Talent

Stanford Design Thinking

Saturday, May 7, 2016
By admin
Stanford Design Thinking

ได้เคยกล่าวไว้บ่อยครั้งว่าประเทศใดๆก็ตามจะสามารดำรงความยิ่งใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ประชากรของประเทศนั้นต้องเข้มแข็ง หมายความว่าประชาชนจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของมวลชน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตร เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบุคลากรควรจะมีคุณสมบัติสำคัญคือ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เข้มแข็ง มีสมาธิ ประชาชนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในด้านการติดต่อกับชาวต่างประเทศ การนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ และมีความสามารถในการคิดและพิจารณาเชิงเหตุและผล ดังนั้นผู้จัดทำโครงการนี้จึงเริ่มด้วยการให้ผู้สนใจการศึกษา Online ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับเจ้าของบทเรียนโดยตรงทั้งด้านการเรียนภาษาเพื่อเพื่มความสามารถในการติดต่อและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดให้เป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพิ่มความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือความมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล »

Harvard Innovation and Startup

Saturday, May 7, 2016
By admin
Harvard Innovation and Startup

การเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ปรารถนาขององค์กรต่างๆ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคิดเชิงนวัตกรรมนี่เอง ทำให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็น Harvard, Stanford, MIT ในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในยุโรปและเอเซียต่างก็พยายามจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ แสดงให้เห็นแล้วว่าองค์กรใดที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ องค์กรนั้นก็จะสามารถผลักดันตัวเองให้ขึ้นเป็นองค์กรแถวหน้าของโลกได้ เช่น Apple, Alibaba, Google, Facebook ect., ส่วนองค์กรใดที่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์ในนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจถูกเบียดตกจากเวทีแข่งขันได้ เช่น Kodak Films, Sony mobile Radio, Nokia Mobile Phones เป็นต้น ผู้รวบรวมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ในการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวบรวมรายชื่อ Clips Youtube ต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจสามารถคลิ๊กตรงเข้าไปยัง Youtube นั้นๆได้ เพื่อจะได้ได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ »

Creativity; Tedx Talks

Saturday, May 7, 2016
By admin
Creativity; Tedx Talks

เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรธุรกิจเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบของสินค้าอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้เท่านั้นจึงจะสามารถให้องค์กรเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน »

การทำสมาธิพระอาจารย์คึกฤทธิ์

Saturday, May 7, 2016
By admin
การทำสมาธิพระอาจารย์คึกฤทธิ์

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลแห่งวัดนาป่าพงได้นำเอาพุทธวจนซึ่งเป็นหลักธรรมหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธควรยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสันติสุขในการดำเนินชีวิต หลักธรรมที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลนำมาให้พรและให้ข้อคิดกับเราซึ่งมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธา ความสงบในจิตใจ การดำเนินชีวิตและการคิดในทางบวก การดำเนินชีวิตอย่างพอดี ความซื่อสัตย์ การใช้สติ และพุทธวจนอีกมากมายที่หากเรานำมาปฏิบัติจะทำให้เกิดพรและความเจริญในชีวิต ครอบครัวและสังคมของเราได้ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานีได้ยึดถือสวดพระปาฏิโมกข์เพียง 150 ข้อแตกต่างไปจากพระสงฆ์เถราวาททั่วไปซึ่งยึดถือสวดพระปาฏิโมกข์ 227 ข้อ ทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปในบรรดาพุทธศาสนิกชน (สรุปย่อจาก http://www.oknation.net/blog/buddhacore/2012/04/19/entry-1) อย่างไรก็ตามอยากให้ฟังคำถามคำตอบที่มีญาติโยมถามท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) จาก Clip VDO จาก Youtube ต่อไปนี้ แล้วใช้ดุลพินิจกันเองนะครับ »

ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

Thursday, May 5, 2016
By admin
ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกา จากยุโรป จากออสเตรเลีย จากจีน จากญี่ปุ่น หรือจากเกาหลี บ่อยครั้งภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วยเสริมการประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับแท็กซี่ อาชีพขายของตามแหล่งท่องเที่ยว อาชีพพนักงานเสริฟในร้านอาหารเป็นต้น ดังนั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในวิชาชีพประจำวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นไปอย่างไหลลื่น ผู้จัดโครงการจึงได้รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแบบง่ายๆจาก Youtube โดยใช้หลักการเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนนั้นๆมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิป VDO เหล่านี้ด้วย »

คำถามจากการฝึกทำสมาธิ

Wednesday, May 4, 2016
By admin
คำถามจากการฝึกทำสมาธิ

"--- อย่ามัวแต่หาสงบอย่างเดียว สังเกตปัญญาที่มันเกิดขึ้นขณะมันยังไม่เป็นสมาธิด้วย" นั่งสมาธิทำไม ? นั่งสมาธิเพื่อหาความสงบ ใช่หรือไม่ ? ลองอ่านข้อสนทนานี้ดู เป็นพระธรรมโอวาส หลวงปู่หา สุภโร (หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์ พระอรหันต์ผู้มีสติปัญญาดุจเพ็ชรน้ำหนึ่งแห่งแดนอีสานเหนือ ผมลอกมาจากเฟสบุ๊ค เห็นว่าเป็นประโยชน์มากครับ ในการนั่งสมาธินั้น หลายต่อหลายครั้งผู้ทำสมาธิอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติสมาธิว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไมนั่งแล้วจิตไม่สงบ หรือนั่งแล้วเกิดความคิดฟุ้งซ่าน หรือนั่งๆไปแล้วเกิดความรู้สึกหลับ หรือเกิดภาพขึ้นต่างๆนาๆ ทำให้สงสัยว่าวิธีการที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นถูกหรือไม่เพียงใด คำถามคำตอบที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติคลายข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้น ผู้จัดทำจึงได้รวบรวทประเด็นคำถามต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ฝึกสมาธิและวถามอาจารย์ผู้สอน ที่มีอยู่บน Youtube อย่างน้อยก็สามารถทำให้ผู้ฝึกสมาธิเข้าใจในเบื้องต้นว่าควรทำอย่างไร จะได้นำไปถามต่อท่านผู้รู้เพื่อให้การฝึกทำสมาธิเป็นไปโดยสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณเจ้าของคลิ๊ปไว้ ณ ที่นี้ด้วย »

ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

Saturday, April 30, 2016
By admin
ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

ท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (Satya Narayan Goenka) เป็นชาวอินเดียที่เกิดในพม่า เป็นวิปัสสนาจารย์ฆราวาสผู้เผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในระดับนานาชาติ คนไทยมักเรียกท่านอย่างคุ้นเคยด้วยชื่อสกุลว่า "ท่านโกเอ็นก้า" เกิดในครอบครัวชาวอินเดียนับถือฮินดูที่ลงหลักปักฐานในประเทศพม่า ท่านโกเอ็นก้าได้เรียนวิปัสสนากับท่านอูบาขิ่น วิปัสสนาจารย์ฆราวาสคนสำคัญของพม่า และอุทิศตนฝึกปฏิบัติและทำงานในศูนย์วิปัสสนาที่ย่างกุ้งนาน14 ปี ในปี 2512 ท่านโกเอ็นก้าได้กลับไปยังอินเดียเพื่อเริ่มต้นสอนวิปัสสนาเป็นครั้งแรกแก่ มารดาและญาติมิตร ก่อนจะเปิดหลักสูตรวิปัสสนา และก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอูบาขิ่นขึ้นในอินเดีย ประเทศต้นกำเนิดของการวิปัสสนาในเวลาต่อมา ท่านโกเอ็นก้าเน้นย้ำเสมอว่าธรรมะเป็นของสากล และการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะหมู่ศาสนิกในศาสนาใดศาสนา หนึ่งเท่านั้น ศูนย์วิปัสสนา 172 แห่งแทบทุกทวีป รวมที่มีอยู่ในเมืองไทย 9 แห่ง เป็นรูปธรรมของการสอนวิปัสสนาที่ก้าวข้ามพรมแดนของเชื้อชาติศาสนาและแพร่หลายไปทั่วโลก »

ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

Saturday, April 30, 2016
By admin
ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ภิกขุ การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai Bhikkhus พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓) โดย Kanya Prasertsakul พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ ,... »

เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

Saturday, April 30, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

เว็บไซ้ท์นี้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของอาจารย์ Rachels ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ »

พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

Saturday, April 30, 2016
By admin
พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นอีกรูปหนึ่งในบรรดาศิษย์ตถาคตในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคศตวรรษที่ 20-21 ท่านเกิดที่สุราษฎร์ธานีมีเชื้อสายจีน เมื่ออายุ 20 ปี ได้บวชเป็นพระและเล่าเรียนวิชาการด้านสงฆ์และภาษาบาลี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นผู้สนใจศึกษาค้นคว้างตำหรับตำราต่างๆ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแนวทางการสอนพุทธศาสนาควรได้รับการเปลี่ยนแปลง ท่านจึงได้ร่วมจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม "สวนโมกขพลาราม" เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในแนวทางที่ท่านเชื่ออย่างเข้มข้นจนเกิดความเชื่อมั่นว่า ท่านเดินทางไม่ผิดแน่ จึงได้ประกาศใช้ชื่อนามว่า "พุทธทาส" และเพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุด ท่านได้บันทึกไว้ส่วนหนึ่งดังนี้ "...ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมาย ต่อความสุขนี้ และประกาศเผยแพร่ความสุขนี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ใน พุทธศาสนา..." »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1