของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสถิติการค้าของโลกตั้งแต่ปี 2001-2013 ซึ่งมีความชัดเจนพอสมควรที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้ จากตัวอย่างตารางต่อไปนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นใน 3 มุมมองโดยเปรียบเทียบให้เห็นกับบางประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม 1. ส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตไทยเทียบกับบางประเทศที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 2. ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ 3. ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในข้อสองของไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ »

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

Monday, September 8, 2014
By admin
การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แม้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้ไม่มากนัก แสดงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนจะแผ่วลงแต่ก็ยังไม่ถึงกลับถดถอยและที่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อในปี 2557 มีอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามภาพรวมการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีแรก 2557 ไม่ดีนักเมื่อมูลค่าการเก็บได้ต่ำกว่ายอดเก็บของครึ่งปี 2556 ประมาณ -5.37% แยกออกเป็นภาษีสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -4.16% ภาษีกรรมสรรพสามิตเก็บได้ต่ำกว่า -11.55% และภาษีศุลกากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -1.3% จากผลการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนักแม้ในครึ่งปีหลังมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ผลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนไม่ดีอย่างที่คาดเท่าไรนักเพราะขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยิ่งมีภาวะเงินขาดการหมุนเวียนในระดับรากหญ้าทั้งปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรและรายได้ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยแล้ว โอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นคงไม่แจ่มใสนัก »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

Saturday, May 31, 2014
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

แม้ว่าประเทศจะเกิดปัญหาทางการเมืองค่อนข้างยาวกว่า 6 เดือน แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีที่บอกถึงแนวโน้มการบริโภคของประชาชนมีอัตราการเก็บเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ประมาณ 1.88% แต่ยอดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุระกิจเฉพาะแล้วจะพบว่าทั้งกลุ่มภาษีมียอดเก็บรวมกันลดลงประมาณ -1.85% ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบถึงอำนาจซื้อของผู้บริโภคจึงได้ประกอบการพิจารณากับยอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พบว่า จากรายงานของบริษัทในตลาดประมาณ 600 บริษัทพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ผลกำไรลดลงประมาณ 10% ทำให้พอสรุปได้ว่าอำนาจการซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลมากนัก อย่างไรก็ตามอำนาจซื้ออาจพิจารณาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มกลางและล่างซึ่งเชื่อว่ามีปัญหาพอสมควร ส่วนกลุ่มกลางและบนเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะยังมีเงินออมแต่อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยาระมัดระวังในเรื่องการซื้อเมื่อองค์กรมีมาตรการกระตุ้นตลาดก็สามารถทำให้เกิดการซื้อขึ้น »

การค้าต่างประเทศเดือนเมษายน 2557

Thursday, May 29, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนเมษายน 2557

เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังปี 2540 การส่งออกเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจของไทย ในปี 2557 ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารท่ามกลางการต่อต้านจากนานาอารยะประเทศรวมทั้งความวุ่นวายทางการเมืองจากภาคประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้ง จึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า การส่งออกจะสามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยที่กำลังถดถอยได้หรือไม่ »

การค้าต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556

Wednesday, February 19, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556

การขาดดุลการค้าเป็นเงินบาทของไทยซึ่งเริ่มต้นจากปี 2554 จนถึงปี 2556 ว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ เกิดน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานผลิตเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้โรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายฐานการผลิต เพราะการซ่อมแซมจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงของไทยขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทสูงเกินไป ส่งผลต่อราคาสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีคุณภาพไม่ต่างกันมากนัก และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตของต่างประเทศมียอดความต้องการลดลง ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ต่างชาติไม่ยอมมาผลิตในประเทศไทย ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเปลี่ยนไป จึงส่งผลให้ไทยต้องขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2556

Wednesday, February 19, 2014
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม 2556

เมื่อพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี 2557 แล้ว สิ่งที่น่ากังวลก็คือเดิมทีรัฐบาลอาจคาดหวังว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทำได้จากโครงการเงินกู้สองโครงการคือโครงการป้องกันน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังมีส่วนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย แต่จากการติดตาทข่าวโครงการทั้งสองมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ว่าเป็นการกู้เงินที่ไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แปลกนะครับทั้งๆที่โครงการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่มีแนวโน้วว่าจะถูกศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายจนอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม »

การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

Saturday, November 30, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

การขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน อาจเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่นาน เพราะถ้าหากเกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อปัจจัยดัชนีมหภาคตัวอื่นๆ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน จะกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ ต่อรายได้ของประเทศ ดุลงบประมาณ ฯลฯ รัฐบาลจำต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เร่งพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรม หวังว่าภาวะเศรษฐกิจไทยคงไม่ล่มสลายเพราะเหตุแห่งปัญหาทางการเมือง ทางออกที่สำคัญคือระยะสั้นคงต้องพิจารณาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง ระยะกลางและยาวไทยคงต้องปรับโครงสร้างภาคการผลิต สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ในเรื่องเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นการสนับสนุนให้เขียนโปรแกรมประยุคการใช้งาน การประยุคเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าประเภทออโตเมชั่น การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตร สินค้าบริการด้านการแพทย์ เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องเล่าประกอบทำให้เกิดความสนุกสนานหรือน่าสนใจ เป็นต้น »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

Sunday, November 24, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งมีอัตราโตขึ้นถึงกว่า 20% ลงเหลือน้อยกว่า 4% และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มต่อเนื่อง จากปัญหาไม่แน่นอนของโครงการป้องกันน้ำท่วมและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และเป็นความหวังในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับประมาณ 5% แต่เนื่องจากโครงการทั้งสองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและได้รับการคาดหมายว่าอาจถูกจัดการให้ตกไปหรือรอเวลาให้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากอำนาจซึ่งจะส่งผลเสียหายค่อนข้างแน่นอนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการบริหารงานเศรษฐกิจในปี 2557 และอาจทำให้ประเทศไทยได้กลับมาอยู่ในเงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าเงื่อนไขด้านดัชนีเศรษฐกิจมหภาคของไทยจะยังคงมีภาพที่เข้มแข็งพอสมควร แต่ผลจากการที่มีการขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดและเนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกยังไม่อยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพเพียงพอ อาจส่งผลต่อการถอนเงินลงทุนในตลาดทุน เกิดผลกระทบต่อดุลการชำระเงิน และแนวโน้มเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาคตัวอื่นๆอย่างเป็นลูกโซ่ได้ในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรนิ่งนอนใจและควรจะเร่งหามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

Saturday, November 9, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

จากการพิจารณาภาษีมูลค่าที่เก็บได้ แสดงให้เห็นกำลังซื้อภาคประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้จ่าย (Spending) โดยไม่ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) หรืออาจเพิ่ม Productivity แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินทำให้ไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ามีปัยหาเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้เงินงบประมาณที่ใช้ไปขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-11 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1