Social

จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

Sunday, June 21, 2015
By admin
จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

จริยปรัชญา (Ethics) คือเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยในการพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต แต่เกณฑ์ที่จะใช้ประเมินคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ซึ่งเป็นคำที่เป็นนามธรรมทำให้ยากต่อการประเมิน อย่างไรก็ตามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัชแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถเป็นเกณฑ์พิจารณาและนิยามคำว่า “ความดี ความไม่ดี” ออกมาเป็นรูปธรรมดังความพระราชดำรัชที่คัดลอกมาส่วนหนึ่งดังนี้ “------------------- แต่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดี และผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข” »

เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

Sunday, November 17, 2013
By admin
เปรียบเทียบนิสัยคนเยอรมันและคนไทย

นำเสนอสารคดีจาก BBC ของอังกฤษชุด “Make me a German” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวนักข่าวชาวอังกฤษ ที่ประกอบด้วยสามี ภรรยา และลูกน้อย ที่ยินดีจะไปใช้ชีวิตในเยอรมนี เพื่อค้นหาความลับว่า...อะไรที่ทำให้ประเทศนี้ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจได้ดีขนาดนี้ เยอรมนีเป็นพี่เบิ้มของยุโรป ปัญหา Euro Zone ที่ยังประคับประคองกันได้อยู่ ก็อาศัยประเทศหลักอย่างเยอรมนี และยังเป็นผู้นำการส่งออกอันดับสามของโลกอย่างเครื่องไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เบียร์ Mercedes Benz รถไฟฟ้าความเร็วสูง แล้วคนไทยล่ะ ประเทศอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ อยู้ดีกินดี ไม่อดหยาก ทำให้คนไทยมีนิสัียแตกต่างจากเยอรมันหรืออีกหลายๆประเทศในโลกนี้หรือ แล้วเราจะร่วมแก้ปัญหานี้อย่างไร »

สุรพงษ์ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข”

Saturday, October 19, 2013
By admin
สุรพงษ์ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข”

เมื่อครั้งเริ่มจัดตั้งพรรคไทยรักไทย นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ได้ร่วมกับนายแพทย์สงวนจากกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันนโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" หลังจากได้รับการปฏิบัติ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีเด่นของพรรคฯ ครั้งนี้นายแพทย์สุรพงษ์ได้นำเสนอแนวคิดการปฏิรูปสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น แนวคิดการปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหม่จะได้รับความสนใจจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองใดหรือไม่ และผลจะเป็นอย่างที่คิดหรือไม่ ต้องติดตาม »

กับดักการเมืองไทย

Sunday, August 4, 2013
By admin
กับดักการเมืองไทย

ความขัดแย้งในประเทศทำให้ต้องประสบปัญหาการปฏิวัติรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำซากโดยอ้างเหตุผลการโกงชาติโกงแผ่นดิน การกระทำอันเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันบ้าง ของรัฐบาลบ้าง ของประเทศบ้าง แต่เมื่อคนใหม่เข้าทำหน้าที่บริหารประเทศก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตนกล่าวหา มิหนำซ้ำกลุ่มตนเองกลับมีพฤติกรรมโกงชาติโกงแผ่นดินจนร่ำรวยขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิวัติรัฐประหารแล้วอ้างเหตุผลต่างๆนั้นเป็นการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก คือ การเข้าสู่อำนาจ ปกป้องผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกลุ่มตน และเพื่อปกป้องหรืออ้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรมอันไม่ชอบด้วยกฏหมายของกลุ่มตน ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้ง จำเป็นต้องให้กระบวนการยุติธรรม ทั้งหน่วยงานสืบสวนสอบสวน อัยการ และตุลาการ ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมกับทุกฝ่ายประการหนึ่ง และใช้กระบวนการตรวจสอบรายได้-รายจ่ายเพื่อหาที่มาของแหล่งรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมสรรพากรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสำคัญๆที่สามารถบ่งบอกการใช้จ่ายของบุคคลได้ แล้วใช้ระบบการเสียภาษีเป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจสอบพร้อมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ »

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

Sunday, August 5, 2012
By admin
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆทางสังคมนั้นจำต้องเกิดจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการร่วมกันของของสังคมที่อยากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม นั่นคือการเปลี่ยนผ่านจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังทางปัญญา พลังร่วมทางสังคม และพลังอำนาจรัฐ ดังนั้นถ้าต้องการให้ความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคมให้สำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความอดทน ต้องอาศัยอำนาจและที่สำคัญคือต้องรู้จักการให้อภัย »

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Monday, June 4, 2012
By admin
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้บกับรัฐสภาไทย รัฐสภาต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอหรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลนอกระบบ ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าสภามีอำนาจในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด รัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณากรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีอำนาจตามกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีอำนาจรับคำร้องที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดตามทีบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง มีอำนาจสั่งการให้สภาปฏิบัติการตามศาลรัฐธรรมทั้งๆที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆหรือไม่ ใครควรจะได้รับการลงโทษจากการก่อกวนการปฏิบัติการของสภาในคราวนี้หรือไม่ หรือต้องการเกี๊ยะเซียะเพื่อให้เกิดการปรองดองอย่างที่ฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการ »

มอเตอร์โชว์ March – April 2555

Tuesday, April 3, 2012
By admin
มอเตอร์โชว์ March – April 2555

ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน เมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซี่ยนแล้วไทยยังจะคงรักษาการเป็นศูนย์กลางการผลิตได้หรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ผู้ผลิตอาจจะย้ายฐานผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพตลาดที่ใหญ่กว่า เช่น อินโดนีเซีย ไทยอาจต้องสูญเสียโอกาสดีไป รัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ ตั้งแต่โครงสร้างในการที่จะทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรรณ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แรงงานฝีมือดีมีศักยภาพความแม่นยำและความละเอียดสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถทำงานควบคู่กับนักเทคโนโลยีและนักออกแบบ ถ้าหากรัฐบาลละเลย อาจเป็นไปได้ว่าไทยอาจต้องสูญเสียความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งอาเซี่ยนก็ได้ »

“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

Wednesday, February 22, 2012
By admin
“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

คนไทยขาดสมรรถนะในการแข่งขัน ไม่อดทนในสิ่งที่ควรอดทน แต่อดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทน เป็นคนขี้ระแวง กลัวไปหมด ขี้อิจฉา ขาดความกระตือรือล้น ขาดความรู้รักสามัคคี และอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาคือมีพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นสูง ประเทศกำลังถูกบั่นทอนความสามารถลงไป สั่งสมความอ่อนแอมาตลอดจนเกิดเป็นโรค “สมรรถนะบกพร่อง” นอกจากนั้นยังขาดนวัตกรรมทางการเมือง มีแต่การสร้าง “นอมินี” มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง มีอคติ เห็นคนที่คิดต่างคือศตรู สร้างความแตกแยกไปทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับมวลชน กลายเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้ขาดการมอง “ภาพรวม” ของประเทศร่วมกัน จึงยากที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง เร่งสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะของคนในชาติ ไม่อย่างนั้นอาจสายเกินไปจนกระทั่งแม้แต่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรามากก็สามารถเดินแซงเราได้ »

วิเคราะห์การปล้นบ้านปลัดฯ

Sunday, November 20, 2011
By admin

ข่าวปล้นบ้านปลัดกระทรวงและจากพฤติกรรมของคนร้ายที่ตำรวจจับได้ ถ้างานนี้ไม่ใช่เกมที่จ้องทำลายปลัดฯแล้ว คงต้องเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ร่วมกระบวนการทุจริตประพฤติมิชอบกับโครงการของรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นที่ผ่านมาซึ่งรัฐได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีโครงการสำคัญๆที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมากมาย เช่นโครงการถนนปลอดฝุ่นกว่า 30,000 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า หลายแสนล้านบาท รวมทั้งโครงการ airport link ที่มีการเพิ่มเงินงบประมาณก็แล้ว เลื่อนเวลาก็แล้วกว่าจะแล้วเสร็จได้ เมื่อแล้วเสร็จโครงการก็เกิดปัญหา ถือโอกาสตรวจสอบให้หมดเลยได้ไหมครับท่านนายกฯ »

ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

Saturday, November 12, 2011
By admin
ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจกับประเทศมากมาย ได้เห็นโครงสร้างระบบ คู คลอง ผ่านโครงการต่างๆที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพมหานคร ได้เห็นภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษยุคก่อนได้คิดพัฒนาโครงสร้างระบบชลประทานเพื่อการกักเก็บสำหรับใช้ในการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบป้องกันและระบายน้ำยามน้ำมากกว่าปกติ และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าและทางสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างกัน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1